Bekendtgørelse nr. 708 af 3. juli 2009 om forretningsorden for Ankestyrelsen som senere er ændret med bekendtgørelse nr. 1124 af 27. september 2010.
 

I medfør af § 58 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 877 af 3. september 2008, fastsættes følgende:

Kapitel 1

Ankestyrelsens funktion

§ 1. Ankestyrelsen er klageinstans for administrative afgørelser, i det omfang det er fastsat ved lov.

Stk. 2. Der fastsættes en særskilt forretningsorden for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, jf. lovens § 59 e.

§ 2. Ankestyrelsen er sekretariat for Arbejdsmiljøklagenævnet og Ligebehandlingsnævnet.

Stk. 2. Der fastsættes særskilte forretningsordener for de to nævn, jf. § 81 a, stk. 12, i lov om arbejdsmiljø og § 3, stk. 6, i lov om Ligebehandlingsnævnet.

§ 3. Ankestyrelsen koordinerer, at afgørelser, som kan indbringes for Ankestyrelsen, de sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene træffes i overensstemmelse med lovgivningen. Ankestyrelsen følger praksis i kommunerne, herunder i jobcentrene, de sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene og vejleder om ankeinstansernes praksis.

§ 4. Ankestyrelsen modtager og behandler statistiske oplysninger fra kommunerne og nævnene og foretager særlige undersøgelser m.v.

Kapitel 2

Ankestyrelsens sammensætning

§ 5. Ankestyrelsens afgørelser træffes af

 

1) styrelseschefen, vicestyrelseschefen og et antal ankechefer og

2) beskikkede medlemmer, der udpeges efter lovens § 52.

 

§ 6. De beskikkede medlemmer og stedfortrædere udpeges af socialministeren for 4 år ad gangen.

Stk. 2. Indenrigs- og socialministeren udpeger 90 medlemmer efter indstilling fra henholdsvis Dansk Arbejdsgiverforening, Landsorganisationen i Danmark, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, KL og Danske Handicaporganisationer, som hver indstiller 18 medlemmer.

Stk. 3. Som medlemmer af Ankestyrelsen kan, jf. lovens § 52, ikke udpeges personer,

 

1) der er medlem af et socialt nævn, eller

2) der tidligere i 2 hele perioder har været beskikket medlem af Ankestyrelsen eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

 

Stk. 4. Et medlem af Ankestyrelsen kan efter lovens § 54 ikke deltage i behandlingen af sager vedrørende en kommune, hvor den pågældende er ansat eller er medlem af kommunalbestyrelsen.

Kapitel 3

Forberedelse af sagerne, afgørelser om klagefristen og optagelse af sagen til behandling som generel eller principiel

§ 7. Ankestyrelsens sekretariat består af styrelseschefen, vicestyrelseschefen og et antal ankechefer.

Stk. 2. Styrelseschefen kan efter lovens § 59 overlade sine beføjelser efter lovgivningen til vicestyrelseschefen og ankecheferne, og ankecheferne kan efter retningslinjer, der fastsættes af styrelseschefen, overlade deres beføjelser efter lovgivningen til ansatte, der har bestået juridisk, statsvidenskabelig eller økonomisk eksamen eller anden dermed ligestillet eksamen.

Stk. 3. Ankestyrelsens sekretariat modtager rådgivning fra et antal lægekonsulenter, som ansættes i sekretariatet. Lægekonsulenterne skal virke som speciallæger inden for sundhedsvæsenet for at opnå ansættelse som rådgivende lægekonsulent i Ankestyrelsen.

§ 8. Styrelseschefen bestemmer rækkefølgen for behandling af de indkomne klager.

Stk. 2. Styrelseschefen fastsætter regler om fordeling af sagerne mellem ankecheferne.

§ 9. Ankechefen træffer afgørelse om, hvorvidt en klage skal optages til behandling eller afvises, fordi den ikke efter lovgivningen kan behandles af Ankestyrelsen.

Stk. 2. Klager, som ikke efter lovgivningen kan behandles af Ankestyrelsen, sendes så vidt muligt videre til rette myndighed, og ankechefen giver klageren meddelelse herom.

§ 10. Ankechefen træffer afgørelse om, hvorvidt en klage skal optages til behandling eller afvises, fordi klagefristen ikke er overholdt.

Stk. 2. Ankechefen træffer afgørelse om, hvorvidt der er grundlag for at dispensere fra klagefristen.

§ 11. Ankechefen træffer inden for 14 dage afgørelse om, hvorvidt Ankestyrelsen skal behandle klager, som efter lovgivningen kun kan behandles af Ankestyrelsen, hvis de er af principiel eller generel betydning, jf. lovens § 57, nr. 1. Ankechefens afgørelse om, hvorvidt sagen er af principiel eller generel betydning meddeles klageren i en skriftlig begrundet afgørelse.

§ 12. Ankechefen sender klagen til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen med henblik på genvurdering af sagen, hvis sagen ikke er blevet genvurderet i overensstemmelse med reglerne om genvurdering af afgørelser i forbindelse med klager.

§ 13. Ankechefen sender en bekræftelse på modtagelsen af klagen til klageren og eventuelle andre parter i sagen med angivelse af den forventede sagsbehandlingstid, hvis klagen optages til behandling. Ankechefen orienterer klageren om dennes rettigheder og om dennes pligt til at give oplysninger.

Stk. 2. Ankechefen orienterer klageren om, at Ankestyrelsen, hvis det er nødvendigt, vil indhente oplysninger om helbred og sociale forhold, medmindre klageren afviser at give samtykke til indhentelsen inden en af Ankestyrelsen fastsat frist. Ankestyrelsen oplyser klageren om, at sagen vil blive afgjort ud fra de oplysninger, der allerede foreligger i sagen, hvis klageren ikke giver samtykke til, at Ankestyrelsen kan indhente oplysningerne. I sager, hvor Ankestyrelsen efter lovgivningen kan indhente oplysninger uden klagerens samtykke, oplyses klageren herom.

§ 14. Ankechefen har ansvaret for, at sagen bliver forsvarligt oplyst inden afgørelsen.

Stk. 2. Sagens parter har mulighed for at medvirke ved og følge behandlingen af sagen, blandt andet ved at komme med bemærkninger eller nye oplysninger og ved at kommentere eventuelle nye oplysninger, som Ankestyrelsen indhenter i sagen.

Stk. 3. Parterne kan fremsætte bemærkninger skriftligt eller mundtligt ved et møde med sekretariatet.

§ 15. Ankechefens afgørelser efter §§ 9 – 11 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 4

Afholdelse af møder m.v.

§ 16. Ankestyrelsen udøver sin virksomhed i ankemøder.

Stk. 2. Styrelseschefen, vicestyrelseschefen eller den ansvarlige ankechef udpeger en formand for de enkelte møder.

§ 17. Ankemøderne er ikke offentlige. Sagens parter, eller repræsentanter for disse, har ikke krav på at være til stede under ankemødet, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. I forbindelse med behandlingen af sager om tvangsmæssige indgreb over for børn og unge efter kapitel 11 i lov om social service, afholdes et ankemøde umiddelbart inden afgørelsen træffes, hvor indehaveren af forældremyndigheden m.fl., barnet eller den unge, advokaten og eventuelle bisiddere får mulighed for at udtale sig over for Ankestyrelsen.

§ 18. Ankemødet er beslutningsdygtigt, når begge de beskikkede medlemmer er til stede, jf. lovens § 53.

Stk. 2. Hvis et beskikket medlem udebliver, aflyses ankemødet. Hvis et medlem akut bliver forhindret i at nå frem til mødet, kan ankechefen dog, hvis begge de beskikkede medlemmer er enige, undtagelsesvist beslutte, at sagerne alligevel behandles på mødet, hvor det ene beskikkede medlem ikke fysisk er til stede. Efter mødet voterer det medlem, der ikke var til stede på mødet telefonisk. Hvis der er uenighed mellem medlemmerne, om hvordan sagerne skal afgøres, vil der ikke blive truffet afgørelse, og sagen vil blive behandlet på et nyt ankemøde.

§ 19. Beslutninger truffet på et ankemøde skrives i et beslutningsreferat. Referatet skal ikke gengive drøftelserne på mødet, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Et medlem kan dog forlange at få et særstandpunkt med en kort begrundelse herfor skrevet i referatet.

§ 20. Ankechefen indkalder til møderne, som holdes så ofte, det er nødvendigt. Styrelseschefen bestemmer, hvilke medlemmer der skal indkaldes. Indkaldelse til møde skal som hovedregel ske med mindst 2 ugers varsel. Er et medlem forhindret, kan et andet indkaldes med kortere varsel. Beskikkede medlemmer kan dog altid forlange mindst 1 uges varsel.

Stk. 2. Dagsorden for mødet, samt det nødvendige materiale, sendes ud med et rimeligt varsel, så vidt muligt senest 1 uge før mødet. Sagens øvrige akter skal være til gennemsyn på medlemmernes anmodning.

Stk. 3. Styrelseschefen kan bestemme, at der for visse sager kan ske forkortelse af de tidsfrister, der er nævnt i stk. 1 og 2.

Kapitel 5

Afgørelser m.v.

§ 21. Ankestyrelsens afgørelser udfærdiges skriftligt med begrundelse, jf. lovens § 70. Ankestyrelsens afgørelser udfærdiges skriftligt med begrundelse, jf. lovens § 70. I en afgørelse skal det angives, om der er enighed om afgørelsen, eller det er et flertal, der har truffet afgørelsen. Navnene på dem, der har truffet afgørelsen, angives ikke. En begrundelse for et eventuelt særstandpunkt anføres kort i afgørelsen.

§ 22. Efter anmodning kan sagens parter få oplyst navnet på formanden og de beskikkede medlemmer, som har deltaget i sagens afgørelse. Det kan desuden oplyses, hvilken organisation de beskikkede medlemmer er indstillet af.

Stk. 2. Parterne kan efter anmodning få oplyst navnet på en eventuel lægekonsulent, som har deltaget i sagen.

§ 23. Ankestyrelsen offentliggør i anonymiseret og eventuelt resumeret form afgørelser, der er af principiel betydning eller har almen interesse, og som er egnet som vejledning om Ankestyrelsens praksis.

§ 24. Ankestyrelsen er i sin virksomhed uafhængig af instruktioner om den enkelte sags behandling og afgørelse, jf. lovens § 68, stk. 1.

Stk. 2. Ankestyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Fremkommer der i en sag, som er afgjort af Ankestyrelsen, nye væsentlige oplysninger, kan ankechefen tage sagen op til fornyet behandling og afgørelse, jf. lovens § 57, nr. 2.

Kapitel 6

Inhabilitet

§ 25. For Ankestyrelsens ansatte, herunder lægekonsulenterne, og for de beskikkede medlemmer gælder reglerne i forvaltningslovens §§ 3-6 om inhabilitet. For lægekonsulenterne gælder endvidere reglerne om lægekonsulenters inhabilitet i kapitel 6 i bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 2. Den enkelte har selv pligt til at gøre formanden for ankemødet opmærksom på forhold, som kan bevirke inhabilitet. Dette skal ske hurtigst muligt inden mødet således, at et andet medlem kan inddrages i behandlingen af sagen.

Stk. 3. Hvis der på mødet rejses tvivl om et medlems habilitet, afgøres spørgsmålet på mødet. Medlemmet deltager selv i afgørelsen heraf, jf. reglerne om inhabilitet i kapitel 6 i bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Kapitel 7

Tavshedspligt, aktindsigt og meroffentlighed

§ 26. Der påhviler ansatte og beskikkede medlemmer i Ankestyrelsen tavshedspligt.

§ 27. Sagens parter kan få aktindsigt efter reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven.

Stk. 2. Når en sag er afsluttet, kan Ankestyrelsen efter anmodning give sagens parter aktindsigt i de interne lægelige udtalelser, som er indeholdt i en lægekonsulentrapport - efter skriftlig eller mundtlig forelæggelse - eller i et mødereferat. Aktindsigten gives efter reglerne om meroffentlighed, jf.offentlighedslovens § 4, stk. 1, 2. pkt. Ankestyrelsen kan dog undlade at give aktindsigt i en lægekonsulentrapport, hvis der er afgørende hensyn til sagens parter eller andre personer, som taler imod aktindsigt i rapporterne.

Kapitel 8

Ikrafttræden

§ 28. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2009.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1239 af 5. december 2006 om forretningsorden for Ankestyrelsen ophæves.

Indenrigs- og Socialministeriet, den 3. juli 2009

Karen Ellemann

/ Eva Pedersen