Kendelse nr. 10696 af 31/10/1999


 

 

Nyt fra Ankestyrelsen - forældremyndighed ved tvangsanbringelser - af souschef Tove B. Andersen

 

 

Når der under et barns tvangsanbringelse sker ændringer i forældremyndighedens placering kan der opstå tvivl om tvangsbeslutningens fortsatte beståen.

Forældremyndighedens indhold og placering

Den/de der har forældremyndigheden over et barn ifølge lov om forældremyndighed og samvær § 2 har til opgave, at drage omsorg for og træffe afgørelse om barnets personlige forhold.

Forældremyndigheden kan indehaves af en person eller der kan være tale om fælles forældremyndighed. Ved fødslen har moderen forældremyndigheden, og hvis hun er gift med faderen, har de fælles forældremyndighed. Hvis moderen ikke er gift, kan der være aftalt fælles forældremyndighed mellem de biologiske forældre. Det fremgår af lov om forældremyndighed og samvær § 4-6.

Ændringer i forældremyndigheden

Der kan ved aftale ske ændringer i forældremyndighedens placering. Der kan være tale om, at en ene indehaver af forældremyndigheden aftaler fælles forældremyndighed med den anden af forældrene fremover. En sådan aftale om, at der fremover skal være fælles forældremyndighed skal anmeldes til statsamtet, jf § 6 i lov om forældremyndighed og samvær.

En fælles forældremyndighed kan ændres til eneforældremyndighed eller det kan aftales, at forældremyndigheden overføres fra en person til en anden person. Det kan være fra den ene forælder til den anden forælder eller fra en forælder til en 3. person f.eks fra en mor til en mormor. Disse aftaler skal godkendes af statsamtet, jf. lov om forældremyndighed og samvær § 9 og § 11.

Ændringer i forældremyndigheden kan også ske ved dom, såfremt forældrene ikke er enige.

Betydning af forældremyndigheden ved beslutninger om tvangsanbringelse ifølge servicelovens § 42

En tvangsanbringelse er en indskrænkning i de rettigheder og de opgaver, der er hos den/de der har forældremyndigheden. Forældremyndigheden har fået "ridser i lakken".

En afgørelse om anbringelse uden for hjemmet efter servicelovens § 42, træffes overfor forældremyndighedens indehaver(e) og skal altid træffes overfor den eller de, der har del i forældremyndigheden. Det fremgår af SM 0-117-94, hvor et Børn og unge-udvalgs afgørelse om anbringelse uden moderens samtykke blev ophævet, idet der ikke samtidig var truffet en afgørelse overfor faderen, der havde del i forældremyndigheden. Ankestyrelsen fandt, at Børn og unge-udvalgets afgørelse var ugyldig, fordi en anbringelse af et barn eller en ung uden for hjemmet, når forældrene har fælles forældremyndighed, kun kan ske i forhold til begge forældre, således at afgørelsen herom træffes i samme møde overfor dem begge. Dette var gældende selvom faderen var enig i anbringelsen.

Såfremt forældremyndigheden ved aftale eller ved dom ændres, mens et barn er tvangsanbragt, gælder beslutningen om tvangsanbringelse fortsat. Den forældremyndighed, der blev overført, har stadig "ridser i lakken". Det fremgår af en afgørelse, der er offentliggjort i SM 0-58-97. Børn og unge-udvalgets afgørelse om anbringelse uden for hjemmet uden samtykke fik også virkning overfor barnets far, der fik del i forældremyndigheden efter Børn og unge-udvalgets afgørelse. Moderen kunne således ikke overdrage større rettigheder vedrørende forældremyndigheden end hun selv havde.

Før en tvangsanbringelse kan ophøre skal der i medfør af servicelovens § 46, stk. 1, være truffet en beslutning om hjemgivelse. Denne beslutning træffes af kommunalbestyrelsen. Det betyder, at forældrenes aftale eller en dom om forældremyndigheden ikke giver en umiddelbar adgang til at hjemtage barnet.

Betydning af ændring i forældremyndigheden

Når der er sket ændringer i, hvem der har forældremyndigheden, går partsbeføjelserne over til den eller de nye indehavere af forældremyndigheden. Der skal samarbejdes med den/de nye parter, og den eller de har herefter retten til at begære barnet hjemgivet og kan derved evt. udløse en ny afgørelse, jf. § 46, stk.1 i serviceloven.

Da der er tale om en ny situation, er der også behov for en vurdering af handleplanen, herunder en overvejelse af om formålet er nået, så der er grundlag for hjemgivelse eller om der evt. nu er mulighed for et informeret samtykke, som grundlag for en frivillig anbringelse. Bestemmelserne om handleplan og samtykke fremgår af §§ 56,53 og 54 i serviceloven.

Hvis forældremyndigheden er ændret, medens en sag om tvangsanbringelse er under behandling i Ankestyrelsen, vil Ankestyrelsen tage stilling til Børn og unge-udvalgets afgørelse i forhold til den/de, der havde forældremyndigheden på tidspunktet for udvalgets afgørelse. Ankestyrelsen vil - såfremt anken opretholdes af den nye forældremyndighedsindehaver - desuden tage stilling til tvangsanbringelsen i forhold til den/de, der har forældremyndigheden på tidpunktet for Ankestyrelsens afgørelse.

Sammenfatning

Det er indehaveren eller indehaverne af forældremyndigheden, der er part i en sag om anbringelse uden for hjemmet. Betingelserne for at opretholde en anbringelse skal være opfyldt i forhold til parten - også hvis parten skifter. Det er parten, der har ret til at begære hjemgivelse, og det er parten, der skal samarbejdes med.