Punkt 378 og 379 i vejledning om
særlig støtte til børn og unge og deres familier

(Vejledning nr. 3 til serviceloven)

 
 
Advokatbistand


378. Den, der er part i en sag om tvangsmæssige foranstaltninger, har ret til gratis advokatbistand.
Loven fastsætter, at der skal gives et tilbud om advokatbistand, men det er forældremyndighedens
indehaver, den unge eller andre berettigede, der afgør, om de vil tage imod tilbuddet, og hvilken
advokat de ønsker at lade sig bistå af. Kommunalbestyrelsen kan ikke påtvinge
forældremyndighedens indehaver eller andre en advokat mod deres vilje. Der er imidlertid ikke
noget til hinder for, at kommunalbestyrelsen som en del af den almindelige vejledning opfordrer
parterne til at benytte sig af tilbuddet. I de tilfælde, hvor der af f.eks. forældremyndighedens
indehaver eller den unge, der er fyldt 12 år, gives udtryk for ønske om at tage imod tilbuddet, men
hvor den pågældende ikke selv er i stand til eller ikke selv ønsker at tage kontakt med en advokat,
bør kommunen gøre en aktiv indsats for at skaffe en advokat til den pågældende. Hvis der er sket
tilstrækkelig vejledning, er det ikke ugyldighedsgrund, at parten møder uden advokat, hvis parten
alligevel ønsker mødet gennemført. Men der bør foretages en konkret afvejning af, om sagen bør
udsættes, når partens advokat ikke møder op.

Indehavere af forældremyndigheden, som bor sammen, og som er enige, er berettigede til gratis
bistand fra én advokat. Loven stiller ikke krav om, at indehaveren af forældremyndigheden og den
unge, der er fyldt 12 år, får hver sin advokat. Forældremyndighedens indehaver og den unge over
12 år kan dog have modsatrettede interesser. Det vil derfor være uhensigtsmæssigt af
retssikkerhedsmæssige grunde, hvis barnet og forælderen har samme advokat. Adgangen til
advokatbistand udelukker ikke indehaveren af forældremyndigheden eller andre fra at benytte en
bisidder, der kan være til støtte for den pågældende under sagen. Udgifterne til bisidder til
forældremyndighedsindehaveren eller til barnet eller den unge kan ikke dækkes af kommunen.

Der er ikke i loven fastsat et tidspunkt for, hvornår der skal gives et tilbud om advokatbistand. Det
må imidlertid anses for afgørende for advokatens mulighed for at bistå under sagen, at advokaten
får en rimelig tid til at sætte sig ind i sagen inden mødet i børn og unge-udvalget.

Gratis advokatbistand er først og fremmest tænkt som støtte til forældremyndighedens indehaver i
forbindelse med mødet i børn og unge-udvalget, således at det sikres, at forældrene får tilstrækkelig
adgang til at gøre indsigelse med hensyn til sagens faktiske og retlige omstændigheder, inden der
træffes afgørelse om tvangsmæssige foranstaltninger. Retten til gratis advokatbistand omfatter
derfor ikke situationer, hvor der endnu ikke er berammet møde i børn og unge-udvalget, eller hvor
kommunalbestyrelsen fortsat arbejder med forældremyndighedens indehaver på at finde en løsning
og således endnu ikke har truffet beslutning om at beramme et møde i børn og unge-udvalget.

Advokatsalær


379. Efter servicelovens § 72, stk. 4, gælder der de samme regler om salær og godtgørelse til
advokater som i sager, hvor der er meddelt fri proces, jf. retsplejelovens kapitel 31.

Dommeren i børn og unge-udvalget træffer beslutning om salær og godtgørelse for udlæg, jf.
forretningsordenens § 9, kan findes på www.retsinfo.dk. Ved sagens behandling i Ankestyrelsen er
det forvaltningen, der træffer afgørelse om salær og godtgørelse. Der er ikke mulighed for at klage
over salærfastsættelsen. I tvivlstilfælde kan forvaltningen evt. rådføre sig med dommeren, men
dommeren er ikke forpligtet til at yde rådgivning. For reglerne om kommunens adgang til refusion
for udgifter til advokatbistand henvises til kapitel 31 i serviceloven.