Finansloven for 2008 indeholder store besparelser på ungdomsuddannelserne, der skal finansiere et helt nyt fængsel, nye alarmer samt flere særligt sikrede fængselspladser i de eksisterende fængsler
 

 
Af advokat Claus Bonnez, formand for Landsforeningen KRIM

31. marts 2008


Med finansloven for 2008 har regeringen, Ny Alliance og Dansk Folkeparti besluttet, at der skal ske markante besparelser på ungdomsuddannelserne, og at pengene i stedet skal bruges blandt andet til nyt fængselsbyggeri på Falster, nye alarmer til personalet i de eksisterende fængsler, "særligt sikrede arrestpladser" i Statsfængslet i Nyborg og nye godkendelsesprocedurer for imamer, der skal ansættes i fængslerne. En meget beskeden del af beløbet, skal anvendes til uddannelse af de indsatte under afsoningen.

"Flerårsaftalen" for kriminalforsorgen for perioden 2008-2011, der skal finansieres blandt andet med midlerne, der i finansloven spares ved nedskæringer på ungdomsuddannelserne, kan ses her.

Finansloven har afstedkommet skarpe reaktioner fra uddannelsessektoren. For eksempel udtales der i en pressemeddelelse af 2. marts 2008 fra "Gymnasieskolernes Rektorforening" blandt andet følgende:
  "...378 millioner på indkøb og 437 millioner på administration. Så meget mener VKO, at uddannelserne kan spare over de næste fire år. Derfor har finansministeren allerede i 2008 taget penge fra institutionerne og givet dem videre til Kriminalforsorgen. På gymnasieområdet kommer besparelsen oven i de knapt 150 millioner kr. i forhold til skolernes budget i 2007, som allerede ved fremsættelsen af finansloven var skåret, og som svarer til 3 % procent af skolernes samlede budget.

Regeringen begår dermed bare 1 år efter selvejets ikrafttræden løftebrud mod Folketingets beslutning om, at strukturreformen skulle være udgiftsneutral.

”Det er uholdbart, at den lovede udgiftsneutralitet for gymnasierne er blevet til en reduktion på 3 % - plus at gymnasierne nu også skal løse problemerne i de danske fængsler. Og det oven i købet med nogle penge, som ikke reelt eksisterer. Det er indtil videre nogle teoretiske besparelser, som et konsulentfirma har fundet frem til”, siger Peter Kuhlman, formanden for Gymnasieskolernes Rektorforening. ...."

Forslaget om at finansiere flere fængselspladser gennem besparelser på uddannelsesområdet har ikke stor politisk opbakning. Af Politiken on line, 1. marts 2008 fremgår, at finansloven blev vedtaget med et meget lille flertal, idet de radikale, SF og Socialdemokraterne afviste at være med i aftalen. Avisen skriver blandt andet:
  "..Der blev flyttet nogle millioner fra resocialisering af fangerne til styrket sikkerhed i fængslerne, da justitsminister Lene Espersen (K) måtte opgive at få en bred politisk aftale om kriminalforsorgen.

For eksempel er der forsvundet 10 mio. kr. fra den del af aftalen, der handler om uddannelse og udslusning af indsatte.

Mens Socialdemokraterne, de radikale og SF stadig sad med ved forhandlingsbordet, var der afsat 38,7 mio. kr. til det punkt.

Men da de tre partier torsdag aften afviste at være med i en aftale, og regeringen sad tilbage med Dansk Folkeparti og Ny Alliance blev beløbet ændret til 28,7 mio. kr. Teksten der beskriver initiativet er uændret.

Mere til sikkerhed og hegn
Pengene skal bl.a. bruges til at opbygge et computernetværk, der gør det muligt for de indsatte at tage en uddannelse i fængslet.

»I forvejen var aftalen kun lige tålelig, når det gælder fokus på resocialisering af de indsatte«, siger retsordfører Simon Emil Ammitzbøll (R).

»Og nu er der så flyttet endnu mere fokus over på sikkerhed og hegn«.

Ekstra penge til overfaldsalarmer
S, R og SF afviste aftalen på grund af uenighed om finansieringen af den nye fireårstale, der sikrer kriminalforsorgen 300 mio. kr. ekstra over fire år. Indholdet var der enighed om.

Nogle af de penge, der er flyttet fra uddannelse af de indsatte, går nu til efterretningssystemer og overfaldsalarmer i fængslerne. Udgifterne til det er steget fra 44,2 mio. kr. til 46,9 mio. kr. i den endelige aftale, som kan læses på justitsministeriet.dk.

Nu koster det en million mere
Også beløbet til særligt sikrede celler blev sat op, efter at S, R og SF gik. Fra 13,2 mio. kr. til 18,5 mio. kr.

Endelig blev det en million kroner dyrere at bekæmpe ekstremisme og radikalisering i fængslerne ved at indføre en særlig sikkerhedsgodkendelse af fængselsimamer. Udgiften steg fra 6 til 7 mio. kr. ..."

På Socialdemokraternes hjemmeside under linket http://socialdemokraterne.dk/A-Socialdemokraterne-Uddannelse-Store-besparelser-p%C3%A5-uddannelse-default.aspx?func=article.view&id=200115 udtales i en artikel dateret 2. oktober 2007 om den førte uddannelsespolitik blandt andet således:
  Målet er, at 95 procent af en ungdomsårgang som minimum skal have en ungdomsuddannelse i år 2015. Men udviklingen går den forkerte vej. Mens andelen af en årgang med bestået ungdomsuddannelse steg støt op igennem 1990’erne, er den faldet lige siden regeringsskiftet i 2001.

I artiklen, hvor socialdemokraternes uddannelsesordfører, Christine Antorini, også citeres, hævder Socialdemokraterne videre:
  Regeringen sparer på uddannelse ved at lade de gennemsnitlige tilskud pr. elev falde støt år for år. Tilskuddene er fra 2001 til 2008 faldet på alle hovedgrupper: Grundskolen, de erhvervsfaglige uddannelser, de gymnasiale uddannelser og voksenuddannelse. For eksempel er tilskuddet pr. elev i det almene gymnasium faldet med i alt 7.000 kroner. På de kortere videregående uddannelser til for eksempel Social- og sundhedsassistent er tilskuddet pr. elev faldet med 10.000 kroner i perioden fra 2001 til 2008.

Blandt kriminologer og andre fagfolk, der beskæftiger sig med årsagerne til kriminalitet, er der en høj grad af enighed om, at adgangen til uddannelse medvirker til, at mennesker begår færre lovovertrædelser. Dette gentages meget ofte i den kriminologiske litteratur. For eksempel skrev professor Vagn Greve og kriminologen Flemming Balvig i kronikken "Straf og effekt" i Politiken 6. maj 2003 blandt andet følgende:
  "..En amerikansk undersøgelse viser, at for hver gang man har forebygget én alvorlig forbrydelse via inkapacitering, kunne man for de samme penge have forebygget fire-fem alvorlige forbrydelser, hvis pengene i stedet var blevet anvendt som støtte til skolegang og uddannelse. .."

Kriminologernes iagttagelser understøttes også af andre fagfolks udtalelser. Af en pressemeddelelse af 27. oktober 2003 fra Undervisningsministeriet under linket: http://presse.uvm.dk/nyt/pm/tamupm.htm?menuid=051515 med overskriften "Uddannelse til udsatte unge giver resultat" hævdes det således, at man på landets seks "Tamu-skoler" har haft "effekt af at give et tilbud om uddannelse til udsatte unge" herunder unge med "en kriminel fortid".

Pressemeddelelsen gengives nedenfor: 
  "..På landets seks TAMU-skoler (Træningsskolens ArbejdsMarkedsUddannelser) kan man se en effekt af at give et tilbud om uddannelse til udsatte unge. Næsten alle elever er mellem 18 og 25 år og er kendetegnet ved at have store sociale problemer, misbrugsproblemer eller/og en kriminel fortid.

Nu viser en ny evaluering af TAMU fra PLS Rambøll, at arbejdet med at få de unge på ret spor i stigende grad har en effekt, og det glæder undervisningsminister Ulla Tørnæs.

"Det er vigtigt, at samfundet ikke opgiver unge med tilpasningsvanskeligheder, men giver dem et konkret tilbud om arbejde og uddannelse i ét. De mennesker har fået en skæv start på livet, og her er det godt at se, at et målrettet praktisk uddannelsestilbud baseret på konsekvenspædagogik kan gøre dem i stand til at varetage et job på almindelige vilkår. På TAMU lægges der vægt på udvikling af social kompetence. Der tages udgangspunkt i individuelle behov og forventningerne på arbejdsmarkedet. Det er afgørende for både regeringen og for de unge mennesker, at der er håb og mulighed for en bedre tilværelse," siger Ulla Tørnæs.

Positiv udvikling
Undervisningsministeren bygger sin optimisme på følgende:

  • Det kan konstateres, at beskæftigelseseffekten en måned efter TAMU-afgang (fuldført eller afbrud) er steget fra 37% i 1999 til 42% i 2003. Dette er bemærkelsesværdigt, målgruppen taget i betragtning.
  • Der er tale om en stabil beskæftigelseseffekt, idet den er vedvarende eller stigende gennem det første år efter TAMU-afgang.
  • Det kan samtidig konstateres, at ca. 50% af de deltagere, der har fuldført TAMU mellem 1999 og 2003 er i beskæftigelse eller i uddannelse fra beskæftigelse et år efter afgang fra TAMU.

I sin evaluering af TAMU konkluderer PLS Rambøll blandt andet, at "TAMU udgør et relevant tilbud til en udsat gruppe unge, der har en yderst begrænset tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet, og som der kun i meget begrænset grad eksisterer andre tilbud til."

Punktnedslag fra evalueringen viser i øvrigt:

  • at målgruppen hurtigst muligt bør få fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Erfaringer viser, at stabil beskæftigelse bedst opnås ved at komme hurtigt i job efter TAMU.
  • at 65 procent i 2001 var dømt skyldige i kriminalitet. 54 procent af deltagerne har været involveret i stofmisbrug.
  • at antallet af deltagere med anden etnisk baggrund end dansk er steget markant fra cirka 20 procent til cirka 30 procent i perioden fra 1999 til 2003. Ifølge TAMUs ledelse består gruppen af deltagere med anden etnisk baggrund end dansk især af 1. generations flygtninge og indvandrere. Det skal derfor særligt bemærkes, at TAMU yder et stort bidrag til integrationen.
  • at andelen af deltagere, der gennemfører TAMU med bevis er steget fra 20% i 2000 til 49% i 2002 målt i forhold til deltagere, der har påbegyndt 1. brancheperiode.

Baggrund
I forbindelse med satspuljeforliget for 2003 blev der tilført midler til en videreførelse af den nuværende forsøgsordning med Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser for unge (Unge-TAMU) til og med 2006.

Det blev samtidig aftalt, at der skulle laves en evaluering af ordningen som grundlag for en vurdering af, om den hidtidige satspuljefinansiering af Unge-TAMU skal gøres permanent. Da det skal afklares, om TAMU fra 2004 skal overgå til taxameterstyring, er evalueringen blevet fremskyndet, så satspuljepartierne med forhandlingerne om satspuljen for 2004 kan få lejlighed til at tage stilling til spørgsmålet. ..."