Indsatte føler sig oftere udsat for overgreb i form af trusler og vold fra
personalet i fængslerne og arresthusene end fra medindsatte


 

Af advokat Claus Bonnez, formand for Landsforeningen KRIM

November 2007


Kriminalforsorgen har gennem de seneste år i sin årlige statistik lavet opgørelser over vold, som påstås at blive begået af indsatte mod personalet. Derimod udarbejdes der ikke statistik over den vold, som påstås begået af personalet mod indsatte.

En sådan undersøgelse er der imidlertid foretaget i 2001 for Direktoratet for Kriminalforsorgen af det såkaldte "Differentieringsudvalg". Undersøgelsen findes på side 109 i udvalgets redegørelse "Placering af Indsatte", bind 2.

Af undersøgelsen fremgår det blandt andet, at 18% af de indsatte angiver, at de under det aktuelle ophold i en kriminalforsorgsinstitution har været udsat for "overgreb/vold" fra personalet. Undersøgelsen viser også, at 14% angiver, at de under det aktuelle ophold har været udsat for "overgreb/vold" fra medindsatte. De indsatte finde også trusler fra personalet mere almindelige end trusler fra medindsatte. Endelig viser undersøgelsen, at risiko for mobning fra personalet er ligeså stor som fra medindsatte.

Umiddelbart nedenfor gengives undersøgelsens side 109:
 

 
 

"..Vold, trusler og mobning


En af de konkrete og yderst ubehagelige situationer, man kan blive udsat for i mellemmenneskeligt
samvær, er vold. Det gælder naturligvis også i fængsler. Man kunne hævde, at disse situationer er
særligt problematiske her, fordi muligheden for at undslippe dem og fjerne sig fra voldelige
relationer er mindre end uden for fængslet. Udenfor har man i de fleste tilfælde en principiel
mulighed for et undlade at opholde på farlige steder, sammen med personer der er kendt for at være
voldelige osv. Det har man ikke tilnærmelsesvis i samme grad i fængslerne, hvor man tillige vil
være omgivet af personer, der dels selv ofte befinder sig i en trængt og frustrerende livssituation
og dels i en vis udstrækning har voldsdomme bag sig.

De indsatte er i undersøgelsen blevet spurgt om, i hvilket omfang de i den institution, de aktuelt
befinder sig, har været udsat for mobning, trusler og/eller vold/overgreb fra henholdsvis
medindsatte og ansatte. Det er blevet overladt til de indsatte selv at lægge i begreberne ?mobning", "trusler" og "vold/overgreb", hvad de subjektivt har ment bør lægges i dem. Det er klart, at
dette kan være meget forskelligt fra indsat til indsat, ligesom det under alle omstændigheder må
være indlysende, at begreberne hver for sig kan dække over uhyre mange forskellige former for
adfærd og alvorlighedsgrader af adfærd. Man bør givetvis også være sig bevidst, at de tre typer af
hændelser ikke nødvendigvis repræsenterer et alvorligheds-hierarki. Eksempelvis kan en trussel på
livet jo være en langt alvorligere hændelse end et skub fra en anden person. De angivne hændelser
kan tillige være overlappende/sammenhængende, eksempelvis et drillen (mobning), der udvikler sig
til trusler som så igen udvikler sig fil vold.

Det er meget vigtigt at understrege, at undersøgelsen ikke kan sige noget som helst om, hvorvidt de
hændelser, e indsatte giver udtryk for at have været udsat for, er strafbare eller strider mod
andre regler/normer
.  Vold kan eksempelvis i visse situationer være straffri nødværgevold; det der
opleves som trusler eller vold/overgreb fra personalet kan være i overensstemmelse med reglerne
omkring de magtbeføjelser personalet har osv.

Med andre ord: Det, vi afdækker i en undersøgelse som den gennemførte, er den subjektive virkelighed som de indsatte ser den, og som de har valgt at udtrykke den inden for de rammer, spørgeskemaet giver. Tallene må fortolkes med forbehold for mulige fejlfortolkninger og underdrivelser/overdrivelser.

Procent der under deres nuværende ophold i fængslet/arresthuset har oplevet:

  Aldrig Sjældent Af og til Ofte Meget ofte I alt
At være blevet mobbet af personalet 69 13 11 5 2 100
At være blevet truet af personalet 67 15 11 5 3 101
At være blevet udsat for overgreb/vold fra personalet 82 10 5 2 1 100

Godt halvdelen af de indsatte - 56 procent - giver udtryk for, at de hverken har været udsat for mobning, trusler eller vold/overgreb fra personalets side. Omvendt giver 15 procent udtryk for, at de har været udsat for såvel mobning som trusler overgreb/vold.

Mobningen og truslerne er mere udbredte end volden/overgrebene. Mens hver tredje har oplevet sig som ofre for hhv. mobning og trusler (eventuelt begge dele), er det 18 procent af de indsatte, der mener sig udsat for vold/overgreb - over halvdelen af disse dog som et sjældent forekommende fænomen.

For situationen mellem de indsatte indbyrdes tager situationen sig således ud:
 

Procent der under deres nuværende ophold i fængslet/arresthuset har oplevet:

  Aldrig Sjældent Af og til Ofte Meget ofte I alt
At være blevet mobbet af medindsatte 69 16 11 2 2 100
At være blevet truet af medindsatte 75 15 7 1 1 101
At være blevet udsat for overgreb/vold fra medindsatte 86 8 4 1 1 100


Tæt ved to ud af tre - 64 procent - giver udtryk for, at de under deres nuværende ophold i fængslet/arresthuset aldrig har været udsat for hverken mobning, trusler eller overgreb/vold fra medindsatte. Omvendt siger 14 procent, at de har været udsat for såvel mobning, som trusler og overgreb/vold.


Direktoratet for Kriminalforsorgen
Differentieringsudvalget                                                                                                                                      
 109 ..."