De indsattes talsmænds og andre grupper af indsatte har ret til møder med KRIM i fængslerne


Uddrag fra Folketingets Ombudsmands inspektion af Statsfængslet i Horsens, journalnr. 1998-2610-629 PH

Side 11

"... Jeg [ombudsmanden] bad fængslet uddybe begrundelsen for at det er sikkerhedsmæssigt uforsvarligt at indbyde KRIM til en traditionel caféaften med foredrag. Jeg bad endvidere fængslet udtale sig om hvorvidt det vil være muligt at afholde foredragsaftener med KRIM sammen med henholdsvis mindre grupper af indsatte og talsmandsgruppen.

Fængslet har oplyst, at det ikke er korrekt at KRIM ikke må få adgang til fængslet og dermed til drøftelser med de indsatte ....."

side 12 og 13

"... Jeg har ingen bemærkninger til det oplyste om, at foredrag med KRIM om KRIM´s virksomhed mv. falder uden for formålet med caféaftener, og at KRIM derfor ikke kan få tilladelse til at deltage i sådanne aftener med henblik på at holde sådanne foredrag.

Idet dette ikke indebærer at KRIM ikke vil kunne holde sådanne foredrag for de indsatte i fængslet, da sådanne foredrag kan afholdes "i skolens regi", hvilket jeg går ud fra betyder foredrag for en (mindre) gruppe af indsatte, og idet jeg går ud fra at disse arrangementer er åbne for alle de indsatte således at ingen indsatte på forhånd er afskåret fra at deltage, foretager jeg mig ikke mere vedrørende spørgsmålet om KRIM´s adgang til fængslet med henblik på sådan foredragsvirksomhed.

Fængslet har ikke udtalt sig om hvorvidt der kan afholdes foredragsaftener med KRIM for talsmandsgruppen.

Idet jeg på baggrund af det oplyste om muligheden for at holde foredrag i skolens regi går jeg ud fra at der også vil kunne gives tilladelse til et foredrag for talsmandsgruppen, foretager jeg mig ikke mere vedrørende dette forhold. ..."


Ved brev af 11. december 2000, KRIMs journalnr. 100000069, har KRIM fremsat supplerende bemærkninger i forbindelse med ovennævnte sag, der blev rejst af fængselspræsten og nogle indsatte i oktober 1998 under ombudsmandens inspektionsbesøg.

I ombudsmandens svar af 3. april 2001 på ovenstående brev (journalnr. 2000-3775-977) anfører ombudsmanden blandt andet: "...Jeg har ved min udarbejdelse af afsnit 4.7 i opfølgningsrapporten været opmærksom på det som foreningen har anført i brevet af 11. december 2000, men på baggrund af det oplyste i fængslets udtalelse i inspektionssagen om at KRIM kan holde foredrag i skolens regi (hvilket også er sket to gange i juni 2000), og at der således ikke er tale om, at KRIM kun kan få adgang til fængslet ved at de enkelte indsatte søger om besøgstilladelse, har det ikke givet mig grundlag for at foretage mere vedrørende dette forhold. ..."