Vedtaget som lov nr. 452 af 9. juni 2004

 
 

Lovforslag nr. 232 fremsat den 23. april 2004 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Kaj Ikast (KF)
og Margrete Auken (SF)

 

Forslag

til

Lov om ændring af lov om undersøgelseskommissioner

(Ændring af revisionsbestemmelse)

 

 

§ 1

I lov nr. 357 af 2. juni 1999 om undersøgelseskommissioner, som ændret ved § 5 i lov nr. 215 af 31. marts 2004, foretages følgende ændring:

1. § 35 affattes således:

»§ 35. Forslag om revision af loven fremsættes for Folketinget senest i folketingsåret 2005-06.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2004.

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

Med lov om undersøgelseskommissioner, som trådte i kraft den 1. juli 1999, og som bygger på det såkaldte Nordskovudvalgs betænkning nr. 1315/1996 om undersøgelsesorganer, er der indført en ny ordning om undersøgelse af sager om fejl og forsømmelser, navnlig i den statslige forvaltning. Kommissionerne kan gennemføre undersøgelser af nærmere bestemte forhold af almenvigtig betydning. En undersøgelseskommissions hovedopgave vil være at undersøge og redegøre for et faktisk begivenhedsforløb, der allerede har fundet sted.

Et forslag til lov om undersøgelseskommissioner, der bortset fra få redaktionelle ændringer ordret svarede til det lovudkast, som er indeholdt i Nordskov-udvalgets betænkning nr. 1315/1996, blev fremsat for Folketinget tre gange, jf. lovforslag nr. L 33 af 24. oktober 1996, folketingsåret 1996-97, førstebehandlet i Folketinget den 26. november 1996, lovforslag nr. L 3 af 8. oktober 1997, folketingsåret 1997-98, førstebehandlet den 14. januar 1998, samt lovforslag nr. L 3 af 8. oktober 1998, folketingsåret 1998-99, førstebehandlet den 4. november 1998, andenbehandlet den 18. maj 1999 og enstemmigt (med en række ændringer) vedtaget af Folketinget under tredjebehandlingen den 25. maj 1999. Der henvises endvidere til beretning af 25. juni 1997 fra Udvalget for Forretningsordenen (L 33) samt betænkning af 5. maj 1999 fra Udvalget for Forretningsordenen (Folketingstidende 1998-99, tillæg B side 777).

Efter § 35 i lov om undersøgelseskommissioner skal et forslag om revision af loven fremsættes for Folketinget senest i folketingsåret 2003-04.

Reglen indebærer, at der senest i folketingsåret 2003-04 – dvs. inden der er gået 5 år efter lovens ikrafttræden – skal fremsættes lovforslag om revision af loven eller i det mindste forslag til ændring eller eventuelt ophævelse af revisionsbestemmelsen.

Om baggrunden for revisionsbestemmelsen hedder det i forarbejderne til bestemmelsen:

»[Det har] som en mere generel betænkelighed ved den nuværende undersøgelsesordning været anført, at undersøgelsesretternes indstillinger – selv om de kun skal vedrøre grundlaget for andre myndigheders eventuelle indledning af disciplinærforfølgning m.v. – i medierne og i det politiske liv sidestilles med domme. Der har også været peget på, at der knytter sig nogle principielle betænkeligheder til, at dommere, når de leder undersøgelsesretter, udfører opgaver, som efter deres art ikke er sædvanlige for domstolene, og at de herved – til skade for tilliden til domstolene – kan blive gjort til aktører i sager, der reelt er afspejlinger af politiske konflikter.

Lovforslaget indeholder en række forslag, som skønnes væsentligt at kunne begrænse grundlaget for den nævnte kritik [ ] Men det er naturligvis ikke muligt med sikkerhed at forudsige, hvorledes de foreslåede regler vil virke i praksis. Følgende spørgsmål kan navnlig fremhæves:

Hvordan vil de overvejende processuelt orienterede forslag [ ] fungere? Hvordan vil regeringen administrere den begrænsede adgang til at anmode dommerledede undersøgelseskommissioner om en retlig vurdering? Hvordan vil dommerne vurdere deres her foreslåede funktion i undersøgelseskommissionen? I hvilket omfang vil der vise sig behov for efterfølgende ekstern juridisk rådgivning?

Reglerne i lovforslaget bør derfor vurderes på ny inden for en overskuelig fremtid, således at der kan tages stilling til, om der er behov for justeringer. Det forudsættes, at forslag til revision af reglerne i lovforslaget skal fremsættes senest 5 år efter ikrafttrædelsestidspunktet.

Man vil til den tid på grundlag af praktiske erfaringer bl.a. bedre kunne bedømme, om ordningen er betænkelig ud fra retssikkerhedsmæssige synspunkter, og om dommeres deltagelse i undersøgelseskommissioner har påvirket opfattelsen af domstolenes integritet på en sådan måde, at ordningen bør søges ændret.«

Et af de forslag, som skulle medvirke til at begrænse tendensen til at tillægge undersøgelseskommissionens indstillinger »domsvirkning«, var forslaget om, at undersøgelserne skulle foregå for lukkede døre, jf. betænkningen side 51. Under Folketingets behandling af lovforslaget blev forslaget herom ændret, således at udgangspunktet er, at undersøgelserne skal foregå for åbne døre, jf. § 30 i lov om undersøgelseskommissioner. Det spørgsmål, som herefter kan rejses, er, hvilken virkning ordningen med åbne døre har haft for undersøgelseskommissionernes sagsoplysning og for de berørte personers retsstilling, herunder for ønsket om at reducere den omtalte »domsvirkning«.

Der er siden ikrafttrædelsen af lov om undersøgelseskommissioner nedsat i alt tre undersøgelseskommissioner i medfør af loven, nemlig undersøgelseskommissionen i Farumsagen (nedsat i august 2003), undersøgelseskommissionen i Dan Lynge-sagen (nedsat i september 2003) og undersøgelseskommissionen i skattefradragssagen (nedsat i marts 2004). Undersøgelseskommissionen i Farumsagen er nedsat af justitsministeren på baggrund af en folketingsbeslutning herom, mens undersøgelseskommissionen i henholdsvis Dan Lynge-sagen og skattefradragssagen er nedsat af justitsministeren. Udkast til kommissorium for en undersøgelse i Dan Lynge-sagen blev forelagt for Folketingets Retsudvalg, ligesom et udkast til kommissorium for en undersøgelse i skattefradragssagen blev forelagt for Folketingets Udvalg for Forretningsordenen.

Farumkommissionen har til opgave at undersøge og redegøre for det samlede begivenhedsforløb, som knytter sig til de beskrivelser og påstande, der er fremkommet i medierne og den offentlige debat, om en lang række kritisable forhold vedrørende Farum Kommune. Undersøgelsen skal omfatte perioden fra den 1. januar 1990 til tidspunktet for kommissionens nedsættelse. Herudover kan kommissionen også undersøge andre forhold, som er af en sådan karakter, at de må anses for at høre med i en redegørelse om forholdene vedrørende Farum Kommune. Undersøgelseskommissionen har endvidere til opgave at komme med forslag til sådanne ændringer af love, administrative bestemmelser eller administrativ praksis, som undersøgelsen af det samlede begivenhedsforløb kan begrunde. Farumkommissionen begyndte den praktiske del af sit arbejde den 1. september 2003 (at finde velegnede (afhørings)lokaler, beskikkelse af bisiddere m.v.). Afhøringerne i Farumkommissionen påbegyndes i august 2004.

Undersøgelseskommissionen i Dan Lynge-sagen har til opgave at undersøge og redegøre for det samlede begivenhedsforløb, som knytter sig til politiets samarbejde med Dan Lynge såvel i forbindelse med efterforskning og bekæmpelse af rockerkriminalitet som i andre sammenhænge. På baggrund af den beskrevne undersøgelse og redegørelse skal kommissionen foretage retlige vurderinger til belysning af, om der foreligger grundlag for, at det offentlige søger nogen draget til ansvar. Kommissionen påbegyndte den praktiske del af sit arbejde i efteråret 2003. Afhøringerne i kommissionen påbegyndes i april 2004.

Undersøgelseskommissionen i skattefradragssagen har bl.a. til opgave at undersøge og redegøre for det samlede begivenhedsforløb, som knytter sig til, at skatteministeren ikke i forbindelse med lovforslag L 99 fra 2. samling i folketingsåret 2001-02 – eller på et senere tidspunkt inden fremsættelsen af lovforslag L 27 fra folketingsåret 2003-04 – fremsatte forslag om bestemmelser om en regulering af en mulighed for at forøge grundlaget for skattemæssige fradrag. På baggrund af den beskrevne undersøgelse og redegørelse skal undersøgelseskommissionen komme med forslag til sådanne ændringer af love, administrative bestemmelser eller administrativ praksis, som undersøgelsen kan begrunde. Kommissionen skal endvidere foretage retlige vurderinger til belysning af, om der foreligger grundlag for, at det offentlige søger nogen draget til ansvar. Kommissionen påbegyndte den praktiske del af sit arbejde i marts 2004. Der foreligger ingen oplysninger om, hvornår afhøringerne i kommissionen forventes påbegyndt.

Det er på denne baggrund ikke muligt i indeværende folketingsår at besvare de spørgsmål, som er stillet i forarbejderne til revisionsbestemmelsen. Det er af samme grund heller ikke muligt at svare på, hvilken virkning ordningen med åbne undersøgelser har for undersøgelseskommissionens sagsoplysning og de berørte personers retsstilling.

I kommentaren til loven (Undersøgelseskommissioner, Embedsmandsansvaret og Folketingets Rolle med kommentarer af Oliver Talevski m.fl., 2002) er der anført nogle spørgsmål, som der bør tages stilling til, når loven skal revideres.

Som eksempel herpå nævnes i lovkommentaren, at lovens § 29 (om forholdet til bl.a. lov om offentlige myndigheders registre) bør ændres, således at bestemmelsen tager højde for, at loven om offentlige myndigheders registre blev ophævet med virkning fra den 1. juli 2000. Hvis udgangspunktet med åbne døre opretholdes, bør det ifølge lovkommentaren endvidere overvejes at regulere nogle af de processuelle spørgsmål, der opstår i forbindelse med en ordning med åbne døre. Det gælder f.eks. spørgsmålet om tegning og billed- eller lydoptagelse fra møder i en undersøgelseskommission. Reglerne herom bør udformes i lyset af den ordning, der gælder efter retsplejelovens kapitel 2. Samtidig bør det ifølge lovkommentaren overvejes, om der er grund til at opretholde reglerne om tavshedspligt i lovens §§ 25 og 26. Disse regler er udformet ud fra den forudsætning, at undersøgelseskommissionens møder foregik bag lukkede døre. Der bør endvidere tages stilling til, om der bør være adgang for medierne til – i lyset af den ordning, der er fastsat i retsplejelovens § 41 a – at få adgang til aktindsigt i de dokumenter, der indgår i undersøgelsen, mens undersøgelsen foregår.

De spørgsmål, der er nævnt i kommentaren til loven om undersøgelseskommissioner, forudsætter imidlertid nærmere undersøgelser og overvejelser.

Som det fremgår, er arbejdet i de undersøgelseskommissioner, der er nedsat efter loven om undersøgelseskommissioner, endnu ikke gennemført.

På denne baggrund foreslås det, at revisionen af loven udskydes til folketingsåret 2005-06, hvor det i lyset af de til den tid indhøstede erfaringer vil skulle vurderes, i hvilket omfang der er anledning til at foreslå en revision af loven.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Bestemmelsen indeholder forslag til en ny bestemmelse om revision af lov om undersøgelseskommissioner.

Efter den gældende revisionsbestemmelse i § 35 i lov om undersøgelseskommissioner skal forslag til revision af loven fremsættes for Folketinget senest i folketingsåret 2003-04, dvs. i indeværende folketingsår.

Det foreslås, at forslag om revision af loven udskydes, således at forslag herom fremsættes for Folketinget senest i folketingsåret 2005-06.

Bestemmelsen indebærer, at der senest i folketingsåret 2005-06 skal fremsættes lovforslag om revision af loven eller i det mindste forslag til ændring eller eventuelt ophævelse af revisionsbestemmelsen.

Til § 2

Bestemmelsen indeholder ikrafttrædelsestidspunktet for den foreslåede nye revisionsbestemmelse.

 

Skriftlig fremsættelse

Christian Mejdahl (V):

Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om undersøgelseskommissioner. (Ændring af revisionsbestemmelse).

(Lovforslag nr. L 232).

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager lovforslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.


Bilag

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Gældende formulering

 

Lovforslaget

§ 35. Forslag om revision af loven fremsættes for Folketinget senest i folketingsåret 2003-04.

 

§ 35. Forslag om revision af loven fremsættes for Folketinget senest i folketingsåret 2005-06.