Landsforeningen KRIM mener blandt andet:

Kontrol med politi, fængsels- og retsvæsen 
Krim har opmærksomheden rettet mod politi, fængsels- og retsvæsen for at modvirke, at der begås lovbrud eller varetages usaglige hensyn ved udøvelsen af disse institutioners beføjelser. KRIM mener, at myndigheder med vidtgående magt bør undergives vidtgående kontrol. Når magtmisbrug eller uregelmæssigheder for eksempel i politiet afsløres, og der reageres effektivt mod de ansvarlige, øges borgernes tillid til, at den øvrige del af korpset varetager opgaverne korrekt. Borgernes tillid til politiet bidrager i sig selv til, at forbrydelser opklares. Langt den meste kriminalitet opklares gennem borgernes henvendelser til politiet med anmeldelser, vidneudsagn mv. Politiet kan således ikke yde en relevant indsats, hvis borgernes tillid til politiet er så begrænset, at de ikke henvender sig.

Krim mener i øvrigt:

Straffelovgivningen

Her vil vi straffe mindre
Krim foreslår øget brug af andre reaktionsmåder end straf - f.eks. tilbud om uddannelse, rådgivning mv. - overfor lovovertrædere, som lever under særlig dårlige vilkår. Disse er ofte indblandet i relativt harmløse forbrydelser som f.eks.:

Nedenfor vises eksempler på adfærd, hvor straf efter KRIMs opfattelse er et muligt (supplerende) middel til adfærdsregulering: