FNs torturkomite rejser kritik af blandt andet omfanget af isolationsfængsling
i Danmark og af den danske poltiklageordning
 

 
Af advokat Claus Bonnez, Landsforeningen KRIM

2. februar 2008


FN's komite mod tortur (CAT) fremkom på sit møde nr. 773 afholdt den 14. maj 2007 med en række konklusioner og anbefalinger vedrørende Danmark til den danske regering.

I det følgende gennemgås konklusionerne og anbefalingerne af relevans for politiet og fængselsmyndighederne i Danmark.

Indledningsvist (i punkt B) roser komiteen Danmark for en række initiativer - især Danmarks indsats for at forebygge tortur i tredjeverdenslande lande.

I punkt B 7 roses Danmark særligt for sit "samarbejde med private organisationer, som arbejder for begrænsningen af tortur, og for at yde assistance til rehabiliteringen af torturofre i Danmark og internationalt".

Krav om forbud mod tortur i straffelovgivningen
I punkt 11 opfordres Danmark til at få straffeloven bragt i overensstemmelse med konventionen, således at torturhandlinger, forsøg på at begå tortur samt medvirken til tortur bliver efterforsket, strafforfulgt og straffet. Endvidere kræves det, at overtrædelser af disse bestemmelser ikke skal kunne forældes.

Kritik af omfanget af isolationsfængsling i Danmark
I punkt 14 opfordres den danske regering til at fortsætte med at "vurdere virkningerne af isolationsfængsling på varetægtsfængslede, samt virkningerne af, at man i 2000 og 2006 har gennemført ændringer af retsplejeloven, som har medført en begrænsning i omfanget af isolationsfængsling". Danmark opfordres til "at begrænse brugen af isolationsfængsling, således at der kun isolationsfængsles, når dette er absolut nødvendigt, for så kort et tidsrum som muligt, og under effektiv overvågning og med adgang til domstolsprøvelse. Isolationsfængsling af personer under 18 år skulle blive begrænset til helt ekstraordinære tilfælde". Danmark opfordres til at arbejde på, at isolationsfængsling helt afskaffes.

Med hensyn til personer, der er sigtet for forbrydelser mod rigets sikkerhed og uafhængighed (straffelovens kapitel 12) eller mod forfatningen og rigets øverste myndigheder (straffelovens kapitel 13), og som holdes i isolation i en tidsubegrænset periode under varetægtsfængslingen, opfordres den danske regering til at respektere proportionalitetsprincippet og til at sikre effektive begrænsninger i brugen af isolationsfængsling. Derudover opfordres den danske regering til at sørge for, at der i videre omfang sørges for meningsfuld social kontakt for de tilbageholdte, medens disse er isolationsfængslede.

Kritik af den danske politiklageordning
I punkt 15 bemærker komiteen, at Danmark har reageret i forhold til den kritik, der er rejst i anledning af, at Jens Arne Ørskov afgik ved døden i politiets varetægt i juni 2002, samt en række andre konkrete sager, ved at nedsætte et udvalg, der skal vurdere og evaluere den gældende politiklageordning samt strafforfølgningen af politipersonalet. Til trods for dette udtaler komiteen bekymring over rejste påstande om krænkelser begået af politipersonale. Komiteen fremhæver, at der er rejst spørgsmål undersøgelsernes uafhængighed. (artikel 12, 13 og 14).

Den danske regering opfordres til at udvirke, at alle påstande om krænkelser begået af politipersonale undersøges hurtigt af et uafhængigt og upartisk organ ikke mindst i tilfælde hvor personer er afgået ved døden i myndighedernes varetægt. Der skal sikres ofre for ukorrekt politiadfærd mulighed for, at sagen forfølges, og at der betales en rimelig erstatning som det kræves i artikel 14 i konventionen. Danmark opfodres til at fremme den igangværende vurdering og holde komiteen underrettet om resultaterne. 

Særligt om politiets magtanvendelse herunder drab af borgere

I punkt 16 udtaler komiteen bekymring over fremkomne udtalelser, hvor det påstås, at politiet brugte overdreven magt som for eksempel fysisk vold og tåregas under urolighederne om "Ungdomshuset" i København i marts 2007. Komiteen udtaler også bekymring med hensyn til det oplyste om antallet af personer, der er blevet dræbt af danske politifolk over de sidste 2 år (artikel 10, 12, 13, 14 og 16).

Den danske regering opfordres til at revurdere den eksisterende ordning, hvor klager over politiets overdrevne brug af magt, inklusive brugen af våben, behandles, således at man sikrer sig, at ordningen bringes i overensstemmelse med konventionen. Medlemsstaten opfodres til at sørge for, at der foretages en hurtig og uafhængig undersøgelse af alle klager eller påstande om ukorrekt adfærd, især når personer dør eller kommer alvorligt til skade under kontakt med personer med tilknytning til de retshåndhævende myndigheder (law enforcement officials). Derudover opfordres de danske myndigheder til at genvurdere og forbedre uddannelsen af politifolk m.fl. med hensyn til magtanvendelse herunder brugen af våben, således at man sikrer, at brugen af magt begrænses til, hvad der er nødvendigt for tjenesten.  


Hele teksten i originalsprog