Landsforeningen KRIM melder Københavnsk drabschef for racisme
og relevante polititjenestemænd ved Københavns Politi for magtmisbrug

 


Af advokat Claus Bonnez, formand for Landsforeningen KRIM

Århus, den 19. juni 2010


Af Berlingske Tidende den 7. marts 2010 fremgår, at den radikale næstformand Zenia Stampe først havde anmeldt drabschef i Københavns Politi, Ove Dahl, til politiet for racisme, men at hun allerede dagen efter trak sin anmeldelse tilbage, efter at hun var blevet kritiseret "fra alle sider i folketinget" for at have indgivet anmeldelsen.

Racisme er i strid med straffelovens § 266 b. 

Overtrædelser af straffelovens § 266 b er undergivet såkaldt "offentlig påtale". Dette indebærer, at politiet i tilfælde, hvor der er tilstrækkeligt bevis for, at en udtalelse er i strid med bestemmelsen, ikke kan frafalde sagen blot fordi en anmelder ønsker at tilbagekalde anmeldelsen. Politiet har med andre ord pligt til at strafforfølge drabschefen, uagtet at Zenia Stampe fortryder, at hun har indgivet anmeldelse og derfor tilbagekalder den. Retsplejelovens § 96, stk. 2, pålægger politiet at sørge for, "at strafskyldige drages til ansvar, men også at forfølgning af uskyldige ikke finder sted". Gør en polititjenestemænd ikke dette på en loyal og retfærdig måde, kan politimanden straffes efter straffelovens kapitel 16, som handler om magtmisbrug blandt andet i politiets tjeneste. Disse regler hænger sammen med, at det er politiets pligt at beskytte samfundet mod kriminalitet - uanset hvem der begår den.    

Der er efter Landsforeningen KRIMs opfattelse rimelig grund til at antage, at drabschef i Københavns Politi, Ove Dahl, har overtrådt straffelovens regler om racisme med den udtalelse, som drabschefen fremkom med i Jyllands-Posten den 6. marts 2010, og som Zenia Stampe oprindeligt anmeldte ham for at have fremsat. Ove Dahl bør derfor efter Landsforeningen KRIMs opfattelse sigtes for overtrædelse af straffelovens § 266 b. Endvidere kan det overvejes, om de polititjenestemænd, som har opgivet at forfølge sagen mod Ove Dahl, efter at Zenia Stampe trak sin anmeldelse tilbage, bør straffes for overtrædelse af straffelovens kapitel 16 om magtmisbrug.

For at kunne vurdere, hvorvidt Ove Dahl skal kunne straffes for sine udtalelser, er det relevant at sammenligne udtalelserne med de udtalelser, der efter anklagemyndighedens sædvanlige praksis fører til, at der rejses sigtelse og tiltale.    

Drabschef Ove Dahl blev i Jyllands-Posten 6. marts 2010 citeret således: 

  "De åbne grænser gør, at vi bliver overrendt af østeuropæere. Det er et kæmpe problem. De begår bankrøverier, hjemmerøverier, grove tyverier, tiggeri, butikstyverier - alt", siger drabschef i Københavns Politi, Ove Dahl, til Politiken.

og videre:
  "Rumænerne er skrupelløse. De slår ihjel for et par hundrede kroner. Det er en helt anden kultur", siger Ove Dahl til Politiken.

 Af Politiken 8. juni 2010 fremgår, at Rigsadvokaten vil have ophævet Dansk Folkepartis Jesper Langballes parlamentariske immunitet med henblik på, at der kan føres straffesag mod ham i anledning af, at han i et debatindlæg i Berlingske Tidende i januar 2010 skulle have udtalt følgende:
  "Selvfølgelig skulle Lars Hedegaard ikke have sagt, at der er muslimske fædre, der voldtager deres døtre, når sandheden i stedet synes at være, at de nøjes med at slå døtrene ihjel (de såkaldte æresdrab) - og i øvrigt vender det blinde øje til onklernes voldtægt"

Det er vanskeligt at se, at udtalelserne fremsat af Jesper Langballe er mindre afdæmpede og mindre racistiske end de udtalelser, som Ove Dahl er fremkommet med. I begge tilfælde beskyldes hele befolkningsgrupper for at begå grove strafbare handlinger.

I dommen TfK 2004.281 VLD fandt Vestre Landsret blandt andet følgende udtalelse for omfattet af straffelovens § 267 b:
  ".. næh, vi skal ovenikøbet finde os i at blive forhånet, tilsvinet for vores tro, se på misbrug af vores kirker, misbrug af vores børn, misbrug af vores tillid og så videre, og så videre"

Der er næppe mange mennesker, som vil bestride, at udtalelsen citeret umiddelbart ovenfor er langt mere afdæmpet og langt mindre krænkende end de udtalelser, som drabschefen er citeret for.

I dommen TfK 2010.295 ØLD straffede Østre Landsret en person for i en radioudsendelse, der var lagt ud på netradioen "Holger", for at have udtalt følgende:
  "evakueringen fra Libanon blev den første evakuering af danskere, hvor ingen danskere deltog. Det var kun fremmede. Den såkaldte evakuering af danskere fra Libanon har kastet et ubarmhjertigt lys over det forhold, at vort land er forvandlet til den 3. verdens affaldsplads."

"Nu påstår alle disse elendige fremmede altså, at de er danskere. At fremmed blod flyder i deres årer, og at de derfor ikke ser ud som danskere, at de ikke taler som danskere, at de er hedninge og djævletilbedere ..."

"Vi ønsker ikke noget bastard-samfund, hvor tilfældige fremmede kalder sig danskere, skønt enhver kan se, at de netop ikke er danskere«. »Danmark skal ikke være affaldsplads for fremmede med problemer".

".. når fremmede begynder deres terrorvirksomhed i Danmark. Når den muhamedanske terror først begynder i Danmark ...".

I TfK 2003.709 VLD anså Vestre Landsret det for strafbart at udtale: "islam er ikke en religion i traditionel forstand. Det er en terrororganisation, som prøver at opnå verdensherredømmet ved vold".

Praksis ved anklagemyndigheden og domstolene synes således at være ganske restriktiv i tilfælde, hvor borgere offentligt har beskyldt hele befolkningsgrupper for at begå alvorlige strafbare handlinger.


Især udtalelserne: "Rumænerne er skrupelløse. De slår ihjel for et par hundrede kroner", som drabschef Ove Dahl er citeret for, synes at være ganske grove, når de sammenlignes med udtalelser, som andre er blevet sigtet eller straffet for at være fremkommet med. Det kan overvejes, om det ikke bør anses som en skærpende omstændighed, at udtalelserne er fremsat af en af de øverste repræsentanter for landets retshåndhævende myndigheder. Den legitimitet, som sådanne udtalelser kan få, når de fremsættes af for eksempel en overordnet polititjenestemand, kunne tale for, at fremsættelsen straffes strengere end normalt. Det er ikke vanskeligt at forestille sig borgere, der tænker: "når selv politiet må, må lille jeg vel også ..." 

Politiken skrev den 10. marts 2010, at den rumænske udenrigsminister Teodor Baconschi kaldte Ove Dahls udtalelser for "chokerende, uretfærdige og uacceptable", og at han har bedt ambassaden i København om at sende en skriftlig klage til de danske myndigheder".

Efter en gennemgang af et større antal afgørelser fra domstolenes praksis, anmelder Landsforeningen KRIM nu drabschef Ove Dahl til Statsadvokaten for København og Bornholm. KRIM beder endvidere statsadvokaten undersøge, hvorvidt de personer, der har opgivet strafforfølgningen af den københavnske drabschef, kan straffes for magtmisbrug.