KRIM hilser kamera-overvågning af det offentlige rum
velkommen som et led i kampen mod justitsmord
 

 
Af advokat Claus Bonnez, formand for Landsforeningen KRIM

12. december 2008


Landsforeningen KRIM mener, at mennesker i et sundt samfund grundlæggende har tillid til hinanden og ikke frygter vold, idet man her indser det kloge i at indrette sig således, at de fleste føler sig inkluderet i fællesskabet og derfor ikke kommer til at opleve den følelse af afmagt, som kan drive mennesker til at begå fysisk vold mod andre.

I et sundt samfund overvåger mennesker sig selv og har ingen stor trang til at blive overvåget af myndigheder. Her er overvågning i det væsentlige begrænset til den overvågning, der skal sikre, at myndigheder og andre med vidtgående beføjelser ikke misbruger deres magt. Sådan overvågning vil kunne varetages af borgergrupper, der holder øje med særlige magtgrupperinger som for eksempel politiet, fængselsmyndighederne og retsvæsenet.

KRIM vil ikke udelukke, at det kan være en god idé at indrette kameraovervågning af offentlige arealer for eksempel i byernes natteliv. KRIM modtager mange henvendelser fra personer, som gør gældende, at de udsættes for vold, brutalitet eller fornærmelser fra politifolk blandt andet i nattelivet i byerne. KRIM hører også ofte fra borgere, der oplyser, at de er ofre for falske anmeldelser fra politifolk om vold, trusler eller fornærmelser mod disse.

KRIM tror især på, at kameraovervågning af lokaliteter, hvor politifolk er alene med borgere, kunne være i sandhedens tjeneste. Dette gælder særligt i detentionslokaler, patruljevogne og afhøringslokaler.

5-dobling af påstået vold mod politiet m.fl.
Meget tyder efter KRIMs opfattelse på, at det ikke er alle de borgere, der påstår, at de er udsat for falske anmeldelser om vold mv. mod politifolk og andre offentligt ansatte, der lyver: I hele 1986 blev der registreret 628 anmeldelser om vold mod politiet og andre offentlige ansatte. I 2006 var antallet af disse anmeldelser vokset til 3071. Der er således tale om en 5-dobling.

Ingen anden type af lovovertrædelse har haft så voldsom en stigning i anmeldelseshyppigheden over så kort en periode. I samme periode er anmeldelserne af for eksempel "almindelige vold" mindre end fordoblet.  

Kriminologisk forskning tyder på, at der i tiden fra 1986 og op til i dag næppe er sket en stigning i beholdningens voldsadfærd, men at flere i dag anmelder voldsforbrydelser, end tilfældet var tidligere. Der er efter KRIMs opfattelse ikke noget grundlag for at gå ud fra, at væsentligt flere borgere begår vold mod politiet og andre offentlige ansatte i dag end for 20 år siden. Det er efter KRIMs opfattelse mere sandsynligt, at det er anmeldernes holdning, der har ændret sig.

Det er også KRIMs opfattelse, at domstolene i vidt omfang er for ukritiske i de sager, hvor en borger er anklaget for for eksempel vold mod politiet, og at de pågældende borgere derfor har en urimelig høj risiko for at blive straffet, selv om den pågældende ikke har begået noget strafbart.

Det er KRIMs opfattelse, at afspilning af en optagelse fra et kamera på "gerningsstedet" i flere tilfælde vil kunne redde borgerne fra justitsmord.