FOU nr 1990.122

 
 

Resumé

På baggrund af omtale i pressen af et overfald på en medindsat i detentionen på Københavns Hovedbanegård anmodede ombudsmanden med henvisning til ombudsmandslovens § 6, stk. 5, Justitsministeriet (JMT) om underretning om resultatet af den undersøgelse, som sagen gav JMT anledning til.

JMT oplyste, at politiet - forud for anbringelsen af voldsmanden i detentionen - alene havde forespurgt i kriminalregisteret under aktualitetskoden for at konstatere identitet og opdatere anholdelsen. JMT tiltrådte en indstilling fra rigspolitichefen om i reglerne for kriminalregisteret at indføje bestemmelser om indberetning af aktualitetsoplysninger om tidligere voldsforhold. JMT anmodede rigspolitichefen om at ændre Kundgørelse II nr. 55 om detentionsanbringelse af spirituspåvirkede personer, således at der som altovervejende hovedregel skal tages en fuldstændig udskrift af kriminalregisteret.

JMT udtalte vedrørende de generelle overvågningsproblemer, at det er JMTs målsætning, at der skal etableres TV-overvågning af detentionerne.

TV-overvågning af detentionslokalerne på Københavns Hovedbanegård vil hurtigst muligt blive etableret.

Ombudsmanden udtalte, at en iagttagelse af § 12 i kundgørelsen i betragtning af de oplysninger, der fremkom under søgningen under aktualitetskoden, og i betragtning af voldsmandens optræden, burde have ført til, at der var søgt yderligere oplysninger. Ombudsmanden noterede sig den ændring af Kundgørelse II nr. 55, som JMT havde anmodet rigspolitichefen om at foretage. Ombudsmanden tog det oplyste om etablering af TV-overvågning af detentionslokalerne på Københavns Hovedbanegård til efterretning. (J. nr. 1990-1141-611).
Overfald på medindsat og overvågningsproblemer i detentionen på Københavns Hovedbanegård.

 

Foranlediget af en avisartikel om en sag vedrørende en 44-årig mand, der den 19. juli 1990 blev overfaldet af en medindsat i detentionen på Københavns Hovedbanegård, anmodede jeg med henvisning til ombudsmandslovens § 6, stk. 5, Justitsministeriet om underretning om resultatet af den undersøgelse, som jeg gik ud fra, at sagen havde givet eller gav anledning til.

Af en udtalelse fra Justitsministeriet og en redegørelse for hændelsesforløbet fra Politidirektøren i København fremgik, at den 44-årige mand, A, den 19. juli 1990 blev anholdt af politivagten på Københavns Hovedbanegård og kl. 14.40 indsat i politivagtens detention 1 (ud af 3) på grund af beruselse.

Kl. ca. 19.00 indfandt to mænd, B og C, sig i ekspeditionslokalet i politivagten. Begge skønnedes påvirket af spiritus og narkotika, og begge blev kl. 19.05 anholdt for beruselse med henblik på anbringelse i detentionen. B var højrøstet og forsøgte talrige gange at komme i kontakt med C, medens C blev visiteret. B blev som følge heraf lagt ned på gulvet og lagt i førergreb. Herefter blev B rolig, og visitationen af B forløb roligt. Visitationen af C blev fuldført. C oplyste, at han var HIV-positiv, og politivagten besluttede at anbringe ham i detention 3, der var ubesat. B blev indsat i detention 1, hvor tillige A - der kort forinden af den vagthavende skønnedes for beruset til løsladelse - var indsat. B var ved indsættelsen rolig, og A sov.

Umiddelbart efter indsættelsen af B i detentionen forespurgte en politiassistent - i overensstemmelse med sædvanlig praksis - vedrørende B i kriminalregisteret under aktualitetskoden med henblik på konstatering af identiteten og opdatering af anholdelsen. EDB-udskriften indeholdt alene oplysning om, at B var kendt for "besiddelse af stikvåben" i 1989, "narkobruger" i 1988 og "springer, undviger" i 1986 samt "sigtelse" og "afgørelse" uden nærmere angivelse af art eller tidspunkt. En fuldstændig udskrift ville ifølge Justitsministeriets udtalelse have vist, at B var registreret for flere tilfælde af vold.

Kl. ca. 19.30 bankede B kraftigt på døren og ytrede ønske om at blive løsladt, hvilket blev afslået. To politibetjente tilså detentionsrummet uden at observere noget usædvanligt. Politibetjentene forklarede B, at han skulle forholde sig roligt. I modsat fald ville han blive belagt med håndjern. Dette ønskede B ikke, og han lovede at ville være rolig.

I tidsrummet fra ca. kl. 19.35 til ca. kl. 20.00 hørte ifølge redegørelsen ingen af de implicerede politifolk mistænkelige lyde, råb, banken eller lignende fra detention 1.

Ca. kl. 20.00 blev der igen banket på døren fra detention 1. Politibetjentene fandt da A liggende på gulvet, blodig og med åndedrætsbesvær. A blev straks indlagt på hospitalet. B blev belagt med håndjern og fjernet fra detentionen. B blev sigtet for vold og varetægtsfængslet.

Af Justitsministeriets udtalelse fremgik endvidere, at A efter det oplyste var uden for livsfare, og at hans tilstand var i bedring.

Politidirektøren i København fandt, at reglerne i detentionscirkulæret i det konkrete tilfælde i det hele var overholdt. Foranlediget af episoden den 19. juli 1990 udsendte politidirektøren en meddelelse til politipersonalet i København om, at der fremtidig - når der som en undtagelse indsættes mere end én anholdt i samme detentionsrum - for de indsatte i samme rum bør tages en fuldstændig udskrift af kriminalregisteret med henblik på en vurdering af den pågældendes mulige farlighed over for andre, medmindre den pågældende er kendt af stationen.

Ligeledes foranlediget af episoden rejste politidirektøren over for Justitsministeriet spørgsmål om forbedring af sikkerheden ved detentionsanbringelser. Politidirektøren anførte i den forbindelse, at det i de allerfleste tilfælde er muligt i overensstemmelse med detentionscirkulærets § 14 kun at indsætte én i hvert detentionsrum. Politidirektøren anførte endvidere, at station 1 i Nyropsgade og Hovedbanegårdens politivagt imidlertid har et så overvældende stort antal berusere, narkomaner og andre, der enten ikke er i stand til at klare sig selv eller forulemper andre, at det ikke sjældent er nødvendigt at indsætte mere end én i et detentionsrum. Om station 1 oplyste politidirektøren, at stationen har 3 detentionsrum og 3 såkaldte venterum, medens Hovedbanegårdens politivagt har 3 detentioner.

I 1. kvartal af 1990 blev ca. 1950 personer anholdt og indbragt til station 1. I perioden fra den 15. marts til den 16. juni 1990 blev ca. 1300 personer anholdt og indbragt til Hovedbanegårdens politivagt. Ifølge skrivelsen er det i disse perioder i 345 tilfælde sket, at der har været mere end én i hvert detentionsrum. Situationen skulle være endnu værre i sommertiden.

Et løsningsforslag, hvorefter de berusere/narkomaner, der ud over 3 personer ankommer til Hovedbanegårdens politivagt, skal transporteres til andre stationer, anså politidirektøren for "utrolig ressourcekrævende", da der til en sådan transport anvendes 3 politibetjente i ca. 1 time. Hertil kommer, at Hovedbanegårdens politivagt ikke har egen transportvogn, men anvender station 1's vogn, ligesom der for perioden, indtil transporten kan finde sted, vil henstå et uløst lokaleproblem. I forbindelse med indsættelse i detentioner i anledning af beruselse, gadeuorden og lignende anvendes ifølge politidirektøren efter praksis alene opslag i kriminalregisterets aktualitetskode, der indeholder aktualitetsoplysninger med hensyn til farlighed. Dette begrænsede opslag er økonomisk begrundet. Ifølge politidirektøren er der endvidere "grænser for, hvor mange oplysninger om en persons fortid, man skal hente frem i tilfælde af en ny sag".

Vedrørende den konkrete sag udtalte politidirektøren, at aktualitetskoden burde have indeholdt oplysninger om, at B tidligere havde voldssager i 1986 og 1989. En delvis registerudskrift vedrørende B ville have fyldt 12 sider. De for politiet foreliggende oplysninger kunne efter praksis ikke have ført til en ændret placering af B.

Til forbedring af såvel detentionsforholdene i Hovedbanegårdens politivagt som de generelle detentionsforhold foreslog politidirektøren følgende:

 

"Muligheden for forøgelse af antallet af detentionsrum på Hovedbanegården og station 1 må nu undersøges.

TV-overvågning i detentioner på alle de københavnske stationer, ja detentioner ud over landet, etableres. Det bliver ganske vist en kostbar sag.

Endvidere bør proceduren ved indsættelse af aktualitetsoplysninger i EDB-registeret overvejes nærmere og effektiviseres.

Og når der fremtidig - stadig som undtagelsen - indsættes mere end 1 i samme detentionsrum, bør der for indsatte i samme rum tages fuldstændig KR-udskrift (medmindre den pågældende er kendt) med henblik på en vurdering af den pågældendes mulige farlighed."

I en udtalelse til Justitsministeriet vedrørende politidirektørens forslag anførte Foreningen af Politimestre i Danmark, at politiet i alle kredse søger at undgå at skulle placere flere personer i samme detentionsrum, og at det "nok er sjældent forekommende i de fleste mindre og mellemstore politikredse". Foreningen tilsluttede sig politidirektørens forslag, og anførte i den forbindelse, at intern TV-overvågning i detentionsrummene vil være en sikkerhedsmæssig forbedring "ikke bare i de tilfælde, hvor man er nødt til at anbringe flere personer i samme rum, men også som en almindelig forbedring af tilsynet med de detentionsanbragte". Foreningen fandt, at det burde overvejes, om det ville være muligt at skaffe økonomiske midler til en fuldstændig udbygning af det allerede etablerede TV-overvågningsudstyr.

Politidirektørens forslag havde været forelagt for rigspolitichefen, der i en skrivelse til Justitsministeriet bl.a. anførte følgende:

"Rigspolitiet har efter afslutningen af afprøvningen af TV-overvågning af politiets detentioner i slutningen af 1970'erne prioriteret etablering af TV-overvågning relativt højt. Der vil således i dag både ved nybygning af politigårde og ved større ombygninger af politigårde altid blive etableret TV-overvågning af detentionerne. Af politiets ca. 260 egentlige detentionsrum er der etableret TV-overvågning af knap 60 detentioner.

Det er fortsat rigspolitiets vurdering, at der bør etableres TV-overvågning af samtlige politiets detentionsrum som et supplement til de i øvrigt kendte overvågnings- og tilsynssystemer."

Rigspolitichefen skønnede, at de samlede omkostninger ved etablering af TV-overvågning af knap 200 detentioner vil andrage ca. 4 mio. kr., hvortil kommer en relativ beskeden, årlig øget drifts-og vedligeholdelsesudgift. Rigspolitichefen oplyste, at antallet af TV-overvågede detentioner fortsat vil blive udvidet i det omfang, der er bevillingsmæssig mulighed derfor. Udvidelsen må forventes at strække sig over nogle år. Vedrørende politidirektørens forslag om indsættelse af aktualitetsoplysninger i EDB-registeret anførte rigspolitichefen:

"...aktualitetsmarkeringen "Voldsmand" (nu alene) foretages af politikredsene. Den foreliggende konkrete sag synes at vise, at der er behov for at tydeliggøre, hvornår denne art markering skal indføres i registeret. Rigspolitiet er indstillet på ved en kommende revision af reglerne at indføje en bestemmelse om, at den nævnte aktualitetsmarkering skal indberettes, når der inden for et begrænset åremål foreligger flere domme for vold, og at én enkelt dom for overtrædelse af straffelovens § 119 er tilstrækkeligt grundlag for at anvende den særlige markering."

Af udtalelsen fra Justitsministeriet fremgik, at det var ministeriets målsætning, at der skal etableres TV-overvågning af samtlige landets detentioner. Når etableringen sker i forbindelse med opførelse af nye politibygninger eller til- og ombygninger, som omfatter en politibygnings detentionsafsnit, afholdes udgifterne ifølge udtalelsen af Justitsministeriets anlægsbevillinger til rets- og politibygninger mv. Herudover vil antallet af TV-overvågede detentioner blive udvidet over politiets almindelige driftsbevillinger. Etableringen forventes at strække sig over nogle år.

Justitsministeriet oplyste, at ministeriet kunne tiltræde rigspolitichefens indstilling om i forbindelse med en kommende revision af reglerne for kriminalregisteret at indføje bestemmelser om indberetning af aktualitetsoplysninger om tidligere voldsforhold.

Over for rigspolitichefen havde Justitsministeriet anmodet om, at det i Kundgørelse II nr. 55 (*1) om detentionsanbringelse af spirituspåvirkede personer (*2) anføres,

"...at der - når det påtænkes undtagelsesvis at anbringe flere personer i samme detentionsrum - forinden anbringelse sker, skal tages en fuldstændig udskrift af kriminalregisteret til brug ved vurderingen af de pågældende personers farlighed, medmindre det findes ubetænkeligt at undlade dette på grund af forudgående kendskab til de pågældende."

 

Jeg udtalte følgende i en skrivelse til Justitsministeriet:

"1. Bestemmelserne i §§ 12 og 14 i Kundgørelse II nr. 55 af 24. november 1987 (*2) har følgende ordlyd:

§ 12:

"Der skal hurtigst muligt, og inden endelig anbringelse i detentionsrum iværksættes, indhentes oplysninger om den tilbageholdte i kriminalregisteret med henblik på f. eks. skærpet tilsyn, eventuelle sygdomme mv."

§ 14:

"Der må, såfremt pladsforholdene muliggør det, kun indsættes én person i hvert detentionsrum."

2. Ved min bedømmelse af sagen lægger jeg de oplysninger, som Justitsministeriet har anført om hændelsesforløbet i forbindelse med overfaldet den 19. juli 1990, til grund.

3. Efter det oplyste om antallet af detentionsrum i politivagten på Københavns Hovedbanegård sammenholdt med politidirektørens oplysninger om antallet af anholdte og indbragte til politivagten i en 3 måneders periode kan det ikke give mig anledning til bemærkninger, at der forekommer tilfælde, hvor det er nødvendigt at indsætte mere end én person i et detentionsrum. Efter den gengivne bestemmelse i kundgørelsens § 14 er en sådan indsættelse ikke udelukket.

4. Forud for anbringelsen af (B) i detentionen blev der rettet forespørgsel til kriminalregisteret under aktualitetskoden med henblik på konstatering af identitet og opdatering af anholdelsen. I betragtning af de oplysninger, der fremkom under denne søgning, og i betragtning af (B's) optræden, burde iagttagelsen af den ovenfor gengivne bestemmelse i § 12 i kundgørelsen efter min opfattelse have ført til, at der var søgt yderligere oplysninger.

Jeg anmoder Justitsministeriet om at gøre Politidirektøren i København bekendt med min opfattelse.

Jeg har noteret mig, at Justitsministeriet over for rigspolitichefen har anmodet om, at det af kundgørelsen skal fremgå, at der i situationer som den foreliggende, som altovervejende hovedregel skal tages en fuldstændig udskrift af kriminalregisteret til brug for vurderingen af en persons farlighed.

Jeg foretager herefter ikke videre i anledning af den konkrete sag.

5. Det fremgår af politidirektørens skrivelse ... til Justitsministeriet, at der i detentionen på Hovedbanegården meget ofte er dobbeltbelægning. I lyset heraf forekommer en manglende TV-overvågning ikke fuldt forsvarlig.

 

Jeg har i forbindelse med mit inspektionsbesøg i Arresthuset i Silkeborg udtalt, at jeg vil drøfte mulige løsninger på overvågningsproblemerne i detentionerne med Justitsministeriet (...). I den forbindelse vil jeg medtage disse problemer i Hovedbanegårdens politivagt."

I en senere skrivelse meddelte Justitsministeriet mig, at rigspolitichefen efter forhandling med Politidirektøren i København havde besluttet hurtigst muligt at etablere TV-overvågning af detentionslokalerne på Københavns Hovedbanegård.

Jeg meddelte Justitsministeriet, at jeg havde taget det oplyste til efterretning.