Lægeforeningen om kravene til lægeundersøgelsen
af detentionsanbragte personer

 

Af advokat Claus Bonnez, formand for Landsforeningen KRIM

8. januar 2010

I "Ugeskrift for Læger", 2001;163(33):4441, udtaler lægeforeningen sig om kravene til lægeundersøgelsen af detentionsanbragte personer. Det fremgår blandt andet, at lægen ved undersøgelse af detentionsanbragte skal foretage "en samlet klinisk vurdering af undersøgtes tilstand på undersøgelsestidspunktet", og at undersøgelsen skal gentages, hvis tilstanden "på nogen måde" forværres. Lægeforeningen anser ifølge artiklen lægeundersøgelsen af detentionsanbragte for "vigtigt lægeligt arbejde". Det fremgår også, at lægen er "konsulent for politiet", men at lægen ikke derved er "en del af et sanktionssystem". Det præciseres, at lægen skal "være med til at sikre, at de personer, der i "i situationen har behov for lægelig behandling, får det". Det fremgår, at lægen skal benytte lægeattest ID-nummer 03.07.21.01 ved afgivelsen af sin erklæring om undersøgelsen. 

Af artiklen fremgår blandt andet følgende om undersøgelsens indhold:
 
 

  "... Lægeerklæringen afgives på grundlag af en samlet klinisk vurdering af undersøgtes tilstand på undersøgelsestidspunktet. Hvis tilstanden på nogen måde forværres, bør undersøgelsen gentages. I tilfælde af hurtig forværring bør undersøgte straks bringes til sygehus. Attesten udfærdiges i umiddelbar tilslutning til undersøgelsen og udleveres straks til politiet. Blanketten stilles af politiet til rådighed for lægen. Der er således tale om en aftalt blanket, som Lægeforeningens Attestudvalg hermed anmoder medlemmerne om at anvende i denne situation. Der må ikke til formålet anvendes blanketter af anden udformning. Attesten honoreres efter regning. Lægen fastsætter honoraret efter sine sædvanlige principper. Betalingsfristen er 14 dage efter lægens regning er modtaget hos politiet. Den nye aftale har virkning fra mandag den 2. juli 2001. Lægeforeningens Attestudvalg finder, der er tale om et vigtigt lægeligt arbejde. Det er politiet, der har ansvaret for detentionsanbringelsen. Lægen er konsulent for politiet, men er ikke derved en del af et sanktionssystem. Lægen skal omvendt være med til at sikre, at de personer, der i situationen har behov for lægelig behandling, får det. I en del politikredse er der lavet lokale samarbejdsordninger til løsning af opgaven. Hvis der nogle steder i landet viser sig problemer med at etablere et lægetilsyn forud for detentionsanbringelse, kan lægevagten inddrages, men det forudsætter, at der lokalt træffes aftale herom ved drøftelse med lægevagtschefen eller praksisudvalget."