UfR 2004.2866 ØLK
 

  Ø.L.K. 23. august 2004 i kære 14. afd. nr. B-2251-04

(B.O. Jespersen, Benedikte Tegldal, Merete Engholm (kst.)).
V (adv. Peter Giersing, Kbh.) mod Rosbækhus I/S (adv. Hans Reinholdt, Hillerød).

Af sagen fremgik, at Rosbækhus I/S havde opsagt ansættelsesforholdet for vicevært V samt opsagt V's lejemål. Opsigelsen af lejemålet opfyldte ikke lejelovens bestemmelser, og under sagens behandling i fogedretten trak rekvirenten sagen tilbage. Det anføres herom i Hillerød Rets kendelse 23. juli 2004:

Rekvisitus har påstået sig tillagt såvel sagsomkostninger som godtgørelse for tort i medfør af retsplejelovens § 598, stk. 2, jf. § 505, stk. 1, som følge af rekvirentens tilbagekaldelse af begæringen.

Fogedretten finder, at rekvirenten, Rosbækhus I/S, ved sin tilbagekaldelse af fogedsagen skal betale sagsomkostninger til statskassen med 3.000 kr.

Med hensyn til spørgsmålet om tortgodtgørelse har rekvirenten ifølge det fremlagte den 27. januar 2004 opsagt ansættelsesforholdet, hvortil det omtvistede lejemål er knyttet, med det mellem parterne aftalte opsigelsesvarsel til ophør ved udgangen af april 2004.
Under disse omstændigheder, og da sagen efter det oplyste alene er tilbagekaldt fra fogedretten med henblik på afgivelse af ny lejemålsopsigelse i overensstemmelse med lejelovens § 87 og genfremsendelse til retten, finder fogedretten ikke, at rekvisitus har krav på godtgørelse for tort.
- - -

V påkærede kendelsen.

Østre Landsrets kendelse.


Indkærede har ved fogedrekvisition af 1. juni 2004 begrundet sit krav om udsættelse af kærende af dennes lejemål med, at kærendes ansættelsesforhold som vicevært hos indkærede var ophævet, og at kærende derfor var forpligtiget til at fraflytte dette, idet lejligheden er en funktionærlejlighed.

Under sagens behandling i fogedretten den 21. juli 2004 trak indkærede sagen tilbage med henblik på udarbejdelse af opsigelse i overensstemmelse med lejelovens bestemmelser.

På grundlag heraf må det tilskrives indkæredes forhold, at kærende blev indkaldt til fogedretten på et grundlag, som indkærede frafaldt, hvorfor der tilkommer kærende godtgørelse i medfør af retsplejelovens § 505. Godtgørelsen findes passende at kunne fastsættes til 2.000 kr.
- - -