Visitationszonerne i København er ulovlige,
og politiet omgår politiloven
 

 
Af advokat Claus Bonnez, Landsforeningen KRIM

14. december 2007


Politiken on line 13. december 2007 skriver blandt andet følgende: "Københavns Politi har i eftermiddag indført såkaldte visitationszoner i store dele af København". Avisen oplyser nærmere.
  Politiet har indført i alt seks zoner, som er lokaliseret på Indre Nørrebro, Ydre Nørrebro, Frederiksberg, Amager, Valby, Tingbjerg og City.

Af politilovens § 6 fremgår blandt andet, at politiet "på steder, hvor der efter lov om våben og eksplosivstoffer § 4, stk. 1, gælder forbud mod at besidde eller bære knive mv.", kan oprette de omhandlede visitationszoner.

I lovens bemærkninger har lovgivningsmagten nærmere præciseret, hvad der menes med "steder". Af punkt 5.2.4.3. i bemærkningerne til forslaget til lov om politiets virksomhed fremgår blandt andet følgende
  Det geografiske anvendelsesområde for den konkrete beslutning om stikprøvevisitation mv. må fastlægges på baggrund af de forhold, som begrunder politiets vurdering af, at der er en forøget risiko for, at nogen foretager strafbare handlinger, som indebærer fare for personers liv, helbred eller velfærd. Dette indebærer, at en beslutning om visitation mv. typisk vil omfatte et bestemt afgrænset område, f.eks. et værtshus, et butikscenter, en gade eller en plads, mens der ikke kan træffes beslutning om visitation mv. i f.eks. en hel politikreds eller kommune. Der er derimod ikke noget til hinder for, at der vil kunne træffes flere samtidige beslutninger om stikprøvevisitation mv. i den enkelte politikreds, hvis betingelserne for hver enkelt beslutning i øvrigt er opfyldt.

Af ovennævnte artikel i Politiken ses det, at "visitationszonerne" har fået et omfang, der er langt større end "et værtshus", "et butikscenter", "en gade" eller "en plads", som ifølge loven er et af de typiske steder, hvor der kan oprettes visitationszoner. Det anføres blandt andet i artiklen, at "Frederiksberg" er blevet en visitationszone. Frederiksberg er en selvstændig kommune. Lovforarbejderne udtaler udtrykkeligt, at der "ikke kan træffes beslutning om visitation mv. i f. eks. en hel politikreds eller kommune". Dertil kommer, at Frederiksberg Kommune er en af landets store kommuner. Som lovmotiverne er formuleret ville selv landets mindste kommune være for stor til at blive en visitationszone. Dette understøttes ikke mindst af, at loven omtaler enheder som butikscentre, værtshuse, en gade eller en plads. Frederiksberg eller Valby består af hundredvis af pladser eller gader.

Udover at politiet tilsyneladende handler i strid med politiloven, har det været anført, at selve politiloven er i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8. Institut for Menneskerettigheder har udtalt sig om dette i et høringssvar fra november 2003 til Justitsministeriet i forbindelse med forberedelsen af politiloven, der trådte i kraft i efteråret 2004.

Flere borgere har siden politiloven trådte i kraft i 2004 klaget til KRIM over, at politifolk bruger politiloven vilkårligt og i chikanøst øjemed.

Retten i Roskilde afsagde den 7. december 2007 dom i en straffesag mod nogle unge mænd, der var sigtet for røveri mv. Under denne sag, der ved retten har journalnummer S 9-5590/07, blev en polititjenestemand afhørt om hans kontakt med de tiltalte den 2. september 2007 på en gade i Roskilde. Han forklarede blandt andet:
  "... Han taler tit sammen med de to. Der var visitationsområde på det pågældende tidspunkt på stedet. På et sådant område må man visitere for knive, stoffer mv. ..."

Politiassistentens udtalelse er ganske forkert.

Af lovforarbejderne til politiloven fremgår det direkte, at politiet ikke må visitere for eksempel for "stoffer" som forklaret af politimanden i Retten i Roskilde. Af punkt 5.2.4.2 i lovbemærkningerne fremgår det således blandt andet:
  Visitation mv. efter bestemmelsen kan ske med henblik på at kontrollere, om nogen på steder, hvor der efter lov om våben og eksplosivstoffer gælder forbud mod at besidde eller bære knive mv., besidder eller bærer våben. Formålet med visitationen skal således være at undersøge, om nogen besidder eller bærer våben. Der kan ikke efter bestemmelsen foretages visitation mv. med henblik på at undersøge, om nogen f.eks. er i besiddelse af ulovlige euforiserende stoffer eller redskaber, som kan anvendes ved indbrud. Visitationer med dette formål vil skulle ske under iagttagelse af retsplejelovens bestemmelser om legemsbesigtigelse mv., jf. ovenfor pkt. 5.2.1.1.

Der er meget lidt tvivl om, at både Københavns Politi og politibetjenten fra Roskilde i eksemplerne ovenfor omgår politiloven. Hvorvidt dette skyldes uvidenhed eller bevidst omgåelse er det meget vanskeligt at udtale sig om.