Retningslinjer vedrørende politiets brug af meddelere


 

 

 
  RIGSADVOKATEN                                                                             Meddelelse nr. 2/2005
Frederiksholms Kanal 16                                                                    Den 9. marts 2005
1220 Kbh. K.

J.nr. RA-2004-511-0031

Retningslinier vedrørende meddelere

I. Indledning
Rigsadvokaten nedsatte i august 2001 en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde et ud-kast til retningslinier for politiets og anklagemyndighedens kontakt med meddelere.

Arbejdet i arbejdsgruppen blev sat i bero, da justitsministeren i januar 2003 nedsatte en arbejdsgruppe vedrørende en styrkelse af politiets indsats mod rockerkriminalitet. Forslagene fra Justitsministeriets arbejdsgruppe førte til ændringer af straffeloven og retsplejeloven ved lov nr. 436 af 10. juni 2003 (Bekæmpelse af rockerkriminalitet og anden organiseret kriminalitet).

I forarbejderne til loven er det forudsat, at arbejdet i Rigsadvokatens arbejdsgruppe om meddelere skal fortsætte. Rigsadvokaten anmodede herefter i oktober 2003 arbejdsgruppen om meddelere om at fortsætte drøftelserne om politiets anvendelse af meddelere.
I juni 2004 afleverede arbejdsgruppen et udkast til retningslinier.

På denne baggrund fastsættes i denne meddelelse nedenfor i afsnit II retningslinier om de procedurer, der skal anvendes ved kontakten med meddelere, om det ledelsesmæssige ansvar og om dokumentation vedrørende samarbejdet med meddeleren m.v. Om ikrafttrædelsen af retningslinierne henvises til afsnit III.
Retningslinierne svarer i alt væsentligt til forslaget fra arbejdsgruppen.

I bilag 1 til meddelelsen findes en række uddybende bemærkninger vedrørende de enkelte bestemmelser i afsnit II og III nedenfor.

Arbejdsgruppen har foreslået, at der i hver politikreds oprettes en meddelerfortegnelse, men har ikke taget stilling til, hvordan disse fortegnelser skal føres. Efter drøftelse med Rigspolitichefen og Politimesterforeningen er det besluttet, at meddeler-fortegnelserne føres som beskrevet i meddelelsens pkt. 6. Der er samtidig af Rigspolitichefen udsendt en rundskrivelse til politimestrene om etablering mv. af meddeler-fortegnelser. Rundskrivelsen er vedlagt som bilag 2 til denne meddelelse.

II. Retningslinier for politiets anvendelse af meddelere

1. Begrebet meddeler

1.1. Ved en meddeler forstås i denne rigsadvokatmeddelelse en person uden for politiet, der i et vist systematisk omfang efter aftale med politiet gennem nogen tid giver informationer til politiet om andre personers planlagte eller begåede kriminalitet eller i øvrigt om personer, der tilhører et kriminelt miljø.

1.2. Retningslinierne i denne rigsadvokatmeddelelse omfatter ikke Politiets Efterretningstjenestes anvendelse af meddelere.

2. Første kontakt med meddeleren

2.1. En polititjenestemand, i det følgende betegnet ”sagsbehandler”, der har kontakt med en person, som han mener kan anvendes som meddeler, skal snarest muligt underrette ledelsen i den politikreds, hvor han gør tjeneste, herom.

2.1. I forbindelse hermed skal han oplyse ledelsen om,
- hvorledes han er kommet i kontakt med personen,
- hvilke oplysninger han har om den pågældendes identitet og person i øvrigt, herunder navnlig om pågældendes eventuelt begåede kriminalitet og tilknytning til et kriminelt miljø,
- hvorvidt og i givet fald på hvilken måde han har eller tidligere har haft enten tjenstlig eller ikke-tjenstlig forbindelse med den pågældende.

3. Ledelsens ansvar for meddelere

3.1. Ledelsen afgør, om en person må anvendes som en meddeler.

3.2. Hvis ledelsen nægter samtykke hertil, skal sagsbehandleren afbryde forbindelsen med den pågældende person. Det samme gælder, hvis ledelsen senere beslutter, at samarbejdet med en meddeler skal afbrydes.

3.3. Hvis ledelsen beslutter, at en person kan anvendes som meddeler, udpeger ledelsen en polititjenestemand (en ”kontrollant”), der er sagsbehandlerens overordnede, til at instruere sagsbehandleren og føre kontrol med dennes samarbejde med meddeleren.

3.4. Ledelsen har i øvrigt det overordnede ansvar for samarbejdet med meddeleren. Ledelsen skal i forbindelse hermed i fornødent omfang løbende holde sig orienteret om samarbejdet med meddeleren.
3.5. Samarbejde, der går ud over modtagelse af informationer fra meddeleren, må kun foregå efter forudgående godkendelse fra ledelsen. Hvis forudgående godkendelse undtagelsesvis ikke kan indhentes, og det på trods heraf findes af afgørende betydning at indgå i samarbejdet med meddeleren, kan indhentelse af forhåndsgodkendelse dog undlades, men ledelsen skal snarest muligt underrettes om det stedfundne samarbejde med meddeleren.

4. Kontrollantens opgaver

4.1. Kontrollanten skal danne sig et indtryk af meddeleren og hans pålidelighed. Finder kontrollanten betænkelighed ved et fortsat samarbejde med meddeleren, giver han ledelsen underretning herom. Kontrollanten kan på ethvert tidspunkt, hvor han måtte finde det nødvendigt, selv kontakte meddeleren eller pålægge sagsbehandleren at etablere en kontakt mellem kontrollanten og meddeleren.

4.2. Sagsbehandleren skal snarest muligt underrette kontrollanten om enhver tjenstlig kontakt, han har haft med meddeleren, og om enhver oplysning om planlagt eller begået kriminalitet eller i øvrigt om et kriminelt miljø, som han modtager fra meddeleren.

4.3. Forud for enhver tjenstlig kontakt, som sagsbehandleren påtænker at tage til meddeleren, skal han indhente kontrollantens godkendelse hertil. Kontrollanten skal i forbindelse hermed have oplysning om formålet med kontakten, og hvorledes denne påtænkes gennemført. Hvis forudgående godkendelse undtagelsesvis ikke kan indhentes, og det på trods heraf findes af afgørende betydning at tage kontakt med meddeleren, kan indhentelse af forhåndsgodkendelse dog undlades, men kontrollanten skal snarest muligt underrettes om den stedfundne kontakt med meddeleren.

4.4. Kontrollanten kan i øvrigt til enhver tid meddele sagsbehandleren instruktioner om samarbejdet med meddeleren.

5. Oplysninger til meddeleren

5.1. Før politiet gør brug af en person som meddeler, skal det over for denne tilkendegives
- at kriminalitet, han begår eller har begået, vil blive påtalt på samme måde som andres tilsvarende kriminalitet, og
- at han ikke kan forvente vederlag eller andre former for belønning for sit samarbejde med politiet, men at der efter gældende regler er mulighed for at erstatte positive udgifter, han har haft, og for at yde ham en dusør.

5.2. Der må på intet tidspunkt gives en meddeler løfter, som loven ikke giver hjemmel til.

5.3. Meddeleren skal på forespørgsel oplyses bl.a. om, at politiets ledelse informeres om samarbejdet med ham, samt at han vil blive optaget på en meddelerfortegnelse.

5.4. Såfremt den pågældende person ikke erklærer sig indforstået med ovennævnte vilkår for samarbejdet med ham, skal dette straks afbrydes.

6. Meddelerfortegnelse

6.1. I hver politikreds skal føres en fortegnelse over anvendte meddelere. Fortegnel-sen føres af en overordnet polititjenestemand efter ledelsens bestemmelse.

6.2. Fortegnelsen skal føres under sådanne forhold, at kun personer, der af ledelsen har fået tilladelse hertil, har adgang til oplysninger i fortegnelsen, jf. pkt. 6.4.

6.3. I fortegnelsen anføres
- de foreliggende oplysninger om meddelerens identitet, herunder om hans anven-delse af eventuelle dæknavne,
- oplysning om, hvornår og hvorledes kontakten med ham er etableret,
- en beskrivelse af meddeleren, herunder om hans begåede kriminalitet og eventu-elle tilhørsforhold til et kriminelt miljø,
- en vurdering af hans pålidelighed, bl.a. på baggrund af hans angivne motiv for at være meddeler,
- hvem der er udpeget som sagsbehandler og kontrollant i forbindelse med samarbejdet med ham.

6.4. Rigspolitichefen fastsætter nærmere regler for, hvorledes meddelerfortegnelsen føres, og kan herunder fastsætte bestemmelser om, at fortegnelsen skal indeholde yderligere oplysninger. Nærmere regler om meddelerfortegnelserne, herunder med henblik på at sikre, at oplysningerne i meddelerfortegnelserne ikke kommer til uved-kommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om person-oplysninger, fastsættes ligeledes af Rigspolitichefen.

7. Dokumentation vedrørende kontakt med en meddeler

7.1. Der udfærdiges rapport om ethvert møde, politiet har haft med en meddeler ved-rørende hans meddelervirksomhed. Rapporten skal indeholde oplysning om
- tid og sted for mødet,
- baggrunden for, at mødet fandt sted,
- hvem der var til stede,
- hvilke oplysninger meddeleren gav, og
- hvilke eventuelle aftaler der blev indgået med meddeleren.

7.2. Der udfærdiges endvidere rapport om enhver anden form for kontakt, politiet har haft med en meddeler, såfremt der ved en sådan kontakt meddeles oplysninger af den i pkt. 7.1. nævnte art, eller der indgås aftaler med meddeleren.

7.3. De i pkt. 7.1. og 7.2. nævnte rapporter indlægges i de nedenfor under pkt. 8 nævnte meddelerakter, og der må ikke befinde sig kopier af disse rapporter andre steder.

8. Meddelerakter

8.1. I hver politikreds oprettes endvidere særlige ”meddelerakter”, i hvilke alle oplysninger, der er modtaget fra en meddeler, samles. Ledelsen udpeger en overordnet polititjenestemand (typisk den samme person, som er ansvarlig for meddelerfortegnelsen), der er ansvarlig for meddelerakterne.

8.2. Ledelsen eller den, ledelsen udpeger hertil, bestemmer i hvert enkelt tilfælde, hvilke polititjenestemænd der skal have adgang til oplysningerne i den enkelte med-delerakt.

8.3. Meddelerakterne skal opbevares samlet og under sådanne forhold, at kun de poli-titjenestemænd, der har fået tilladelse hertil, kan få adgang til oplysninger i meddelerakten.

9. Oplysninger fra en meddeler til brug for en konkret straffesag

9.1. Rapporter vedrørende oplysninger, der hidrører fra meddelere, og som politiet har tilvejebragt til brug for en konkret straffesag, indgår som bilag i denne og tilsendes en eventuel forsvarer og er undergivet aktindsigt i overensstemmelse med reglerne i retsplejelovens § 729 a - § 729 c.

9.2. Hvis der på baggrund af oplysninger fra en meddeler udfærdiges en rapport til brug for en konkret straffesag, jf. retsplejelovens § 744, og meddeleren ikke ønsker sit navn nævnt i en rapport, skal det anføres, at oplysningerne er modtaget fra en kilde, som er politiet bekendt.

9.3. Rapporter, der indgår i en konkret straffesag, indlægges i en kopi i meddelerak-ten, jf. pkt. 8.

10. Meddelere i flere politikredse

Rigspolitichefen foretager i overensstemmelse med retsplejelovens § 114, stk. 3, den fornødne koordination mellem flere politikredse vedrørende brugen af meddelere.

11. Statsadvokaternes tilsynsbeføjelser

11.1. Statsadvokaterne fører tilsyn med politiets anvendelse af meddelere i overensstemmelse med de almindelige regler om statsadvokaternes tilsyn med politimestrenes behandling af straffesager, jf. retsplejelovens § 101, stk. 2.

11.2. Statsadvokaterne eller de af deres medarbejdere, de udpeger dertil, skal i forbindelse med udøvelsen af deres tilsynsforpligtelse have adgang til at gennemse meddelerfortegnelsen og meddelerakterne.
III. Ikrafttræden

Retningslinierne i denne meddelelse gælder for politiets kontakt med meddelere, der etableres efter 1. maj 2005. Retningslinierne finder endvidere med de nødvendige tilpasninger anvendelse i forhold til meddelere, som politiet allerede har indledt samarbejde med før ikrafttrædelsen af meddelelsen.

Henning Fode