Den europæiske torturkomites minimum-krav til celler
(venterum og detentioner), hvor personer tilbageholdes


 

 
Af advokat Claus Bonnez, Formand for Landsforeningen KRIM

5. december 2009


Den europæiske torturkomite kræver, at personer, der er i politiets varetægt i så mange timer, at de risikerer at skulle overnatte hos politiet, skal have udleveret en ren madras samt rene tæpper. Alle skal, uanset opholdets varighed, have umiddelbar adgang til drikkevand. Derudover skal de have rimelige toiletforhold og adgang til at kunne vaske sig.

De 37 fange-bure, som politiet har anbragt i en fabrikshal i Valby, og som politiet fremviste blandt andet på billeder i Dagbladet Politiken den 4. december 2009, opfylder ikke de minimumskrav, som opstilles af torturkomiteen, blandt andet fordi det fremgår af artiklen, at de 37 bure tilsammen skal kunne rumme op til 346 personer.

Hvert bur kan således komme til at rumme mellem 9 og 10 personer, forudsat at burene fyldes op til den maksimale kapacitet, og under forudsætning af, at personerne fordeles ligeligt i burene.

Burene er afbilledet i Politiken den 4. december 2009, men størrelsen er ikke oplyst. Der synes at være 3 smalle træbænke i hvert bur. Hvert bur forekommer ifølge billederne at have en størrelse på omkring 10 kvadratmeter.

Det er oplyst i artiklen, at politiet forventer, at personer kan komme til at tilbringe op mod 24 timer i burene. De skal dermed have adgang til at kunne sove på en madras.

Der er næppe plads til 9-10 madrasser i hvert bur, og det fremgår i øvrigt ikke af artiklen, at politiet har tænkt sig at udlevere en sådan til de tilbageholdte.

Torturkomiteen har, som det fremgår nedenfor, opstillet en tommelfingerregel ("rough guideline"), som siger, at hver tilbageholdte skal have cirka 7 kvadratmeter, hvis opholdet udstrækker sig blot ud over nogle "få timer" ("few hours").

Den europæiske torturkomite inspicerer fængsler, arresthuse, politistationer og andre steder i de europæiske lande, hvor myndighederne lader frihedsberøvede personer opholde sig.  Komiteen holder øje med, at lokaler, hvor frihedsberøvede personer anbringes, opfylder de minimumskrav, som torturkomiteen opstiller med hensyn til indretningen af sådanne faciliteter.

Torturkomiteen skelner mellem på den ene sider fængsler og arresthuse, hvor personer kan være anbragt i længere perioder, og på den anden side celler på politistationer, lufthavne mv., der er indrettede til, at personer kun tilbringer få timer i cellerne.

Kravene til indretningen af fængsler og arresthuse er naturligvis større end de krav, som komiteen stiller til celler hos politiet, hvor personer normalt kun opholder sig i få timer eller har en enkelt overnatning.

Denne artikel beskæftiger sig alene med celler hos politiet og således ikke med celler i fængsler og arresthuse, hvor kravene til indretningen er større.

Alle lande, som er medlem af Europarådet har pligt til at modtage inspektionsbesøg af Den europæiske torturkomite. De udtalelser, som fremkommer fra torturkomiteen, gengives i rapporter, der offentliggøres af komiteen. Derudover fremkommer komiteen med mellemrum med såkaldte generelle rapporter ("generel rapports"). I komiteens 2. generelle rapport fra 1991 behandles særligt minimumkravene til celler hos politiet beregnet til korte ophold. Dette emne behandles igen i den 12. generelle rapport fra 2002.

Rapporterne, der offentliggøres af Europarådet, anvendes af Den europæiske Menneskerettighedsdomstol, når denne skal tage stilling til, om en indklaget medlemsstat har krænket artikel 3 i Den europæiske Menneskerettighedskonvention, der forbyder tortur, nedværdigende og umenneskelig behandling af mennesker.

3. september 2002 udgav torturkomiteen sin 12. generelle rapport med titlen: "European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT), 12th General Report
on the CPT's activities"

I rapportens præmis 47 gentager komiteen de minimum-krav ("basic requirements"), som en celle, hvor politiet anbringer personer i en relativt kort periode ("relatively short duration"). Her udtales følgende:

 
47. Tilbageholdelse hos politiet finder sted (eller bør finde sted) i et relativt kort tidsrum. Ikke desto mindre skal forholdene i cellerne hos politiet opfylde visse minimum-krav.

Alle celler hos politiet skal være rene og af en rimelig størrelse sat i forhold til antallet af personer, som de anvendes til. De skal have tilstrækkeligt lys (dette vil sige, at det skal være tilstrækkeligt til, at der kan læses ved det. Dette gælder dog ikke i perioder, hvor personen sover). Det foretrækkes, at der i cellerne er adgang til naturligt lys. Derudover skal cellerne være indrettet med udstyr, hvor man kan hvile sig (dette vil sige en fastgjort stol eller bænk), og personer, der er nødt til at skulle overnatte under tilbageholdelsen, skal have udleveret en ren madras og rene tæpper. Personer i politiets varetægt skal have adgang til ordentlige toiletforhold, hvor de tilbydes anstændige forhold, og de skal tilbydes rimeligt udstyr til, at de kan vaske sig. De skal have umiddelbar adgang til drikkevand, og de skal have udleveret mad med rimelige intervaller, herunder mindst et egentligt måltid (det vil sige, at det skal være mere end blot en sandwich) hver dag. Personer, der er tilbageholdt hos politiet i mere end 24 timer, skal så vidt det er muligt tilbydes adgang til frisk luft dagligt. 

 
Originalteksten gengives umiddelbart nedenfor:
 
47.           Police custody is (or at least should be) of relatively short duration. Nevertheless, conditions of detention in police cells must meet certain basic requirements.
 
                All police cells should be clean and of a reasonable size[5] for the number of persons they are used to accommodate, and have adequate lighting (i.e. sufficient to read by, sleeping periods excluded) ; preferably cells should enjoy natural light. Further, cells should be equipped with a means of rest (e.g. a fixed chair or bench), and persons obliged to stay overnight in custody should be provided with a clean mattress and clean blankets. Persons in police custody should have access to a proper toilet facility under decent conditions, and be offered adequate means to wash themselves. They should have ready access to drinking water and be given food at appropriate times , including at least one full meal (i.e. something more substantial than a sandwich) every day. Persons held in police custody for 24 hours or more should, as far as possible , be offered outdoor exercise every day.

I torturkomiteens 2. rapport fra 1991 udtaler komiteen sig forholdsvist præcist med hensyn til den foretrukne størrelse af celler, hvor personer opholder sig udover nogle "få timer" ("few hours"). Der opstilles en tommelfingerregel ("rough guideline") med hensyn til størrelsen af sådanne celler. I rapportens præmis 43 anføres blandt andet, at cellen skal måle omkring "7 kvadratmeter. Der skal være mere end 2 meter mellem væggene, og der skal være 2,5 meter mellem gulvet og loftet. En celle af denne størrelse anses for egnet til en enkelt person.