Indsatte kan få erstatning for uberettigede indgreb i fængslet -
for eksempel fejlagtig nægtelse af udgang


 


Århus, den 11. marts 2007

Af Claus Bonnez, advokat og formand for Landsforeningen KRIM

Der bliver ofte trukket på smilebåndene i KRIMs retshjælp, når vi ser de ofte meget fantasifulde afvisninger fra Direktoratet for Kriminalforsorgen for eksempel, når der klages over en urimelig disciplinærstraf mod en indsat.

KRIM er efterhånden blevet træt af kriminalforsorgens sagsbehandling i klagesager og har derfor valgt at prøve nye græsgange. Disse er blandt andet §§ 106 og 107 i straffuldbyrdelsesloven. Efter disse bestemmelser kan kriminalforsorgen ved en domstol pålægges at betale erstatning til indsatte, der udsættes for uberettigede indgreb, som for eksempel disciplinærstraffe, inddragelse af udgange, nægtelse af besøg eller udelukkelse fra fællesskab. Reglerne om erstatning bygger blandt andet på principperne i en række domme afsagt af Den europæiske Menneskerettighedsdomstol vedrørende konventionens artikel 3, 5 og 8. Det er således svært for kriminalforsorgen at komme uden om disse regler.

Det var derfor med stor spænding, da den første sag blev indledt ved Retten i Glostrup den 8. februar 2007. Nu har retten talt. Kriminalforsorgen, som var repræsenteret af anklagemyndigheden, har ikke anket, og en 33-årig mand fra Statsfængslet i Vridsløse kunne derfor få cirka 2.500 kr. plus renter i en sag, hvor han forlangte erstatning, fordi han under et ophold i Anstalten ved Herstedvester var blevet anbragt i observationscelle. KRIM hævdede under sagen, at indgrebet var ubegrundet, og kriminalforsorgen kunne ikke bevise det modsatte. Derfor blev det offentlige dømt til at betale erstatningen. KRIM er allerede klar med en række lignende sager og forventer mange i de kommende år.

Med denne dom må fængselsbetjente eller andre ansatte ved kriminalforsorgen påregne, at de i fremtiden oftere vil blive hevet i retten i anledning af, at indsatte søger erstatning for overgreb, chikane eller urimelige afgørelser truffet af fængselsmyndighederne mod indsatte.
 

 


Advokat Claus Bonnez er formand for Landsforeningen KRIM.

 

Publikationer fra KRIM