Ingen dokumentation for at øget straf for voldskriminalitet har haft nogen effekt


 Århus, den 2. april 2007

Af Claus Bonnez, formand for Landsforeningen KRIM

Ændrede straffe får hverken kriminaliteten til at stige eller falde
I det følgende kommenteres  "midtvejsrapporten" "Danskernes udsathed for kriminalitet". Rapporten er udarbejdet af Flemming Balvig og Britta Kyvsgaard i marts 2007. Der er tale om et samarbejde mellem Københavns Universitet, Justitsministeriet, Det Kriminalpræventive Råd og Rigspolitichefen. Rapporten viser blandt andet, at volden har været konstant gennem de seneste 20 år. Den er således hverken steget eller faldet. De øgede straffe for vold, som har været gennemført de seneste år med henvisning til, at man ville have antallet af voldsforbrydelser til at falde, har således ikke haft den ønskede effekt. Rapporten viser også, at andelen af danskere, som har været udsat for tyveri og hærværk, var den samme i 1972 som i 2006. Straffen for tyveri blev sænket med cirka 1/3 ved en lovændring i 1982. Straffen for hærværk har i hele perioden været stort set uændret. Noget tyder således på, at strafniveauet ikke har nogen betydning for kriminalitetsudviklingen. 

Befolkningens faktiske udsathed for tyveri, hærværk og vold
.
I 1972 oplyste 13% af de adspurgte, at de inden for det seneste år havde været udsat for tyveri. I 2000 oplyser 17% af de adspurgte, at de havde været udsat for tyveri inden for det seneste år. I 2006 var andelen faldet til 12%. Befolkningens "faktiske udsathed" for hærværk er ifølge undersøgelsen steget fra cirka 7% i "midten af 70erne" til cirka 13% "midt i 80erne". Endelig oplyses det, at tallet i 2006 igen var faldet til cirka 7%. Vedrørende vold oplyses det, at i 11 "voldsofferundersøgelser foretaget i tiden fra 1987 til 2006 alle viser, at cirka 2-3% af befolkningen oplyser, at de inden for det seneste år forud for tidspunktet, hvor de spørges, har været udsat for vold. Det konkluderes, at tallet er meget konstant. Der er således hverken tale om fald eller stigninger. 

Stor stigning i anmeldelserne af vold
Det oplyses, at der i hele perioden fra 1960 til 2006 har været sket en stigning i antallet af registrerede tilfælde af vold hos politiet. Stigningen har siden 1990 været aftagende, men der har været tale om en stigning. Udviklingen i antallet af registrerede voldsforbrydelser hos politiet sammenholdes med oplysninger fra spørgeundersøgelserne om, hvor stor en andel af de personer, der har været udsat for vold, som oplyser, at de anmelder det til politiet. I 1971 anmeldte ifølge undersøgelsen 19% af de personer, der følte sig udsat for vold, volden til politiet. I 2006 var tallet steget til 47%. Det konkluderes i undersøgelsen, at der ikke er sket en stigning i antallet af personer med "synlige skader" i perioden fra 1995 til 2006.

Særligt om tyveri og hærværk
Om hærværk oplyses det, at 32% af de personer, der havde været udsat for hærværk anmeldte det i 1972. I 2006 var andelen steget til 50%. Om udviklingen i tyverier påpeges det, at det er interessant, at andelen af personer, der oplyser, at de har været udsat for tyveri, både i 1972 og i 2006 er omkring 13%. Dette skal ifølge undersøgerne sammenholdes med den omstændighed, at danskerne ejede mange flere effekter i 2006 end i 1972.

 

 


Advokat Claus Bonnez er formand for Landsforeningen KRIM.

 

Publikationer fra KRIM