UfR.2006.39.Ø
"..Byrettens bemærkninger:
Det strafbare forhold, som sagsøger har begået, er begået uden for arbejdstiden og uden relation til sagsøgers arbejde, og det beror på en konkret vurdering, om der var grundlag for at bortvise sagsøger.
Beslutningen om bortvisning af sagsøger blev truffet af Niels Clemmensen alene, efter han var blevet informeret af sagsøgers umiddelbart foresatte. Sagsøgers umiddelbart foresatte, Gert Rasmussen og Christian Munksgaard, traf ikke selv beslutningen, uanset at de efter forklaringerne havde kompetence til at ansætte og afskedige personale. Det må derfor antages, at det ikke internt i ledelsen hos sagsøgte var åbenbart, at sagsøger skulle bortvises.
Det må ligeledes efter forklaringerne lægges til grund, at sagsøgte ikke under ansættelsessamtalen med sagsøger eller senere ved almindelig information af de ansatte havde orienteret om, at man ikke kunne forblive ansat, hvis man blev dømt for et strafbart forhold begået uden for arbejdstiden.
Det må desuden lægges til grund, at der hos sagsøgte var ansat en person, der, da han blev ansat, ikke havde en ren straffeattest.
På denne baggrund kan det ikke lægges til grund, at sagsøger har optrådt illoyalt ved først at orientere om dommen og afsoningen, efter hun kom tilbage fra orlov.
Det forhold, som sagsøger er dømt for, havde ingen berøring med hendes arbejde, men vedrørte alene rent private forhold. Det er samstemmende forklaret, at sagsøger var vellidt og udførte sit arbejde hos sagsøgte tilfredsstillende, og sagsøgte har ikke nærmere redegjort for, hvorledes dommen og afsoningen ville få betydning for sagsøgers arbejde hos sagsøgte. >> 43 >>
På denne baggrund finder retten ikke, at sagsøger har udvist en sådan konkret og væsentlig misligholdelse af sit ansættelsesforhold, at sagsøgte med rette kunne bortvise sagsøger.
Sagsøger er derfor berettiget til erstatning for løn og feriegodtgørelse i opsigelsesperioden.
Sagsøger er desuden berettiget til godtgørelse i medfør af funktionærlovens § 2 b, stk. 1, jf. stk. 3. Godtgørelsen fastsættes under hensyn til sagsøgers alder ved bortvisningen samt ansættelsesperiodens længde til 30.000 kr. i overensstemmelse med sagsøgers påstand. .."

Sagen blev anket til Østre Landsret, som også gav arbejdstageren medhold. I landsretten fremlagde arbejdsgiveren en personalehåndbog, hvor følgende udtrykkeligt var oplyst medarbejderne: "Dit strafferegister skal forblive rent under din ansættelse hos SGG ellers kan det medføre bortvisning". Dette fik imidlertid ikke landsretten til at ændre opfattelse.