Kapitel 4, bind 1, i straffelovrådets betænkning nr. 1424 om straffastsættelse og strafferammer afgivet af Straffelovrådet i 2003

 
 

Kapitel 4 - Strafniveauet for forskellige typer af forbrydelser

1. Indledning

1.1. Der findes ikke kun én metode for sammenligning af strafniveauet for forskellige former for forbrydelser. Det skyldes, at strafniveauet er et konglomerat af forskellige dimensioner af en strafs strenghed. Straffens strenghed udtrykkes gennem art, længde og størrelse. Frihedsstraf vil i de fleste tilfælde være udmålt. Med straflængden udtrykkes forskellig grader af strenghed. Bødestraffes strenghed angives for sumbødernes vedkommende ved bødens størrelse og for dagbødernes ved-kommende ved antallet af dagbøder. Disse forskellige dimensioner kan ikke uden videre indpasses i en endimensional måling af straffens strenghed.

1.2. I de følgende er strafniveauet for de forskellige former for forbrydelser sammenlignet ved brug af tre målestokke: Straffens art (figur 1-4), længden af de ubetingede frihedsstraffe (tabel 1-4) og strafmassen pr. afgørelse (tabel 5-8). Endvidere er den samlede strafmasse for de enkelte forbrydel-ser beregnet med henblik på at belyse, i hvilket omfang de forskellige forbrydelsesarter bidrager til den samlede strafmasse (tabel 9).

Det empiriske materiale, der ligger til grund for de følgende analyser, svarer til det, der er anvendt i den statistiske undersøgelse af domspraksis, jf. bind III. Idet der henvises til s. 9 ff. i bilagsrappor-ten, hvor materialets afgrænsning er beskrevet, skal nævnes, at materialet omfatter fældende straffe-retlige afgørelser (tiltalefrafald, bøder og frihedsstraffe) for en række specificerede straffelovsover-trædelser i perioden 1996 til 2000. Domspraksis er belyst i forhold til straffesagernes omfang og arten af eventuelle biforhold, idet der foreligger oplysning om, hvorvidt afgørelserne omhandler mere end én forbrydelse, og om eventuelle biforhold er af ligeartet karakter. Domspraksis er endvidere belyst i forhold til lovovertræderens alder (under 18 år eller 18 år og derover) og arten af eventuel tidligere kriminalitet. For tidligere straffede er oplyst, om den tidligere kriminalitet er af ligeartet karakter. Definitionen af ligeartet kriminalitet fremgår af undersøgelsen af domspraksis, bind III, s. 10. På baggrund af disse oplysninger er afgørelserne for de enkelte forbrydelsesarter opdelt i 18 sagskategorier, således at den enkelte kategori omfatter sager, der er ensartede med hensyn til sagens omfang, lovovertræderens alder og tidligere kriminalitet.

1.3. Figur 1-4 og tabel 1-12 er baseret på de strafferetlige afgørelser for alle fem undersøgelsesår. Der er udarbejdet figurer og tabeller for 4 af de ovennævnte 18 sagskategorier således:

1) Sager angående personer på 18 år og derover, som dømmes for ét forhold, og som ikke tidligere er straffet.
2) Sager angående personer på 18 år og derover, som dømmes for flere ligeartede forhold, og som ikke tidligere er straffet.
3) Sager angående personer på 18 år og derover, som dømmes for ét forhold, og som tidligere er straffet for ligeartet kriminalitet.
4) Sager angående personer på 18 år og derover, som dømmes for flere ligeartede forhold, og som tidligere er straffet for ligeartet kriminalitet.

Der ses udelukkende på sager for personer på 18 år og derover, da der inden for mange forbrydel-sestyper er meget få sager med unge lovovertrædere. I det omfang, en straffesag omfatter flere for-hold, ses alene på kategorier med flere ligeartede forhold. Er personen tidligere straffet, analyseres kun sager, der omfatter tidligere ligeartet kriminalitet. Sager, der omfatter uligeartede forhold, eller hvor personen tidligere er dømt for uligeartet kriminalitet, er udelukket af analysen. Det skyldes, at den uligeartede kriminalitet, hvorom der i øvrigt ikke foreligger nærmere oplysninger, må antages at påvirke den strafferetlige afgørelse på en mindre systematisk måde end den ligeartede kriminalitet. Desuden påvirkes strafudmålingen typisk i højere grad af ligeartede forhold og tidligere kriminalitet af ligeartet karakter end af uligeartede forhold og tidligere kriminalitet af en anden art.

2. Strafniveauet vurderet ud fra straffens art

2.1. I figurerne 1-4 er de forskellige former for forbrydelser inddelt efter andelen af ubetingede fri-hedsstraffe, så forbrydelsestypen med den mindste andel ubetingede frihedsstraffe er placeret først (øverst) i figuren, mens den med den største andel er anbragt sidst (nederst). Sammenligningen om-fatter alene kriminalitetsarter med mindst 20 afgørelser. Inden for denne afgrænsning er desuden nogle kriminalitetsarter fravalgt, da det ikke har været muligt at indpasse samtlige i figurerne. Ek-sempelvis omfatter figurerne ikke alle de mange underkategorier af tyveri og indbrudstyveri, ligesom ikke alle former for brugstyveri indgår. Dette influerer dog ikke på de hovedtendenser, figurerne viser, sml. nedenfor.

I kolonnen til højre for figurerne er medianen for de ubetingede straflængder angivet. I et enkelt tilfælde (i figur 1) er feltet tomt. Det skyldes, at der alene er tale om kombinationsdomme, hvorom der ikke foreligger oplysning om længden af den ubetingede del af dommen. I øvrigt er figurerne dannet ved at inkludere kombinationsdomme under ubetingede frihedsstraffe og samfundstjeneste under betingede domme.

2.2. Af figur 1, der angår afgørelser for ét forhold for tidligere ustraffede personer på 18 år og der-over, ses, at af de 17 første forbrydelsesarter – dvs. de der sjældnest medfører ubetingede friheds-straffe – angår 16 formuekrænkelser, herunder dokumentfalsk ved brug af betalingsmidler.1 Undta-gelsen er blufærdighedskrænkelse uden beføling.

Af de øvrige 22 forbrydelsesarter i figuren er det derimod en klar majoritet, nemlig 17, som angår det, der almindeligvis forstås som ”personfarlig kriminalitet”, dvs. røveri, brandstiftelse, forbrydelser mod den personlige frihed, voldsforbrydelser, herunder vold mod tjenestemand og trusler mod vidner, seksualforbrydelser og incest. Desuden medfører to former for almenfarlige forbrydelser meget hyppigt ubetingede frihedsstraffe, nemlig de to former for narkotikaforbrydelser, som straffes efter straffeloven. Det betyder, at det kun er tre af de 22 forbrydelsesarter, der hyppigst medfører ubetingede frihedsstraffe, som ikke er enten person- eller almenfarlige. De tre forbrydelsesarter er pengefalsk, dokumentfalsk, som ikke angår betalingsmidler, og en enkelt form for formueforbrydelse, nemlig groft smugleri.

Figur 1 understreger dermed tydeligt, at strafniveauet – vurderet ud fra straffens art – skelner mellem formueforbrydelser på den ene side og person- og almenfarlige forbrydelser på den anden side. Straffens art er klart mindre streng for formueforbrydelser end for person- og almenfarlige forbry-delser. Det bemærkes, at begrebet ”formueforbrydelser” her og i det følgende ikke omfatter røveri, idet røveri er inkluderet i den personfarlige kriminalitet.

2.3. Tilsvarende mønster ses for figur 2, der angår tidligere ustraffede, som dømmes for flere li-geartede forhold. Her er 16 af de 18 forbrydelsesarter, der sjældnest medfører ubetingede friheds-straffe, formuekrænkelser, mens den ene af de to øvrige er dokumentfalsk (uden brug af betalings-midler). Kun én form for personfarlig forbrydelse er blandt disse 18 første forbrydelsesarter, og det er blufærdighedskrænkelse uden beføling, som i øvrigt også afveg fra mønstret i figur 1, sml. pkt. 2.2 ovenfor.

Figur 2 viser også, at af de 18 forbrydelsesarter, som hyppigst medfører ubetingede frihedsstraffe, angår de 16 person- eller almenfarlige forbrydelser. De undtagelser, der ses, er også undtagelser i figur 1, nemlig henholdsvis pengefalsk og groft smugleri, sml. pkt. 2.2 ovenfor.

2.4. Også af figur 3 og 4 ses et mønster, der svarer til det ovennævnte. Disse to figurer omhandler personer, der tidligere er straffet for ligeartet kriminalitet, og som aktuelt dømmes for henholdsvis ét forhold og flere ligeartede forhold. At disse tabeller omfatter færre forbrydelsesarter skyldes, at nogle forbrydelser forholdsvis sjældent begås af personer, der tidligere er straffet for ligeartet kri-minalitet, hvorfor der kun forefindes få afgørelser af denne sagstype. Som nævnt ovenfor i pkt. 2.1 omfatter analysen her af statistiske grunde alene forbrydelsesarter med mindst 20 afgørelser.

Af de første 17 forbrydelsesarter i figur 3 er 14 formuekrænkelser og dokumentfalsk uden brug af betalingsmidler. Afvigende er igen blufærdighedskrænkelse uden beføling. Desuden er brandstiftelse (§ 181) og trusler på liv placeret blandt de første 17 forbrydelsesarter. De resterende forbrydelse-sarter i figur 3 angår person- eller almenfarlige forbrydelser.

2.5. I figur 4 er kun 3 af de første 15 forbrydelsesarter hverken formueforbrydelser eller dokument-falsk: blufærdighedskrænkelse uden beføling, simpel vold og trusler på liv. Også her ses, at alle resterende forbrydelser angår person- eller almenfarlige forbrydelser.

Ved at sammenligne figur 3 og 4 ses i øvrigt tydeligt betydningen af antallet af forhold, der dømmes for. Generelt er det således en noget større andel af sanktionerne i sager med flere ligeartede forhold, der er ubetingede frihedsstraffe, sammenholdt med sanktionsfordelingen i sager med kun ét forhold.

1 For biltyveri er det ikke muligt af figur 1 at se den ganske lille andel afgørelser, som ikke er bødeafgørelser. I alt 0,8 pct. af afgørelserne for biltyveri er tiltalefrafald eller frihedsstraffe (0,3 pct. tiltalefrafald, 0,3 pct. betingede domme og 0,2 pct. ubetingede domme).

Figur 1. Straffens art i sager vedrørende tidligere ustraffede personer på 18 år og derover, som alene dømmes for ét forhold.

Figur 2. Straffens art i sager vedrørende tidligere ustraffede personer på 18 år og derover, som dømmes for flere ligeartede forhold.

Figur 3. Straffens art i sager vedrørende personer på 18 år og derover, som alene dømmes for ét forhold, og som tidligere er straffet for ligeartet kriminalitet.

Figur 4. Straffens art i sager vedrørende personer på 18 år og derover, som dømmes for flere li-geartede forhold, og som tidligere er straffet for ligeartet kriminalitet.


 
 

3. Strafniveauet vurderet ud fra straflængderne

3.1. I tabellerne 1-4 er de forbrydelsesarter, der også er omfattet af ovenstående analyse, rangordnet efter den gennemsnitlige længde af de ubetingede straffe. Der er ikke her taget hensyn til, om andelen af ubetingede frihedsstraffe er stor eller lille. Der er heller ikke som betingelse sat en mini-mumsgrænse for antallet af afgørelser, idet alle de forbrydelsesarter, der overhovedet omfatter ube-tingede domme, indgår i tabellerne. Kolonnen længst til højre angiver, hvor mange ubetingede fri-hedsstraffe beregningerne er baseret på. Tabellerne oplyser desuden om korteste, længste og median straflængde.

3.2. Vurderet ud fra den gennemsnitlige længde af de ubetingede frihedsstraffe bliver skellet mellem formueforbrydelser og person- og almenfarlige forbrydelser mindre skarpt end det, der er set ovenfor. Eksempelvis ses af tabel 1, at 9 af de første 22 forbrydelsesarter, som er forbrydelser med den gennemsnitligt korteste ubetingede frihedsstraf, er person- eller almenfarlige forbrydelser, mens 5 af de resterende 16 forbrydelsesarter er formueforbrydelser. Mønstret er i nogen grad det samme for de øvrige tabeller, idet dog differentieringen mellem person- og almenfarlige forbrydelser og formueforbrydelser er lidt skarpere for de afgørelser, der vedrører personer, som tidligere er straffet for ligeartet kriminalitet (tabel 3 og 4). Her ses en tydeligere tendens til, at de strengeste ubetingede straffe næsten udelukkende vedrører person- og almenfarlige forbrydelser.

3.3. Når forbrydelsernes rækkefølge er noget anderledes ved brug af de ubetingede straflængder som målestok for strafniveauet i stedet for straffens art, beror det først og fremmest på, at variati-onsbredden i strafniveauet for de forskellige former for forbrydelser er forskellig, og at variations-bredden især er ringe for visse typer af personfarlige forbrydelser, mens den til gengæld er ganske stor for visse formueforbrydelser.

Nogle personfarlige forbrydelser mødes således, sammenlignet med formueforbrydelser, meget hyppigt med ubetingede frihedsstraffe, som til gengæld er forholdsvis korte. Det gælder f.eks. vold mod tjenestemand, simpel vold og trusler. Førstnævnte karakteristikum indplacerer disse forbrydel-ser med et højt strafniveau, når strafniveauet vurderes ud fra straffens art, mens det omvendte gør sig gældende, når målestokken er længden af den ubetingede straf.

Nogle formueforbrydelser er kendetegnet ved at dække et meget vidt spektrum af handlinger for så vidt angår forbrydelsernes grovhed. Underslæb, mandatsvig, skyldnersvig og bedrageri har i mange tilfælde ringe konsekvenser eller beskedne formuetab til følge, men de kan også være af særlig grov og omfattende beskaffenhed. Samlet betyder det, at en stor del af disse forbrydelser ikke medfører ubetingede frihedsstraffe, mens til gengæld den lille del af forbrydelserne, som er meget grove, in-debærer ganske lange ubetingede frihedsstraffe. Når disse forbrydelsers strafniveau vurderes ud fra straffens art, vil strafniveauet derfor fremtræde lavere, end når det vurderes ud fra længden af de ubetingede frihedsstraffe.

Tabel 1. Ubetingede frihedsstraffe, ordnet efter den gennemsnitlige straflængde, vedrørende tidligere ustraffede personer på 18 år og derover, som alene dømmes for ét forhold.
 

Kriminalitetsart Korteste ubetingede
straf
Median straflængde Længste ubetingede
straf
Gennem-
snitlig straflængde
I alt
ubetingede straffe
Biltyveri 7 dg. 14 dg. 4 mdr. 19 dg. 157
Hærværk 7 dg. 14 dg. 60 dg. 23 dg. 53
Tyveri fra arb.plads 20 dg. 30 dg. 30 dg. 27 dg. 3
Vold m. tjenestemand 7 dg. 20 dg. 4 mdr. 27 dg. 343
Bluf.krænk u. beføling 10 dg. 20 dg. 3 mdr. 28 dg. 12
Butikstyveri 7 dg. 30 dg. 3 mdr. 29 dg. 79
Checkbedrageri 30 dg. 30 dg. 30 dg. 30 dg. 1
Trusler på liv 7 dg. 14 dg. 9 mdr. 32 dg. 76
Indbrud i forretning 30 dg. 30 dg. 50 dg. 34 dg. 5
Simpel vold (§ 244) 7 dg. 30 dg. 10 mdr. 34 dg. 2228
Tasketyveri 10 dg. 40 dg. 60 dg. 35 dg. 14
Ulovlig tvang 14 dg. 40 dg. 60 dg. 37 dg. 11
Dok.falsk i øvrigt 14 dg. 40 dg. 8 mdr. 42 dg. 274
Hæleri 7 dg. 30 dg. 1,3 år 2,1 mdr. 58
Indbrud i privat bolig 30 dg. 3 mdr. 3 mdr. 2,3 mdr. 4
Trusler m. vidner 14 dg. 60 dg. 6 mdr. 2,3 mdr. 44
Skadeforvoldelse 30 dg. 60 dg. 6 mdr. 2,4 mdr.. 8
Bluf.krænk v. beføling 7 dg. 40 dg. 1,3 år 2,8 mdr. 24
Dok.falsk - Dankort m.v. 20 dg. 30 dg. 1 år 2,8 mdr. 8
Kvalificeret vold (§ 245) 14 dg. 60 dg. 3 år 3,4 mdr. 546
Socialbedrageri 30 dg. 3 mdr. 9 mdr. 3,5 mdr. 15
Pengefalsk 60 dg. 60 dg. 8 mdr. 3,5 mdr. 4
Kønslig omg. m. barn u. 15 år 60 dg. 3 mdr. 1 1/2 år 5,1 mdr. 8
Voldtægt 3 mdr. 9 mdr. 2 år 9,5 mdr. 39
Gaderøveri 60 dg. 9 mdr. 2 1/2 år 9,6 mdr. 34
Bedrageri i øvrigt 20 dg. 4 mdr. 3 1/2 år 9,7 mdr. 41
Groft smugleri 40 dg. 8 mdr. 3 1/2 år 10,1 mdr. 81
Kønslig omg. m. barn u. 12 år 60 dg. 6 mdr. 5 år 11,3 mdr. 30
Underslæb 20 dg. 6 mdr. 5 år 1,1 år 11
Brandstiftelse (§ 181) 30 dg. 1 år 5 år 1,1 år 33
Salg af narkotika 30 dg. 1 år 8 år 1,5 år 209
Bankrøveri 8 mdr. 1 1/2 år 2 1/2 år 1,6 år 38
Incest 6 mdr. 1 1/2 år 3 1/2 år 1,7 år 19
Mandatsvig i øvrigt 2 år 2 år 2 1/2 år 2,2 år 3
Skyldnersvig 30 dg. 3 år 6 år 3 år 4
Smugling af narkotika 40 dg. 3 år 10 år 3,7 år 204
Vold m. død t.f. 6 mdr. 4 år 7 år 3,9 år 24
Manddrab 3 1/2 år 10 år Livstid* 9,5 år 42

* Livstid indgår ikke i beregninger af median og gennemsnitlig straflængde.
 

Tabel 2. Ubetingede frihedsstraffe, ordnet efter den gennemsnitlige straflængde, vedrørende tidligere ustraffede personer på 18 år og derover, som dømmes for flere ligeartede forhold.
 

Kriminalitetsart Korteste
ubetingede
straf
Median
straflængde
Længste
ubetingede
straf
Gennem-
snitlig
straflængde
I alt 
ubetingede
straffe
Biltyveri 7 dg. 30 dg. 9 mdr. 37 dg. 37
Vold m. tjenestemand 10 dg. 30 dg. 9 mdr. 47 dg. 102
Tasketyveri 10 dg. 50 dg. 10 mdr. 55 dg. 24
Butikstyveri 7 dg. 30 dg. 1,3 år 59 dg. 187
Simpel vold (§ 244) 10 dg. 40 dg. 3 år 59 dg. 630
Checkmandatsvig 60 dg. 60 dg. 60 dg. 60 dg. 1
Hærværk 10 dg. 30 dg. 10 mdr 60 dg. 46
Trusler på liv 7 dg. 40 dg. 2 år 2,9 mdr. 62
Bluf.krænk u. beføling 10 dg. 60 dg. 1 år 3,6 mdr. 13
Trusler m. vidner 20 dg. 3 mdr. 1,3 år 4,3 mdr. 40
Indbrud i privat bolig 20 dg. 60 dg. 2 år 4,9 mdr. 17
Skadeforvoldelse 60 dg. 5 mdr. 8 mdr. 5 mdr. 8
Hæleri 7 dg. 60 dg. 3,8 år 5,3 mdr. 98
Ulovlig tvang 14 dg. 6 mdr. 1 1/2 år 5,9 mdr. 14
Kvalificeret vold (§ 245) 30 dg. 3 mdr. 4 1/2 år 6,3 mdr. 212
Dok.falsk - Dankort m.v. 10 dg. 6 mdr. 2 år 6,8 mdr. 59
Bluf.krænk v. beføling 20 dg. 3 mdr. 3 år 6,9 mdr. 26
Socialbedrageri 60 dg. 8 mdr. 1 år 7,4 mdr. 5
Checkbedrageri 14 dg. 6 mdr. 1 1/2 år 8,2 mdr. 3
Indbrud i forretning 30 dg. 6 mdr. 1 1/2 år 8,6 mdr. 20
Dok.falsk i øvrigt 30 dg. 3 mdr. 6 år 8,7 mdr. 68
Tyveri fra arb.plads 60 dg. 1 år 1 1/2 år 8,8 mdr. 4
Underslæb 3 mdr. 8 mdr. 1 1/2 år 8,8 mdr. 6
Pengefalsk 40 dg. 1,3 år 2 1/2 år 11,3 mdr. 19
Kønslig omg. m. barn u. 12 år 60 dg. 10 mdr. 2,3 år 1 år 28
Mandatsvig i øvrigt 3 mdr. 8 mdr. 3 år 1,1 år 4
Kønslig omg. m. barn u. 15 år 4 mdr. 1 år 3 år 1,2 år 11
Bedrageri i øvrigt 30 dg. 1 år 4 år 1,4 år 77
Groft smugleri 60 dg. 1 år 5 år 1,4 år 55
Gaderøveri 3 mdr. 1 år 7 år 1,5 år 26
Brandstiftelse (§ 181) 6 mdr. 1,3 år 4 år 1,6 år 13
Voldtægt 8 mdr. 1 1/2 år 4 år 1,7 år 32
Salg af narkotika 3 mdr. 1,3 år 14 år 1,9 år 149
Incest 3 mdr. 2 år 6 år 2,3 år 23
Skyldnersvig 6 mdr. 3 år 5 år 2,3 år 6
Bankrøveri 1 år 3 år 5_ år 3,1 år 25
Vold m. død t.f. 1 år 4 år 9 år 3,9 år 8
Smugling af narkotika 4 mdr. 3 1/2 år 10 år 3,9 år 145

Tabel 3. Ubetingede frihedsstraffe, ordnet efter den gennemsnitlige straflængde, vedrørende perso-ner på 18 år og derover, som alene dømmes for ét forhold, og som tidligere er straffet for ligeartet kriminalitet.
 

Kriminalitetsart Korteste
ubetingede
straf
Median
straflængde
Længste
ubetingede
straf
Gennem-
snitlig
straflængde
I alt
ubetingede
straffe
Hærværk 7 dg. 20 dg. 60 dg. 19 dg. 19
Bluf.krænk u. beføling 7 dg. 30 dg. 3 mdr. 39 dg. 6
Butikstyveri 7 dg. 30 dg. 1 år 44 dg. 293
Vold m. tjenestemand 7 dg. 30 dg. 8 mdr. 45 dg. 277
Dok.falsk - Dankort m.v. 14 dg. 40 dg. 5 mdr. 48 dg. 16
Checkmandatsvig 50 dg. 50 dg. 50 dg. 50 dg. 1
Trusler på liv 7 dg. 30 dg. 9 mdr. 51 dg. 76
Biltyveri 7 dg. 30 dg. 9 mdr. 53 dg. 198
Bluf.krænk v. beføling 7 dg. 30 dg. 6 mdr. 55 dg. 5
Tasketyveri 14 dg. 40 dg. 10 mdr. 59 dg. 44
Checkbedrageri 60 dg. 60 dg. 60 dg. 60 dg. 1
Socialbedrageri 7 dg. 40 dg. 6 mdr. 2,1 mdr. 36
Simpel vold (§ 244) 7 dg. 50 dg. 3 år 2,1 mdr. 1625
Indbrud i privat bolig 14 dg. 60 dg. 10 mdr. 2,5 mdr. 263
Indbrud i forretning 10 dg. 60 dg. 1,3 år 2,9 mdr. 212
Dok.falsk i øvrigt 20 dg. 50 dg. 1 1/2 år 2,9 mdr. 32
Hæleri 7 dg. 60 dg. 1 1/2 år 3 mdr. 165
Ulovlig tvang 30 dg. 60 dg. 1,3 år 3,1 mdr. 13
Trusler m. vidner 7 dg. 3 mdr. 1,3 år 3,3 mdr. 127
Underslæb 20 dg. 4 mdr. 10 mdr. 3,4 mdr. 6
Skadeforvoldelse 40 dg. 4 mdr. 6 mdr. 3,6 mdr. 4
Bedrageri i øvrigt 30 dg. 3 mdr. 1 1/2 år 4,7 mdr. 38
Tyveri fra arb.plads 20 dg. 30 dg. 2 år 5,1 mdr. 7
Kvalificeret vold (§ 245) 14 dg. 4 mdr. 4 år 5,4 mdr. 375
Incest 4 mdr. 8 mdr. 8 mdr. 6 mdr. 2
Kønslig omg. m. barn u. 12 år 3 mdr. 6 mdr. 1 1/2 år 7,5 mdr. 4
Groft smugleri 1 år 1 år 1 år 1 år 1
Brandstiftelse (§ 181) 30 dg. 10 mdr. 2,7 år 1,1 år 4
Gaderøveri 3 mdr. 1 år 2 1/2 år 1,1 år 38
Salg af narkotika 3 mdr. 1 år 8 år 1,5 år 100
Voldtægt 8 mdr. 1 1/2 år 3 år 1,5 år 9
Bankrøveri 1 år 2 år 5 1/2 år 2,1 år 24
Smugling af narkotika 3 mdr. 1 1/2 år 14 år 2,5 år 36
Skyldnersvig 2 1/2 år 2 1/2 år 2 1/2 år 2,5 år 1
Vold m. død t.f. 3 år 6 år 6 år 4,9 år 7
Manddrab 4 år 10 år Livstid* 9,8 år 13

* Livstid indgår ikke i beregninger af median og gennemsnitlig straflængde.
 

Tabel 4. Ubetingede frihedsstraffe, ordnet efter den gennemsnitlige straflængde, vedrørende perso-ner på 18 år og derover, som dømmes for flere ligeartede forhold, og som tidligere er straffet for ligeartet kriminalitet.

Kriminalitetsart Korteste
ubetingede
straf
Median
straflængde
Længste
ubetingede
straf
Gennem-
snitlig
straflængde
I alt
ubetingede
straffe
Hærværk 14 dg. 40 dg. 6 mdr. 52 dg. 15
Butikstyveri 7 dg. 60 dg. 1 1/2 år 2,3 mdr. 1282
Bluf.krænk u. beføling 50 dg. 3 mdr. 4 mdr. 2,9 mdr. 3
Socialbedrageri 30 dg. 4 mdr. 6 mdr. 3,1 mdr. 9
Checkmandatsvig 50 dg. 70 dg. 8 mdr. 3,6 mdr. 5
Simpel vold (§ 244) 14 dg. 3 mdr. 2 år 4,3 mdr. 915
Tasketyveri 10 dg. 3 mdr. 1,8 år 4,3 mdr. 180
Biltyveri 7 dg. 3 mdr. 2 år 4,3 mdr. 413
Hæleri 7 dg. 3 mdr. 5 år 4,4 mdr. 524
Vold m. tjenestemand 10 dg. 3 mdr. 2 1/2 år 4,5 mdr. 242
Trusler på liv 10 dg. 4 mdr. 2 år 4,9 mdr. 124
Dok.falsk - Dankort m.v. 30 dg. 4 mdr. 4 år 5,4 mdr. 214
Dok.falsk i øvrigt 20 dg. 4 mdr. 2 1/2 år 5,4 mdr. 73
Checkbedrageri 30 dg. 4 mdr. 2,3 år 5,7 mdr. 57
Indbrud i privat bolig 10 dg. 5 mdr. 8 år 5,9 mdr. 1508
Indbrud i forretning 10 dg. 4 mdr. 3 år 5,9 mdr. 700
Bluf.krænk v. beføling 20 dg. 4 mdr. 2 år 7 mdr. 8
Trusler m. vidner 10 dg. 6 mdr. 3 år 7,5 mdr. 124
Ulovlig tvang 30 dg. 6 mdr. 2 år 8,9 mdr. 37
Bedrageri i øvrigt 10 dg. 6 mdr. 4 1/2 år 9,6 mdr. 162
Kvalificeret vold (§ 245) 30 dg. 7 mdr. 3 1/2 år 10,1 mdr. 353
Tyveri fra arb.plads 50 dg. 10 mdr. 2 1/2 år 10,6 mdr. 8
Underslæb 1 år 1 år 1 år 1 år 1
Kønslig omg. m. barn u. 15 år 1,2 år 1,2 år 1,2 år 1,2 år 1
Groft smugleri 6 mdr. 2 år 2 år 1,3 år 2
Kønslig omg. m. barn u. 12 år 8 mdr. 2 år 2 år 1,3 år 2
Gaderøveri 6 mdr. 1 1/2 år 4 år 1,5 år 32
Skadeforvoldelse 5 mdr. 1 1/2 år 3 1/2 år 1,6 år 4
Brandstiftelse (§ 181) 80 dg. 2 1/2 år 2 1/2 år 1,7 år 3
Salg af narkotika 30 dg. 1,8 år 9 år 2,2 år 79
Voldtægt 1,2 år 2 1/2 år 3 år 2,2 år 5
Incest 1 1/2 år 3 år 3 år 2,5 år 3
Bankrøveri 2 år 3,3 år 9 år 3,8 år 13
Smugling af narkotika 10 mdr. 3,8 år 9 år 4,2 år 39
Vold m. død t.f. 3,8 år 6 år 6 år 5,3 år 3
Manddrab 9 1/2 år 14 år Livstid* 13,3 år 8

* Livstid indgår ikke i beregninger af median og gennemsnitlig straflængde.
 

4. Strafmasse pr. afgørelse

4.1. Der findes ingen målestok for strafniveauet, der kan inkludere alle de dimensioner, der angiver straffenes strenghed. Straffens art må dog siges at være et grundlæggende mål for straffens strenghed, som kan kombineres med andre dimensioner. Foruden længden af de ubetingede straffe kan straffens art også kombineres med f.eks. bøders størrelse samt art og længde af betingede domme. Når det, som i denne undersøgelse, drejer sig om straffelovsovertrædelser, kan der dog argumenteres for, at især længden af de ubetingede straffe er en væsentlig dimension, idet ubetinget frihedsstraf hyppigt anvendes for straffelovsovertrædelser.

4.2. Det er muligt at integrere dimensionerne straffens art og den ubetingede strafs længde til ét mål, hvorved de lidt uensartede resultater, der er vist i det tidligere, udjævnes. Det kombinerede mål er strafmassen pr. afgørelse, dvs. alle de afgørelser, undersøgelsen omfatter, uanset om de vedrører en fængselsstraf eller ej. Den samlede strafmasse angiver summen af alle de idømte ubetingede straflængder (i dage), og denne strafmasse er derefter divideret med summen af alle de strafferetlige afgørelser – bøder, tiltalefrafald og frihedsstraffe.2 Resultatet angiver strafmassen pr. afgørelse.

Resultatet af beregningen af strafmasse pr. afgørelse er vist i tabellerne 5-8. Disse tabeller inkluderer alle de forbrydelser, som undersøgelsen af domspraksis omfatter, og hvor afgørelserne omfatter mindst én ubetinget frihedsstraf.3 I højre kolonne er angivet, hvor mange afgørelser beregningerne er baseret på, og i de tilfælde, hvor der er tale om ganske få afgørelser, bør angivelserne tages med forsigtighed.

Tabellerne viser for det første en meget stor spredning i strafmassen pr. afgørelse, fra meget små værdier til en værdi på over 4500, dvs. over 12 år pr. afgørelse. For det andet viser tabellerne bety-delige forskelle indbyrdes, således at strafmassen pr. afgørelse tydeligvis er lavest i tabel 5, der angår de tidligere ustraffede, som straffes for ét forhold, mens den er betydeligt højere i tabel 8, som vedrører personer, der straffes for flere ligeartede forhold, og som tidligere er straffet for tilsvarende forbrydelser.

Tabellerne angiver endvidere et mønster, der ligger nærmere det, der er set for straffens art, end det, der er set for længden af de ubetingede frihedsstraffe. Strafmassen pr. afgørelse er således først og fremmest meget høj for de person- og almenfarlige forbrydelser, mens den primært er lav for for-mueforbrydelserne. Eksempelvis ses, at forbrydelser med en strafmasse pr. afgørelse på mere end 360 (dvs. på mere end ét år pr. afgørelse) næsten uden undtagelse er person- og almenfarlige for-brydelser. Omvendt dominerer formueforbrydelserne, når strafmassen pr. afgørelse er under 10 (i tabel 5), under 20 (i tabel 6), under 40 (i tabel 7) og under 160 (i tabel 8).

2 For kombinationsdomme foreligger ikke oplysninger om længden af dommens ubetingede del. Alle kombinations-domme er derfor ekskluderet af beregningen af strafmasse pr. afgørelse, dvs. også i opgørelsen over antal afgørelser. Eftersom der forholdsvis sjældent idømmes kombinationsdomme, vil eksklusionen af disse domme antagelig kun in-fluere minimalt på beregningsresultaterne. (Knap to procent af afgørelserne i denne undersøgelse er kombinations-domme).
3 Dog er uagtsomt manddrab og uagtsom legemsbeskadigelse undtaget, idet begge forbrydelser er opdelt i en række underkategorier efter, om de inkluderer biltyveri og/eller spiritus- eller promillekørsel.

Tabel 5. Strafmasse pr. afgørelse (antal dage pr. afgørelser) vedrørende tidligere ustraffede perso-ner på 18 år og derover, som alene dømmes for ét forhold.
 

Kriminalitetsart Strafmasse/
afgørelser
Antal
afgørel.
Butikstyveri 0,1 43046
Tyveri fra arbejdsplads 0,1 765
Cykeltyveri 0,2 1458
Ulovlig omg. m. hittegods 0,2 1102
Hærværk 0,3 4351
Indbrud i off. bygning 0,3 205
Tyveri i øvrigt 0,3 2695
Hindre udfør. af off. tjeneste 0,4 313
Indbrud i forretning 0,5 345
Blu.krænk. u. beføling 0,6 561
Falsk anmeldelse m.v. 0,6 292
Tyveri fra bil 0,6 576
Checkbedrageri 0,9 34
Socialbedrageri 0,9 1664
Indbrud i privat bolig 1,1 250
Hæleri 1,4 2703
Biltyveri 2 1519
Indbrud i apotek 2,5 12
Dok. falsk - Dankort m.v. 2,6 258
Tasketyveri 2,6 185
Personelt falsk 3,2 301
Trusler mod tjenestemand 3,6 11
Underslæb 5 899
Trusler på livet 5,1 474
Falsk anklage m.v. 6,4 439
Bedrageri i øvrigt 6,5 1833
Dok.falsk i øvrigt 7,5 1532
Ulovlig tvang 8,8 46
Blu.krænk. v. beføling 9,5 213
Vold mod tjenestemand 11,1 821
Simpel vold (§ 244) 11,3 6702
Fareforvold. i trafikken 12,7 65
Menneskesmugling 15 2
Pengefalsk 15,6 27
Unddr. af forældremynd. 16,8 25
Skadeforvold. (§ 245, stk. 2) 20,4 28
Fareforvold. i øvrigt 22,1 42
Homoseks. m. barn u. 12 år 25 6
Mandatsvig i øvrigt 30 78
Falsk forkl. for retten 42,3 159
Skyldnersvig 44,4 98
Trusler o.lign. mod vidner 54,3 55
Kønslig omg. m. barn u. 15 år 58,6 21
Samleje med barn u. 15 år 58,6 42
Kval. vold (§ 245, stk. 1) 69,1 816
Frihedsberøvelse 75,7 14
Afpresning 101,3 8
Brandstiftelse (§ 181) 118,4 115
Gaderøveri 133 74
Røveri mod forretning 148,7 90
Køns. omg. m. barn u. 12 år 154,5 66
Samleje med barn u. 12 år 213 10
Groft smugleri 245,8 100
Voldtægt 251,6 44
Kval. brandstiftelse (§ 180)  320 6
Incest 330 36
Salg af narkotika 382,4 286
Bankrøveri 522,1 42
Særlig alvorlig vold 528,5 13
Røveri, særlig farlig 1162 15
Smugling af narkotika 1169,9 231
Vold m. døden t.f. 1391,3 24
Forsøg på manddrab 1957,5 8
Manddrab 3336,3 43

Tabel 6. Strafmasse vedrørende tidligere ustraffede personer på 18 år og derover, som dømmes for flere ligeartede forhold.
 

Kriminalitetsart Strafmasse
/afgørelser
Antal
afgørel.
Checkmandatsvig 1,4 43
Biltyveri 2,8 487
Tyveri i øvrigt 2,9 966
Cykeltyveri 3 53
Hærværk 3,8 721
Butikstyveri 3,9 2866
Tyveri fra arbejdsplads 4,3 246
Indbrud i off. Bygning 6,5 232
Hindre udfør. af off. Tjeneste 6,5 17
Indbrud i fabrik 6,6 183
Blu.krænk. u. beføling 7 202
Ulovlig omg. m. hittegods 7 93
Indbrud i apotek 7,1 21
Checkbedrageri 7,8 94
Indbrud i privat bolig 7,8 320
Socialbedrageri 9 123
Tyveri fra bil 9,2 340
Falsk anklage m.v. 9,8 44
Underslæb 9,9 161
Tasketyveri 13,2 99
Personelt falsk 16,2 13
Hæleri 17,3 897
Dok.falsk - Dankort m.v. 17,3 695
Indbrud i forretning 18,6 277
Indbrud i fritidshus 21,3 111
Vold mod tjenestemand 24,8 193
Trusler på livet 26,6 203
Simpel vold (§ 244) 30,6 1206
Falsk anmeldelse m.v. 30,6 32
Dok. falsk i øvrigt 39,8 448
Falsk forkl. for retten 44,1 17
Pengeskabstyveri 52,5 24
Mandatsvig i øvrigt 58,9 27
Blu.krænk. v. beføling 64,6 83
Bedrageri i øvrigt 66,1 589
Fareforvold. i trafikken 78,9 15
Ulovlig tvang 88,4 28
Trusler o.lign. mod vidner 113,3 46
Skyldnersvig 126 40
Skadeforvold. (§ 245, stk. 2) 150 8
Unddr. af forældremynd. 150 4
Fareforvold. i øvrigt 151,2 17
Kval. vold (§ 245, stk. 1) 161,7 248
Pengefalsk 178,6 36
Køns. omg. m. barn u. 15 år 194,4 25
Køns. omg. m. barn u. 12 år 202,9 51
Frihedsberøvelse 241,9 21
Brandstiftelse (§ 181) 257,6 29
Gaderøveri 373 37
Røveri mod forretning 412,7 45
Samleje med barn u. 15 år 430,6 17
Menneskesmugling 469,1 11
Groft smugleri 483,6 59
Incest 530,8 36
Voldtægt 601,8 33
Salg af narkotika 602,3 166
Homoseks. m. barn u. 12 år 606 10
Afpresning 630 2
Samleje med barn u. 12 år 765 14
Særlig alvorlig vold 797,1 7
Bankrøveri 996,4 28
Forsøg på manddrab 1080 2
Smugling af narkotika 1342,1 151
Vold m. døden t.f. 1417,5 8
Røveri, særlig farlig 1620 11
Manddrab 4230 12

Tabel 7. Strafmasse vedrørende personer på 18 år og derover, som alene dømmes for ét forhold, og som tidligere er straffet for ligeartet kriminalitet.
 

Kriminalitetsart Strafmasse
/afgørelser
Antal
afgørel.
Hindre udfør. af off. Tjeneste 1,2 137
Butikstyveri 1,5 8607
Knallerttyveri 1,6 83
Hærværk 2 184
Cykeltyveri 2,3 308
Checkbedrageri 2,5 24
Ulovlig omg. m. hittegods 3,4 300
Dok. Falsk - Dankort m.v. 5,3 143
Blu.krænk. u. beføling 5,6 41
Checkmandatsvig 6,3 8
Tyveri fra bil 9,2 330
Indbrud i fritidshus 9,3 29
Tyveri i øvrigt 9,5 1437
Socialbedrageri 10,5 218
Trusler mod tjenestemand 14,3 8
Hæleri 14,8 1018
Underslæb 16,9 36
Dok.falsk i øvrigt 17,7 155
Tasketyveri 19,9 131
Personelt falsk 20,8 12
Biltyveri 20,9 502
Bedrageri i øvrigt 21,1 254
Trusler på livet 21,2 181
Pengeskabstyveri 21,4 14
Falsk anmeldelse m.v. 22 5
Blu.krænk. v. beføling 23,1 12
Indbrud i off. Bygning 23,4 163
Indbrud i fabrik 26,8 161
Falsk anklage m.v. 28,1 53
Tyveri fra arbejdsplads 28,2 38
Vold mod tjenestemand 31,8 389
Indbrud i privat bolig 39,1 508
Indbrud i forretning 41,8 434
Indbrud i apotek 42,7 49
Simpel vold (§ 244) 48,9 2139
Skyldnersvig 56,3 16
Falsk forkl. for retten 60 5
Fareforvold. i trafikken 60,9 14
Brandstiftelse (§ 181) 63,8 24
Skadeforvold. (§ 245, stk. 2) 71,7 6
Ulovlig tvang 71,8 17
Køns. omg. m. barn u. 12 år 90 10
Trusler o.lign. mod vidner 92,6 136
Kval. vold (§ 245, stk. 1) 152,5 401
Incest 180 2
Fareforvold. I øvrigt 193,8 13
Frihedsberøvelse 350 3
Groft smugleri 360 1
Homoseks. m. barn u. 12 år 360 1
Gaderøveri 362,1 43
Røveri mod forretning 370,5 43
Samleje med barn u. 12 år 375 2
Røveri, særlig farlig 450 2
Salg af narkotika 489,7 108
Voldtægt 501 10
Bankrøveri 721,2 25
Smugling af narkotika 796,1 41
Forsøg på manddrab 1080 8
Særlig alvorlig vold 1080 3
Kval. brandstiftelse (§ 180)  1620 2
Vold m. døden t.f. 1748,6 7
Manddrab 3544,6 13

Tabel 8. Strafmasse vedrørende personer på 18 år og derover, som dømmes for flere ligeartede forhold, og som tidligere er straffet for ligeartet kriminalitet.
 

Kriminalitetsart Strafmasse
/afgørelser
Antal
afgørel.
Blu.krænk. u. beføling 9,3 28
Hærværk 12,2 64
Knallerttyveri 22 15
Hindre udfør. af off. Tjeneste 23,6 28
Socialbedrageri 25 34
Cykeltyveri 26,6 56
Butikstyveri 28,5 3048
Checkmandatsvig 45 12
Underslæb 45 8
Falsk anklage m.v. 51,4 10
Personelt falsk 55 4
Ulovlig omg. m. hittegods 61,7 149
Tyveri fra arbejdsplads 66,8 38
Falsk forkl. for retten 70 3
Tyveri i øvrigt 71,8 1803
Hæleri 73 941
Tyveri fra bil 76 583
Trusler mod tjenestemand 78 3
Dok.falsk - Dankort m.v. 79,3 435
Dok.falsk i øvrigt 81 147
Tasketyveri 91,1 257
Biltyveri 95,2 565
Checkbedrageri 97,6 100
Indbrud i off. bygning 100,9 477
Trusler på livet 109,7 167
Indbrud i fritidshus 110,8 120
Indbrud i apotek 111,1 206
Indbrud i fabrik 115 397
Vold mod tjenestemand 115,8 284
Simpel vold (§ 244) 115,9 1020
Indbrud i forretning 127,8 974
Indbrud i privat bolig 140,9 1888
Pengeskabstyveri 156,5 46
Bedrageri i øvrigt 164,8 282
Blu.krænk. v. beføling 169 10
Unddr. af forældremynd. 180 2
Brandstiftelse (§ 181) 188 10
Køns. omg. m. barn u. 12 år 192 5
Trusler o.lign. mod vidner 215,3 129
Ulovlig tvang 242,2 41
Kval. vold (§ 245, stk. 1) 293,1 364
Fareforvold. i trafikken 305 8
Frihedsberøvelse 342,9 17
Afpresning 420 1
Homoseks. m. barn u. 12 år 420 2
Kønslig omg. m. barn u. 15 år 420 1
Fareforvold. i øvrigt 427,5 16
Groft smugleri 450 2
Skadeforvold. (§ 245, stk. 2) 462 5
Gaderøveri 539,1 33
Salg af narkotika 768,9 81
Røveri mod forretning 773,2 57
Voldtægt 804 5
Incest 900 3
Særlig alvorlig vold 973,3 9
Bankrøveri 1178 15
Smugling af narkotika 1476 40
Røveri, særlig farlig 1674 15
Vold m. døden t.f. 1890 3
Forsøg på manddrab 2305 6
Manddrab 4773,8 8

5. Strafmasse pr. forbrydelsesart

5.1. I tabel 9 er den samlede strafmasse for de forbrydelser, der er omfattet af undersøgelsen, bereg-net for undersøgelsesårene 1996-2000. Det skal endnu engang understreges, at undersøgelsen ikke omfatter alle forbrydelsesarter, jf. også bilag til undersøgelse af domspraksis s. 465, men langt de fleste er dog inkluderet. Kombinationsdomme, hvorom der som nævnt ikke foreligger oplysninger om den ubetingede del, er heller ikke omfattet af denne beregning af strafmasse pr. forbrydelsesart.

Forbrydelserne er i tabel 9 rangordnet efter, i hvilket omfang de bidrager til den samlede strafmasse.

5.2. På baggrund af resultaterne af ovenstående analyser kunne man forvente, at især mange for-mueforbrydelser ville være at finde blandt de forbrydelser, der bidrager mindst til den samlede strafmasse, mens de person- og almenfarlige forbrydelser måtte forventes helt at dominere blandt de forbrydelser, der bidrager mest hertil. Sådan forholder det sig imidlertid ikke helt. Af tabel 9 ses, at af de 20 forbrydelsesarter, der bidrager mindst til den samlede strafmasse, er kun 4 formueforbry-delser, og selv om de fem forbrydelser, der bidrager mest til den samlede strafmasse, er narkotika- eller voldsforbrydelser, så er der alligevel også ganske mange af formueforbrydelserne, der bidrager væsentlig til strafmassen.

Når visse formueforbrydelser på trods af den mildere strafudmålingspraksis på dette område bidra-ger forholdsvis meget til den samlede strafmasse, mens visse personfarlige forbrydelser bidrager meget lidt, beror det på, at nogle formueforbrydelser forekommer meget hyppigt, mens mange af de personfarlige forbrydelser er sjældne.

Som det ses af tabel 10, er det kun godt en fjerdedel af den samlede strafmasse, der vedrører for-mueforbrydelserne, mens 70 pct. vedrører de person- og almenfarlige forbrydelser. Til sammenlig-ning kan nævnes, at 76 pct. af de strafferetlige afgørelser, undersøgelsen omfatter, angår formuefor-brydelser, mens 18 pct. angår person- og almenfarlige forbrydelser – altså en noget omvendt pro-portion. Den gennemsnitlige strafmasse pr. afgørelse for formueforbrydelserne er da også beregnet til knap 13 dage, mens den for de person- og almenfarlige forbrydelser er mere end ti gange så stor, nemlig på 138 dage pr. afgørelse.

Tabel 9. Den samlede strafmasse, 1996-2000, fordelt efter forbrydelsens art.
 

Kriminalitetsart Strafmasse
i dage
Andel
Uagt. mandd. (§ 241), u. sprit, m. tyv. 150 <0,1%
Uagt. beskad. (§ 249), u. sprit, m. tyv. 420 <0,1%
Trusler mod tjenestemand 465 <0,1%
Uagt. beskad. (§ 249), m. sprit, m. tyv. 480 <0,1%
Uagt. beskad. (§ 249), u. sprit, u. tyv. 539 <0,1%
Besiddelse af børnepornografi 1800 <0,1%
Checkmandatsvig 1830 <0,1%
Uagt. mandd. (§ 241), u. sprit, u. tyv. 1881 <0,1%
Hindre udfør. af off. tjeneste 2223 <0,1%
Uagt. mandd. (§ 241), m. sprit, m. tyv. 2280 <0,1%
Knallerttyveri 2345 <0,1%
Blu.krænk. u. beføling 2527 <0,1%
Unddragelse 3180 <0,1%
Personelt falsk 3401 <0,1%
Uagt. beskad. (§ 249), m. sprit, u. tyv. 3860 0,10%
Mandatsvig i øvrigt 4950 0,10%
Falsk anmeldelse m.v. 6305 0,10%
Skadeforvold. (§ 245, stk. 2) 6440 0,10%
Tyveri fra arbejdsplads 6970 0,10%
Menneskesmugling 7170 0,10%
Kønslig omg. m. barn u. 15 7410 0,10%
Cykeltyveri 8549 0,10%
Kval. brandstiftelse (§ 180) 8760 0,10%
Homoseks. m. barn u. 12 9390 0,10%
Socialbedrageri 10643 0,20%
Blu.krænk. v. beføling 10748 0,20%
Fareforvold. m. færdselslov 11688 0,20%
Samleje med barn u. 15 12480 0,20%
Afpresning 12574 0,20%
Pengeskabstyveri 12630 0,20%
Skyldnersvig 14560 0,20%
Uagt. mandd. (§ 241), m. sprit, u. tyv. 14610 0,20%
Pengefalsk 15370 0,20%
Underslæb 15527 0,20%
Falsk forkl. for retten 15600 0,20%
Samleje med barn u. 12 17190 0,30%
Fareforvold. u. færdselslov 18044 0,30%
Checkbedrageri 18665 0,30%
Indbrud i fritidshus 18694 0,30%
Ulovlig omg. m. hittegods 19304 0,30%
Frihedsberøvelse 22920 0,30%
Falsk anklage m.v. 24700 0,40%
Hærværk 24712 0,40%
Køns. omg. m. barn u. 12 25200 0,40%
Ulovlig tvang 25335 0,40%
Indbrud i apotek 30830 0,50%
Tasketyveri 34346 0,50%
Incest 43290 0,60%
Særlig alvorlig vold 47580 0,70%
Trusler på livet 51177 0,80%
Indbrud i off. bygning 63360 0,90%
Dok. falsk i øvrigt 63966 0,90%
Tyveri fra bil 64789 0,90%
Indbrud i fabrik 67730 1,00%
Forsæt. brandstiftelse (§ 181) 69280 1,00%
Groft smugleri 77230 1,10%
Trusler o. lign. mod vidner 78373 1,10%
Voldtægt 82560 1,20%
Forsøg på manddrab 84210 1,20%
Dok.falsk – Dankort m.v. 90138 1,30%
Vold m. døden t. f. 100980 1,50%
Vold mod tjenestemand 107283 1,60%
Butikstyveri 128662 1,90%
Bedrageri i øvrigt 137159 2,00%
Hæleri 146413 2,10%
Biltyveri 167793 2,50%
Tyveri i øvrigt 173583 2,50%
Røveri af særlig farlig karakter 180840 2,70%
Indbrud i forretning 187730 2,80%
Bankrøveri 289110 4,20%
Gaderøveri 300350 4,40%
Røveri mod forretning 301290 4,40%
Indbrud i privat bolig 340509 5,00%
Kval. vold (§ 245, stk. 1) 412229 6,00%
Manddrab 490230 7,20%
Simpel vold (§ 244) 494355 7,20%
Salg af narkotika 694000 10,20%
Smugling af narkotika 766780 11,20%
I alt 6822674 100%

Tabel 10. Den samlede strafmasse, 1996-2000, fordelt efter forbrydelsernes hovedka-tegorier.
 

Kriminalitetsart Strafmasse
i dage
Andel
Person- og almenfarligeforbr. 4782707 70%
Formueforbrydelser 1800215 26%
Øvrige forbrydelser 239752 4%
I alt 6822674 100%

6. Sammenfatning

6.1. Analysen viser, at der er tydelige forskelle mellem formueforbrydelser og person- og almenfar-lige forbrydelser med hensyn til strengheden af den idømte straf. Denne forskel er især tydelig, når straffens strenghed vurderes ud fra arten af den idømte straf. De forbrydelser, der hyppigst mødes med ubetingede frihedsstraffe, domineres næsten totalt af de person- og almenfarlige forbrydelser, mens de forbrydelser, der hyppigst mødes med bødestraf eller andre ikke frihedsberøvende sanktio-ner, næsten alle er formueforbrydelser eller eventuelt dokumentfalsk.

6.2. Når straffens strenghed vurderes ud fra straflængden for den del af sanktionerne, som er ube-tingede frihedsstraffe, er skellet mellem formueforbrydelser og person- og almenfarlige forbrydelser knap så markant, men fortsat ganske tydeligt og uomtvisteligt. I det omfang, formueforbrydelser medfører ubetingede frihedsstraffe, er disse således gennemgående forholdsvis korte, mens de ube-tingede frihedsstraffe, der som nævnt meget hyppigt idømmes i sager vedrørende person- og almen-farlige forbrydelser, hyppigt er lange.

6.3. De to ovennævnte dimensioner ved straffens strenghed er i analysen integreret til ét mål – strafmassen pr. afgørelse. Dette mål viser i lighed med analyserne vedrørende straffens art en tydelig opdeling mellem formueforbrydelser og person- og almenfarlige forbrydelser, idet strafmassen pr. afgørelse typisk er meget lav for formueforbrydelserne og typisk meget høj for de person- og almenfarlige forbrydelser.

6.4. Samlet vurderet påviser de sammenligninger, der er foretaget, en markant forskel i strafudmå-lingen mellem formueforbrydelser og person- eller almenfarlige forbrydelser, idet person- og al-menfarlige forbrydelser sædvanligvis mødes med meget strengere straffe end formueforbrydelser. Gennemsnitligt set er strafmassen pr. afgørelse mere end ti gange større for person- og almenfarlige forbrydelser end for formueforbrydelser.