TfK 2009.264/3 VLD

V.L.D. 21. januar 2009 i anke 9. afd. S-2511-08
 

  Anklagemyndigheden mod T (adv. Sten Christensen, Silkeborg).

(Chr. Bache, Henrik Estrup og Lars Christensen med domsmænd).

Retten i Viborgs dom af 1. oktober 2008:

Tiltalen og parternes stilling:

T er tiltalt for overtrædelse af

1. Færdselslovens § 117, jf. § 53, stk. 1, ved den 16. marts 2008 kl. 22.45 at have ført personbil - - - ad Indre Ringvej i Viborg, efter at have indtaget spiritus i et sådant omfang, at alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter kørslen oversteg 0,50 promille.

2. Færdselslovens § 117a, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 2, ved søndag den 16. marts 2008 kl. 22.45 at have ført personbil - - - ad Indre Ringvej i Viborg, selv om han var frakendt førerretten for bestandigt.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om 4 måneders fængsel og ubetinget frakendelse af førerretten, jf. færdselslovens § 126, stk. 1, nr. 1 og nr. 10, jf. tidligere nr. 9.

Tiltalte har erkendt sig skyldig og har nedlagt påstand om en mindre straf end påstået af anklagemyndigheden.

Sagens oplysninger:

Anklageskrift er modtaget den 13. maj 2008.

Tiltalte er tidligere straffet 8 gange for spirituskørsel senest

ved dom af 25. april 2005 med fængsel i 4 måneder og en frakendelse af førerretten for bestandig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte.

Tiltalte har bl.a. forklaret, at han havde drukket øl hele dagen. Det var almindelig øl. Han havde også drukket dagen før. Han vil ikke bestride promillens størrelse. Han var ved at tanke bilen, da politiet henvendte sig til ham. De snakkede først noget om bilens plader, som de tog.

En blodprøve udtaget den 16. marts 2008 kl. 23.12 viste en alkoholkoncentration i blodet på mindst 2,33 promille.

Rettens begrundelse og resultat:

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig i tiltalen.

Straffen fastsættes til fængsel i 4 måneder, jf. færdselslovens § 117, stk. 2, nr. 1 og nr. 6, jf. § 53, stk. 1.

Tiltalte frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, i 10 år fra endelig dom, jf. færdselslovens § 126, stk. 1, nr. 1 og nr. 10, jf. tidligere nr. 9.

Vestre Landsrets dom:

Retten i Viborg har den 1. oktober 2008 afsagt dom i 1. instans (- - -).

Tiltalte T har påstået formildelse, både for så vidt angår straffen og frakendelsestiden.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Tiltalte har ikke personligt været til stede under ankesagens behandling.

Anklagemyndigheden og forsvareren har for landsretten været enige om, at der rettelig er tale om et 8. gangstilfælde af spirituskørsel.

Landsrettens begrundelse og resultat:


Der er tale om et 8. gangstilfælde af spirituskørsel i frakendelsestiden.

Det fremgår af Rigsadvokatens vejledende retningslinjer, at straffen for et 1. gangstilfælde af spirituskørsel i frakendelsestiden med en promille som den foreliggende er fængsel i 30 dage stigende til fængsel i 80 dage for et 6. gangstilfælde. Straffen for et 8. gangstilfælde af spirituskørsel vil herefter som udgangspunkt skulle fastsættes til fængsel i 100 dage, men da straffe på 90 dage og derover udmåles i måneder, jf. straffelovens § 33, stk. 4, nedsættes straffen, der tillige fastsættes i medfør af færdselslovens § 117a, stk. 2, til fængsel i 3 måneder.

Frakendelsestiden er efter antallet af spirituskørsler i frakendelsestiden passende fastsat.

Med den anførte ændring stadfæster landsretten derfor dommen.