TfK 2004.505/1 VLD
 

  V.L.D. 26. maj 2004 i anke 8. afd. S-0498-04

(Elisabeth Mejnertz, Peter Buhl, Helle Hager Thor (kst.)).

Anklagemyndigheden mod T (adv. Mette Lund Thomsen, Århus, e.o.).

Århus Rets 1. afdelings dom 29. januar 2004. 2)

Denne sag er behandlet med domsmænd.

Anklageskrift er modtaget den 4. juli 2003.

T er tiltalt for overtrædelse af

- - -

7.

politivedtægten for Århus Politikreds § 6

ved den 24. juli 2003 kl. 18.46 at have taget ophold på et nærmere angivet sted i Botanisk Have i Århus, selvom han tidligere samme dag af politiet var meddelt forbud mod at færdes eller tage ophold på dette sted indtil d. 24. oktober 2003.

- - - 

9.

bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2,

ved tirsdag den 16. september 2003 kl. 14.20 i Botanisk Have i Århus at have været i besiddelse af 1 stk. joint og 0,33 gram hash til eget brug.

10.

politivedtægten for Århus Politikreds § 6

ved på samme tid og sted som nævnt i forhold 9 at have taget ophold på et nærmere angivet sted i Botanisk Have i Århus, selv om han var meddelt forbud mod at færdes eller tage ophold på dette sted indtil den 24. oktober 2003.

- - -

Tiltalte er tidligere straffet

ved dom af 24. april 2001 for overtrædelse af straffelovens § 164, stk. 1, § 174, § 284, jf. § 276, færdselslovens § 56, stk. 1, og lov om euforiserende stoffer med en bøde på 12.000,00 kr. samt konfiskation af 2 elektronvægte, 1 pose med pølsemandsposer, 4 knive/sakse, 1 brevvægt og en havesaks, og

ved dom af 10. januar 2002 for overtrædelse af straffelovens § 276, jf. § 21, med fængsel i 30 dage betinget med en prøvetid på 1 år og tilsyn af kriminalforsorgen.

- - -

Rettens bemærkninger:
- - -

Ad forhold 7 og 10.

Århus Politi har den 24. juli 2003 meddelt tiltalte et forbud mod at opholde sig i Botanisk Have i Århus. Det er ikke i forbuddet nærmere præciseret, hvor i Botanisk Have tiltalte ikke må færdes eller tage ophold, ud over henvisningen til det vedhæftede kortudsnit over Botanisk Have i sin helhed.

Tiltalte har forklaret, at han var i Botanisk Have de pågældende dage. Da der imidlertid ikke foreligger nærmere oplysninger om, hvor i Botanisk Have og under hvilke omstændigheder tiltalte er antruffet, finder retten ikke, at det er tilstrækkeligt godtgjort, at tiltalte har gjort sig skyldig i overtrædelse af politivedtægten for Århus Politikreds § 6 som beskrevet i anklageskriftet.

Tiltalte frifindes derfor i disse forhold.

- - -

Vestre Landsrets dom.

- - -

Anklagemyndigheden har påstået dom i overensstemmelse med tiltalen i 1. instans også for så vidt angår forhold - - -, 7 og 10 og stadfæstelse af straffen.

Tiltalte har påstået stadfæstelse.

Tiltalte og vidnet politiassistent H har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans. Endvidere har politiassistenterne A, B, og C afgivet forklaring.

Tiltalte har supplerende forklaret, at han - - - husker ikke, hvor han blev truffet den 24. juli 2003. Den 16. september 2003 blev han truffet mere end 100 meter fra den sorte mølle. Han ryger ofte hash i Botanisk Have, men han sælger ikke hash.

Politiassistent H har supplerende forklaret, at hashhandlen den 15. april 2003 foregik ved en bænk, der er placeret ca. 25 meter fra den sorte mølle. Ved senere observationer har politiet konstateret, at handlen foregik forskellige steder i nærheden af møllen. Der blev ofte fundet hash gemt i området.

Politiassistent A har forklaret, at de den 4. juli 2003 fik en anmeldelse om hashhandel i Botanisk Have. Ved en rund plads med nogle bænke 50-100 meter nord for møllen så de tiltalte, der, da han så vidnet og vidnets kollega, kastede noget fra sig. De fandt senere 4 gram hash det sted, hvor tiltalte havde kastet noget fra sig.

Politiassistent B har forklaret, at han den 24. juli 2003 forkyndte forbuddet for tiltalte i Botanisk Have ved en plads, der ligger mellem møllen og grusparkeringspladsen. I den forbindelse fandt de 16 gram hash i området. Senere på dagen traf de tiltalte samme sted i haven. Ved den lejlighed fandt de 3 gram hash.

Politiassistent C har forklaret, at han og en kollega den 16. september 2003 traf tiltalte og en anden person, der lå på græsset ved siden af en rund plads, der ligger mellem møllen og den store parkeringsplads. Tiltalte røg en joint og var derudover i besiddelse af noget hash. De fandt ikke hash i området.

Landsrettens begrundelse og resultat:

- - -

Efter politivedtægten for Århus Politikreds § 6, stk. 3, jf. stk. 2, kan politiet for så vidt angår vejstrækninger meddele en person forbud mod at færdes frem og tilbage eller at tage ophold på vejen inden for en afstand af 100 meter fra det sted, hvor den seneste overtrædelse er begået. Af vedtægtens § 2 fremgår, at ved en vej forstås enhver offentlig eller privat vej, gade, plads, bro, tunnel, passage, sti, trappe eller andet lignende areal, der benyttes til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter.

Ved forbuddet af 24. juli 2003 blev der meddelt tiltalte forbud mod at færdes eller tage ophold i Botanisk Have og det tilgrænsende område, som var markeret på et kortudsnit.

5 voterende udtaler:

Forbuddet vedrører et område, der klart overstiger en afstand af 100 meter fra det sted, hvor tiltalte senest er bortvist fra eller har solgt hash fra. Vi finder derfor, at politiet ikke har haft hjemmel til at udstede forbuddet.

1 voterende udtaler:

Botanisk Have må efter min opfattelse forstås som en plads, jf. vedtægtens § 2, og jeg finder, at politiet har haft hjemmel til at meddele forbuddet. Forbuddet er heller ikke for vidtgående, og jeg stemmer derfor for at dømme tiltalte i forhold 7 og 10.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet, således at landsretten stadfæster frifindelsen af tiltalte i forhold 7 og 10.