TfK2014.580/1

Ø.L.B. 25. marts 2014i anke 3. afd. S-3579-13

 

Anklagemyndigheden mod T (adv. Karoline Døssing Normann, besk.).

(Henrik Bitsch).

Under behandlingen af en ankesag, hvor T af byretten var idømt 11 års fængsel og udvist for at have forsøgt at dræbe sine to børn, bad den beskikkede forsvarer, F, om tilladelse til at antage en lægelig ekspert, således at udgiften blev godtgjort som en sagsomkostning. Retslægerådet havde afgivet en erklæring under byrettens behandling af sagen bl.a. om betydningen for tiltaltes psykiske tilstand af, at han var blevet behandlet med lægemidlet methylphenidat. F gjorde gældende, at sagen var lægefagligt særdeles kompleks, idet den involverede indtag af store mængder forskelligt psykofarmaka kombineret med en del andet medicinindtag samt en personlighedsforstyrrelse.

Det hedder i Østre Landsrets retsbog:

Der fremlagdes brev af 17. marts 2014 fra advokat Karoline Døssing Normann, der anmodes om at få stillet professor, overlæge, dr. med. Peter Gøtzche, Nordisk Cochrane Center, til rådighed som ekspert under ankesagen, således at udgiften hertil godtgøres forsvareren som en sagsomkostning og således, at det tillades forsvareren at stille supplerende spørgsmål til Retslægerådet.

Endvidere anmodes der om i forlængelse af ovennævnte anmodning, at det tillades forsvareren at stille alle relevante sagsakter til rådighed for professor, overlæge, dr. Med. Peter Gøtzche, jf. retsplejelovens § 729 a, stk. 3.

Der fremlagdes brev af 20. marts 2014 fra Statsadvokaten i København, der anmoder om, at forsvarerens begæring afvises som overflødig.

Der fremlagdes endelig brev af 21. marts 2014 fra advokat Karoline Døssing Normann hvori begæringen fastholdes.

Landsretten bestemte, at den af advokat Karoline Døssing Normann ønskede bistand tillades. Advokat Karoline Døssing Normann kan afholde udgifter hertil indtil kr. 20.000 som en sagsomkostning.

Tilladelse efter retsplejelovens § 729 a, stk. 3 meddeles af politiet, jf. bestemmelsens ordlyd.

Landsretten bemærkede, at hovedforhandlingen i ankesagen påbegyndes den 19. maj 2014. Eventuelt yderligere materiale, herunder fra Retslægerådet, forudsættes at foreligge inden hovedforhandlingen påbegyndes.