TfK 2003.121
 

 

Anklagemyndigheden mod E (adv. Michael Elkiær Andersen, e.o.).
(Karen-Anke Tørring, Otto Werner, og Tine Vuust (kst.) med domsmænd).

Købehavns Byrets dom af 13. marts 2002:Under denne sag, der er behandlet under medvirken af domsmænd, har Statsadvokaten for København ved tilkendegivelse af 10. september 2001 i medfør af retsplejelovens § 1018 f indbragt en sag for retten, hvor E har fremsat krav om erstatning i anledning af, at erstatningssøgende i tiden fra den 20. december 1999 til den 7. marts 2001 var anholdt og varetægtsfængslet som sigtet og senere tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 191.


Erstatningssøgende har under sagen nedlagt endelig påstand om erstatning for tort med 266.850 kr., tabt arbejdsfortjeneste og mistet pensionsbidrag fra anholdelsen og til den 31. juli 2001 med i alt 455.898 kr., erstatning vedrørende tilbagetaget bil med 35.262 kr., udgifter til pskykologerklæringer med 950 kr. og udgifter til tandpleje med 15.758 kr.


Anklagemyndigheden har i medfør af retsplejelovens § 1018 a, stk. 3, nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært at der tilkendes erstatningssøgende mindre end krævet.

- - -


Domsmandsrettens bemærkninger:


Retten lægger efter bevisførelsen til grund, at erstatningssøgende fra 18. september 1999 til 25. september 1999 foretog en række telefonsamtaler med A. Under disse samtaler aftaltes flere møder mellem erstatningssøgende og A, blandt andet ved Rødovre Centrums parkeringsplads. A blev anholdt den 1. oktober 1999 i forbindelse med overdragelse af 7 kg heroin. I forbindelse med efterforskningen vedrørende dette, oplyste A, at han af erstatningssøgende havde fået overdraget 2 kg heroin den 23. september 1999. Vedrørende kendskabet til A og telefonsamtalerne mellem erstatningssøgende og A forklarede erstatningssøgende i forbindelse med anholdelsen, at han ikke kendte A og at han ikke huskede nogen af samtalerne. Erstatningssøgende afgav ikke forklaring under grundlovsforhøret på grund af træthed og hovedpine. Under afhøringen den 4. januar 2000 oplyste erstatningssøgende blandt andet, at han kendte A og at han havde ført telefonsamtaler med A. Samtalerne vedrørte penge, som erstatningssøgende for en Giovanni skulle bringe fra Danmark til Prag. Ved den indenretlige afhøring den 8. marts 2000 forklarede erstatningssøgende yderligere om pengetransporten og telefonsamtalerne med A. Under nævningesagen i Østre Landsret forklarede A, at erstatningssøgende ikke havde deltaget i overdragelsen af de 2 kg heroin.


Retten finder, at erstatningssøgende såvel forud for anholdelsen som i forbindelse med efterforskningen har udvist egen skyld i form af mistankepådragende adfærd og undladelse af at rense sig for mistanke. Retten har herved lagt vægt på de - set i sagens lys - belastende telefonsamtaler og kendskabet til A, herunder erstatningssøgendes skiftende forklaringer om disse forhold. Retten har endvidere lagt vægt på, at erstatningssøgende i følge sin egen forklaring har indladt sig på at transportere et større pengebeløb for en for ham ellers ukendt person fra Danmark til udlandet og forklaringerne herom, samt på at erstatningssøgende før anholdelsen havde mistanke om, at pengene hidrørte fra kriminalitet.


Som følge af det anførte tages anklagemyndighedens påstand om frifindelse til følge, jf. retsplejelovens § 1018 a, stk. 3.


Efter det oplyste om erstatningssøgendes personlige og økonomiske forhold finder retten efter omstændighederne, at sagens omkostninger bør ophæves.

Østre Landsrets dom:Københavns Byrets 14. afdelings dom af 13. marts 2002 (- - -) er anket af erstatningssøgende E med påstand om, at der ydes ham godtgørelse for tort med 266.850 kr. og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste m.v. med 458.898 kr., erstatning for bil med 35.262 kr., udgifter til psykologerklæringer med 950 kr. og tandpleje med 15.758 kr. i erstatning, alt med procesrenter fra 19. marts 2001.


Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse for så vidt angår erstatningsspørgsmålet, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb og endvidere nedlagt påstand om, at erstatningssøgende pålægges at betale sagens omkostninger for såvel byret som landsret, jf. retsplejelovens § 1013.


Der er i landsretten afgivet forklaring af erstatningssøgende og vidnet cand.psyk. - - -.


Også efter bevisførelsen for landsretten findes erstatningssøgende af de i dommen anførte grunde selv at have givet en sådan anledning til varetægtsfængsling, at han med rette er blevet nægtet erstatning, jf. retsplejelovens § 1018 a, stk. 3.


Landsretten stadfæster derfor dommen.


Idet der ikke foreligger forhold, der kan begrunde en fravigelse af bestemmelsen i retsplejelovens § 1008, stk. 1, bør erstatningssøgende betale sagsomkostninger for begge instanser.