TfK 2003.737 VLD


V.L.D. 2. september 2003
i anke 10. afd. S-0895-03

 

  E mod Politimesteren i Thisted.


(Kirsten Thorup, Lars E. Andersen og Mette Søgaard Vammen (kst.)).

Dom afsagt af Retten i Nykøbing Mors den 19. marts 2003:


Under denne sag, der er anlagt den 11. februar 2003, har sagsøgeren nedlagt påstand om erstatning over for sagsøgte på 15.000,00 kr. for uberettiget at have været sigtet for ulovlig tvang, frihedsberøvelse og trusler på livet i perioden fra den 3. februar 2000 til den 11. september 2000.

Sagsøgte har nedlagt påstand om afvisning under henvisning til, at Nykøbing Mors ret ved dom af 26. februar 2002 har afvist at behandle sagen vedrørende det samme erstatningskrav, og at denne dom blev stadfæstet af Vestre Landsret den 3. oktober 2002.

Retten skal udtale:

Spørgsmålet om erstatning for uberettiget sigtelse i en periode er tidligere efter reglerne i retsplejelovens kapitel 93 a behandlet af retten i Nykøbing Mors ved dom af 26. februar 2002 og Vestre Landsret ved ankedom af 3. oktober 2002, hvor retten har afvist at behandle sagen. En realitetsprøvning af søgsmålet vil derfor indebære en fornyet prøvelse af spørgsmål, som er endeligt afgjorte. Under hensyn hertil tages sagsøgtes påstand om afvisning til følge som nedenfor bestemt.

Thi kendes for ret:


Denne sag afvises fra domstolene.

Vestre Landsrets dom:

Retten i Nykøbing Mors har den 19. marts 2003 afsagt dom i 1. instans (- - -).

For landsretten har appellanten, E, nedlagt påstand om, at sagen hjemvises til Retten i Nykøbing Mors til realitetsbehandling af hans krav om erstatning for sigtelse i perioden 3. februar 2000 til 11. september 2000 for ulovlig tvang, frihedsberøvelse og trusler på livet.

Indstævnte, Politimesteren i Thisted, har ikke ytret sig under ankesagens behandling.

Domsforhandlingen er foregået skriftligt, jf. retsplejeIovens § 387, nr. 3.

Appellanten har til støtte for sin påstand i en skrivelse af 13. juli 2003 anført:
»...

Som det fremgår af rettens bemærkninger, både fra sagen ved Nykøbing Mors ret den 26. februar 2002 og Vestre Landsret den 3. oktober 2002, har disse sager udelukkende behandlet spørgsmålet, om det undskyldelige ved den for sent anlagte erstatningssag. Sagen om den lange sigtelsestid har derfor aldrig været realitetsbehandlet, hvorfor spørgsmålet om retskraft ikke kan komme på tale.
...«

Landsrettens begrundelse og resultat:

Vestre Landsret har i dom af 3. oktober 2002 taget endelig stilling til, hvorvidt fristen for sagsanlæg i medfør af retsplejelovens § 1018 e, stk. 1 og stk. 2, var overskredet, og har afvist pådømmelse i strafferetsplejens former.

Da appellanten under denne sag har valgt at gøre sit krav gældende i den civile retsplejes former og ikke på grundlag af reglerne i retsplejelovens kap. 93 a, jf. også herved § 1018 h, er fristerne i retsplejelovens § 1018 e uden betydning for kravets fremsættelse.

Landsretten tager derfor appellantens påstand til følge.