TfK 2003.202/2 HD
 

 

H.D. 16. december 2002 i sag 413/2002 (2. afd.)

Rigsadvokaten mod T (adv. Manfred W. Petersen, Kbh., e.o.).


Københavns Byrets dom.Politidirektøren i København har under denne sag, der er behandlet efter reglerne i retsplejelovens § 922, rejst tiltale mod T for


tyveri efter straffelovens § 276,


ved den 23. oktober 2001 ca. kl. 01.40 at være brudt ind i Ludwig Bjørns Vinhandel, H.C. Andersens Boulevard 42, ved at sparke indgangsdøren, der var lavet af glas, itu, og herefter kravlet igennem døren og stjålet byttepenge til en samlet værdi af 250,75 kr.


Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.


Tiltalte har erkendt sig skyldig og har forklaret om forholdet.


Tiltalte er tidligere straffet adskillige gange for berigelseskriminalitet, senest


ved Retten i Tårnbys dom af 10. september 2001 efter straffelovens § 285, stk. 1, jf. § 276 med fængsel i 60 dage.


Tiltalte har under sagen været frihedsberøvet fra den 23. oktober 2001.

Rettens bemærkninger:Ved tiltaltes uforbeholdne tilståelse, hvis rigtighed bestyrkes ved de i øvrigt foreliggende oplysninger, findes det bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen.


Straffen fastsættes efter straffelovens § 285, stk. 1, jf. § 276, til fængsel i 30 dage.


Straffen anses i medfør af straffelovens § 86, stk. 1, undtagelsesvis for udstået som nedenfor bestemt.


En under sagen nedlagt erstatningspåstand tages til følge som nedenfor bestemt.


- - -


Tiltalte skal betale sagens omkostninger.


Tiltalte skal endvidere inden 14 dage betale kr. 250,75 kr. til Ludvig Bjørns Vinhandel A/S, H.C. Andersens Boulevard 42, 1553 København V.

Østre Landsrets dom 5. marts 2002 (9. afd.)(Teilmann, Bloch Andersen, Lone Bach Nielsen (kst.) med domsmænd).


Københavns Byrets dom af 13. november 2001 — — — er anket af anklagemyndigheden med påstand om skærpelse.


Forsvareren har påstået stadfæstelse.


Tiltalte har i landsretten givet forklaring om sine personlige forhold.


Straffen findes at burde forhøjes til fængsel i 3 måneder.


Landsretten lægger ved strafudmålingen vægt på tiltaltes mange tidligere domme for ligeartet kriminalitet, herunder dommene af 6. juni og 10. september 2001.


- - -


Tiltalte betaler sagens omkostninger for landsretten.

Højesterets dom.I tidligere instanser er afsagt domme af Københavns Byret den 13. november 2001 og af Østre Landsrets 9. afdeling den 5. marts 2002.


I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Hornslet, Torben Melchior, Per Sørensen, Lene Pagter Kristensen og Marianne Højgaard Pedersen.


Dommen er anket af tiltalte med påstand om ophævelse af landsrettens dom med den begrundelse, at anklagemyndighedens anke til landsretten ikke var forkyndt. Anklagemyndigheden har tilsluttet sig denne påstand.


Ifølge påtegningen på statsadvokatens ankemeddelelse var denne forkyndt for en overvagtmester i Vestre Fængsel. Det er imidlertid for Højesteret oplyst, at dette ikke var tilfældet.

Højesterets bemærkninger.Anklagemyndighedens anke til skærpelse af byrettens dom var ikke forkyndt i overensstemmelse med retsplejelovens § 157. Betingelserne i retsplejelovens § 963, stk. 3, jf. § 949, stk. 2, for landsrettens admittering af anken var således ikke opfyldt. Højesteret tager derfor ophævelsespåstanden til følge, jf. retsplejelovens § 966, stk. 4, jf. § 960, stk. 2.

Thi kendes for ret:


Landsrettens dom ophæves.


Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsret og Højesteret.