Bekendtgørelse nr. 255 af 20. juni 1972
om instruks for stævningsmænd.

 


 

I medfør af § 57, stk. 4, og § 165, stk. 1, i lov om rettens pleje, jfr. lovbekendtgørelse nr. 609 af 19. december 1969, som ændret bl.a. ved lov nr. 66 af 8. marts 1972, fastsættes:

§ 1. Anmodninger om forkyndelse skal efterkommes snarest muligt og senest 48 timer efter modtagelsen. Stævningsmanden attesterer efter anmodning tiden for modtagelsen.

§ 2. En stævningsmand må ikke foretage forkyndelse, når:

 • 1) han selv er part eller sigtet i sagen eller interesseret i dens udfald, eller
 • 2) nogen af parterne eller sigtede er hans ægtefælle eller beslægtet eller besvogret med ham i lige op- eller nedstigende linie eller er hans broder, søster, svoger eller svigerinde eller disses afkom.

§ 3. Stævningsmanden er forpligtet til at foretage forkyndelse inden for det område, for hvilket han er beskikket. I særligt påtrængende tilfælde, eller når han anmodes derom af en ret, politiet eller af en anden offentlig myndighed, skal han dog også foretage forkyldelse uden for dette område.

§ 4. Forkyndelse, som sker på den pågældendes bopæl eller sædvanlige opholdssted, skal så vidt muligt foregå mellem kl. 7 og kl. 20, på søn- og helligdage mellem kl. 9 og kl. 16.

§ 5. Stævningsmanden skal foretage forkyndelse hensynsfuldt og diskret.

§ 6. Forkyndelse bør så vidt muligt ske over for den pågældende selv på hans bopæl, midlertidige opholdssted eller arbejdssted. Forkyndelse må dog kun ske på den pågældendes arbejdssted, såfremt det ikke kan antages, at der kan træffes nogen på hans bopæl eller opholdssted, over for hvem forkyndelse kan ske, eller særlige grunde i øvrigt taler for, at forkyndelsen sker på arbejdsstedet. Over for patienter på hospitaler bør forkyndelse kun ske efter indhentet samtykke fra hospitalet. Forkyndelse for den pågældende personlig er dog gyldig, uanset hvor den sker. (formular I og II).

Stk. 2. På bopælen eller opholdsstedet kan forkyndelse foruden for den pågældende selv ske for personer over 18 år, der hører til husstanden, eller, hvis den pågældende bor til leje i en andens bolig, for udlejeren (logiværten) eller dennes ægtefælle, for så vidt den pågældende er over 18 år og træffes på bopælen eller opholdsstedet. (formular III).

Stk. 3. På arbejdsstedet kan forkyndelse ske over for arbejdsgiveren eller dennes repræsentant eller, for så vidt den pågældende er selvstændig næringsdrivende, på hans kontor, værksted eller forretningslokale over for personer over 18 år, der er ansat i virksomheden. (formular IV og V).

Stk. 4. Når forkyndelse efter stk. 2 og 3 sker for andre end den pågældende selv, gør stævningsmanden den, over for hvem forkyndelse sker, bekendt med, at ubeføjet nægtelse af at modtage forkyndelsen eller undladelse af at overbringe det modtagne til rette vedkommende i tilfælde, hvor dette kan ske uden væsentlig udgift eller besvær, kan bevirke, at han pådrager sig erstatningsansvar for omkostninger, der er en følge af nægtelsen eller undladelsen.

Stk. 5. Hvis det ikke er muligt at foretage forkyndelse efter reglerne i stk. 1-3, skal stævningsmanden ved at forhøre sig på stedet, ved henvendelse til den, der har anmodet om foretagelse af forkyndelse, eller på anden måde søge at indhente sådanne oplysninger, at han kan foretage forkyndelse.

Stk. 6. Viser de fremkomne oplysninger, at den pågældende er flyttet til et sted, hvor stævningsmanden ikke skal foretage forkyndelse, tilbagesender han sagen med oplysninger herom til den, der har anmodet om foretagelse af forkyndelse. (formular VI).

Stk. 7. Fører de foretagne undersøgelser - herunder en forespørgsel til folkeregisteret fra den, der har anmodet om forkyndelse eller fra stævningsmanden - ikke til oplysning om den pågældendes bopæl, opholdssted eller arbejdssted, afgiver stævningsmanden sagen til det stedlige politi og underretter den, der har anmodet om forkyndelse. (formular VII).

§ 7. Ved forkyndelse overgives en genpart af meddelelsen til den, for hvem forkyndelse sker.

Stk. 2. Sker forkyndelse ikke over for vedkommende personlig, skal genparten overgives i lukket stand eller i en lukket kuvert, der påføres tydelig navn og adresse på vedkommende. På genparten eller kuverten skal anføres, hvornår og over for hvem forkyndelse er sket.

Stk. 3. Stævningsmanden tilbagesender snarest sagen til den, der har anmodet om forkyndelsen.

§ 8. Ved forkyndelse af anklageskrifter i straffesager skal tiltalte på begæring af den, der iværksætter forkyndelse, spørges, om han har antaget en forsvarer. Bemærkning herom og om tiltaltes erklæring optages i stævningsmandens påtegning. (formular VIII).

Stk. 2. Ved forkyndelse af anklageskrifter i forbindelse med bødeforelæg eller forelæg af konfiskation skal tiltalte spørges, om han ønsker den i anklageskriftet nævnte sag afgjort ved betaling af den forelagte bøde eller konfiskation. (formular IX).

Stk. 3. Ved forkyndelse af en fældende straffedom for den domfældte skal stævningsmanden give domfældte vejledning om reglerne om anke eller overgive ham en trykt ankevejledning. Såfremt domfældte begærer dommen anket, skal stævningsmanden spørge ham, om anken skal omfatte bedømmelsen af beviserne for hans skyld eller ikke. Stævningsmanden skal i forkyndelsespåtegningen gøre bemærkning om den erklæring, domfældte afgiver om ankegrunden, således at det er ganske klart, hvad anken omfatter. (formular X).

§ 9. Ved forkyndelse af en indkaldelse til et vidne (syns- og skønsmand) til at møde i retten skal stævningsmanden tilbyde vidnet forskud på vidne- og rejsegodtgørelse.

Stk. 2. Såfremt stævningsmanden ikke i forvejen har modtaget forskudsbeløbet, anfører han i forkyndelsespåtegningen, at den pågældende har anmodet om forskud.

§ 10. I sager, der ikke behandles af retten, skal vederlag og kørselsgodtgørelse til stævningsmænd betales forud af den, der anmoder om foretagelsen af forkyndelse.

§ 11. Opstår der hos en stævningsmand tvivl om forståelse af reglerne i denne instruks, kan han få vejledning hos dommeren i den retskreds, hvor han er ansat.

§ 12. Reglerne i instruksen finder tilsvarende anvendelse, når en polititjenestemand eller sognefoged foretager forkyndelse.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 1972.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 64 af 9. marts 1939 ophæves.

Justitsministeriet, den 20. juni 1972.

K. Axel Nielsen.

/Taksøe-Jensen.

FORMULAR I.

 

 FORMULARER TIL FORKYNDELSESPÅTEGNINGER. 

 Den............. 19..... kl. ..... har jeg forkyndt denne............ 

 for............ personlig på hans bopæl (opholdssted) og leveret ham 

 en genpart. 

             Stævningsmand for........................... 

             ............................................ 

               (stævningsmandens underskrift) 

 FORMULAR II. 

 Den................... 19..... kl. ..... har jeg truffet............ 

 på.................................................................. 

 og forkyndt denne................................................... 

 for ham personlig og leveret ham en genpart. 

                Stævningsmand for..................... 

                ...................................... 

                  (stævningsmandens underskrift) 

 FORMULAR III. 

 Den................... 19..... kl. ..... på......................... 

 bopæl i hans fravær har jeg forkyndt denne.......................... 

 for hans hustru................................................... , 

 der er fyldt 18 år, husassi~ 

 stent........................................................ der er 

 fyldt 18 år, 

 hans udlejer........................................................ 

 der er fyldt 18 år, 

 og leveret ham en genpart. 

 Det blev opgivet, at................................................ 

 for tiden opholder sig.............................................. 

               Stævningsmand for....................... 

               ........................................ 

                  (stævningsmandens underskrift) 

 FORMULAR IV. 

 Den.............. 19..... kl. ..... hos........................... 

 hvor.............................................................. 

 arbejder, har jeg i hans fravær forkyndt denne.................... 

 for hans arbejdsgiver............................................. 

 og leveret ham en genpart. 

 Det blev opgivet, at.............................................. 

 for tiden opholder sig............................................ 

          Stævningsmand for.............................. 

           .............................................. 

              (stævningsmandens underskrift) 

 FORMULAR V. 

 Den.............. 19..... kl. ..... på............................ 

 ...............har jeg i hans fravær forkyndt denne............... 

 for den der ansatte............................................. , 

 der er fyldt 18 år. 

 Det blev opgivet, at.............................................. 

 for tiden opholder sig............................................ 

           Stævningsmand for................................ 

           ................................................. 

              (stævningsmandens underskrift) 

 FORMULAR VI. 

 Den....... 19.... kl. .... har jeg forgæves forsøgt at forkynde denne 

 for.................................................................. 

 idet det ved henvendelse på.......................................... 

 er oplyst, at den pågældende nu er flyttet til....................... 

 arbejder på.......................................................... 

 Jeg tilbagesender herefter sagen til................................. 

            Stævningsmand for............................. 

            .............................................. 

              (stævningsmandens underskrift) 

 FORMULAR VII. 

 Den....... 19.... kl. .... har jeg forgæves forsøgt at forkynde denne 

 ..................................................................... 

 for.................................................................. 

 idet jeg trods forespørgsel på....................................... 

 og henvendelse til advokat........................................... 

 der har begæret forkyndelsen og har indhentet oplysning fra 

 folkeregisteret, ikke har fået sådanne oplysninger, at forkyndelse 

 kan ske. 

 Sagen fremsendes derfor til politiet i............................ 

            Stævningsmand for.............................. 

            ............................................... 

               (stævningsmandens underskrift) 

 FORMULAR VIII. 

 Den......... 19.... kl. .... har jeg forkyndt dette anklageskrift for 

 tiltalte............................................................. 

 og overgivet ham en genpart. 

 Tiltalte erklærede, at han havde/ikke havde antaget en forsvarer. 

              Stævningsmand for......................... 

              .......................................... 

                 (stævningsmandens underskrift) 

 FORMULAR IX. 

 Den... 19... kl. ... har jeg forkyndt foranstående anklageskrift 

 og bødeforlæg/konfiskationsforelæg for sigtede....................... 

 personlig på hans bopæl og overgivet ham en genpart. Sigtede 

 erklærede, at han ønskede/ikke ønskede sagen afgjort ved betaling 

 af den i bødeforelægget angivne bøde/vedtagelse af den forelagte 

 konfiskation. 

              Stævningsmand for......................... 

              .......................................... 

                (stævningsmandens underskrift) 

 FORMULAR X. 

 Den......... 19.... kl. .... har jeg forkyndt denne dom for domfældte 

 ........................................................... personlig 

 på hans bopæl og overgivet ham en genpart af dommen samt en 

 ankevejledning. 

 Domfældte ønskede/ønskede ikke at anke dommen til højere ret. 

 Som ankegrund angav domfældte, ...................................... 

 således at anken skal/ikke skal omfatte bedømmelsen af beviserne 

 for hans skyldt. 

 (Som ankegrunde kan anføres: 1. at spørgsmålet om tiltalte skal 

  domfældes, er urigtigt afgjort som følge af en fejlagtig 

  bedømmelse af bevisernes vægt, 2. at straffens størrelse ikke står 

  i passende forhold til brøden, 3. at rettergangsregler er 

  tilsidesat eller fejlagtig anvendt, 4. at retten ved afgørelse af, 

  om tiltalte skal domfældes, har anvendt straffeloven urigtig). 

             Stævningsmand for........................... 

             ............................................ 

              (stævningsmandens underskrift)