UfR 1966.163/3 VLK

 

 

V. L. K. 12. oktober 1965 i anke IV 1233/1965.


V. L. K. 12. oktober 1965 i anke IV 1233/1965.


Ved dom afsagt den 28. maj 1965 af retten i Fredericia blev - - - Pedersen for tyveri og underslæb anset - - - med straf af fængsel i 6 måneder. - - Den 12. juni blev dommen ved stævningsmand forkyndt "på den anførte bopæl for fru Pedersen, der erklærede at være hustru til domfældte", og som fik overgivet en genpart af dommen samt ankevejledning. Den 29. s. m. meddelte statsadvokaten fuldbyrdelsesordre.


Ved skrivelse, dateret 29. juni 1965, til politimesteren i Fredericia, modtaget af denne den 1. juli s. å. i kuvert poststemplet Odense den 30. juni 1965 kl. 24, meddelte tiltalte, at han ønsker at anke dommen, da han finder den idømte straf alt for høj. Sagen er indbragt for landsretten ved statsadvokatens ankemeddelelse af 5. juli 1965, hvorved anken principalt påstås afvist som ikke rettidig, jfr. retsplejelovens § 963, jfr. § 949, stk. 2, - - - Den 13. juli 1965 meddelte tiltalte yderligere, at overskridelsen af ankefristen skyldtes, at dommen var blevet forkyndt for tiltaltes fraseparerede hustru, der den pågældende dag var på besøg hos ham, og som havde lagt forkyndelsen til side, så at han først på et senere tidspunkt fandt den; tiltalte anser derfor ikke dommen som lovlig forkyndt.


Af optagne politirapporter fremgår bl. a., at ægtefællernes samliv ophørte den 13. februar 1965, da tiltalte forlod deres hidtidige fælles hjem i Fredericia og tog ophold i Odense, at ægtefællerne blev separeret ved bevilling af 24. marts 1965, at hustruen har besøgt tiltalte på dennes bopæl i Odense den 3. juni 1965 om eftermiddagen og den 12. og 13. s. m., da hun overnattede hos ham, samt enkelte gange senere, samt at de nu er enedes om at genoptage samlivet på tiltaltes bopæl i Odense, når hustruen har afviklet sin hidtidige beskæftigelse i Fredericia. Det fremgår endvidere af hustruens forklaring, at hun, der ved stævningsmandens henvendelse var beskæftiget med gulvvask, og som på hans forespørgsel erklærede at være tiltaltes hustru, modtog forkyndelsen og lagde de udleverede papirer fra sig på tiltaltes skrivebord. Da der kort efter kom andet besøg, lagde hun, for at uvedkommende ikke skulle se domsudskriften, papirerne under en bog eller lignende og glemte at omtale forkyndelsen for tiltalte. Den 15. juni 1965 telefonerede hun til tiltalte på hans arbejdsplads og fortalte ham om forkyndelsen.


Ved sagens indsendelse til landsretten har statsadvokaten bl. a. udtalt, at den den 12. juni 1965 foretagne forkyndelse, da ægteskabet uanset separationen fortsat er bestående, er lovlig iværksat i medfør af reglerne i retsplejelovens § 156, stk. 1, nr. 2. - - -


Det findes ikke på grundlag af de landsretten forelagte oplysninger at kunne statueres, at ægtefællernes separation var bortfaldet allerede ved forkyndelsens iværksættelse den 12. juni 1965. Herefter og idet en frasepareret ægtefælle ikke findes at kunne henregnes blandt de i retsplejelovens § 156, stk. 1, nr. 2, 1. pkt., nævnte personer, for hvem forkyndelse i den pågældendes fravær gyldigt kan iværksættes på hans bopæl, kan den stedfundne forkyndelse ikke anses som lovlig, og den af tiltalte iværksatte anke findes herefter at måtte anses som rettidig. - - -