UfR. 1971.713 ØLK
 

 

Ø. L. K. 22. april 1971 i kære III 457/1970.

Anklagemyndigheden mod T.

Ved dom afsagt den 26. november 1970 af kriminalretten i Ballerup blev T, boende Sct. Paulsgade 12 st. tv., København K., efter straffelovens § 285 stk. 1, jfr. § 279, jfr. tildels § 21, § 158 stk. 1, § 163 og § 162, jfr. retsplejelovens § 520 stk. 1, idømt fængsel i 5 måneder.

Dommen, hvorved der skete frifindelse for bedrageri i sagens forhold 1-5 og for tyveri i forhold 15, er af den pågældende ved ankestævning af 9. december 1970 påanket til frifindelse, og er af anklagemyndigheden ved ankemeddelelse og anklageskrift af 14. december 1970 påanket til domfældelse efter det i underretten fremlagte anklageskrift samt til skærpelse.


Forkyndelse for T af førnævnte ankemeddelelse og anklageskrift blev i tiden efter den 14. december 1970 forgæves søgt gennemført ved politiets foranstaltning dels ved talrige henvendelser på tiltaltes bopæl Sct. Paulsgade 12 st. tv., dels ved indlæggelse af skriftlige meddelelser til T og tilsigelser om at indfinde sig på vedkommende politistation. På dette har T reageret et par gange, idet han telefonisk har sat sig i forbindelse med pågældende stævningsmand og oplyst, at han var bortrejst på rekreation. Trods løfter om at komme til politistationen er T dog stadig udeblevet.


Den 19. marts 1971 fandt forkyndelse omsider sted for T's hustru - - - på adressen Koldinggade 5,3., København Ø, idet hustruen overfor stævningsmanden angav at høre til T's husstand, og at T for tiden havde ophold hos hende på den anførte adresse. Ifølge oplysning fra folkeregistret er fru - - -, der ikke er separeret eller skilt fra T, tilmeldt med bopæl Koldinggade 5, 3. th., hvortil hun den 3. januar 1969 er flyttet fra Gustav Adolfsgade 12. Den 20. april 1971 har anklagemyndigheden overfor landsretten påstået T's anke af dommen af 26. november 1970 afvist i medfør af retsplejelovens § 965 c stk. 3, 2. punktum, under henvisning til at stævning af 7. april 1971 med underretning om domsforhandling i sagen den 26. april 1971 og følgende 5 retsdage forgæves er søgt forkyndt for T. Det er endvidere anført, at lovlig forkyndelse af ankemeddelelse og anklageskrift ikke kan anses sket ved forkyndelsen for hustruen den 19. marts 1971, idet T på det pågældende tids punkt havde bopæl Sct. Paulsgade 12 st. tv., jfr. retsplejelovens § 156, stk. 1, nr. 2, sidste punktum; forkyndelse for T personlig er senere forgæves forsøgt foretaget. Det er samtidig tilkendegivet, at anklagemyndighedens anke i sagen frafaldes.


Af sagens oplysninger fremgår, at administrator af ejendommen Sct. Paulsgade 12 den 20. april 1971 har oplyst, at T er indehaver af lejligheden Sct. Paulsgade 12 st. tv., at han har boet der de sidste 10 år, og at han hver måned indbetaler huslejen til administrators kontor. Det fremgår endvidere, at den for T beskikkede forsvarer - - -


der også var beskikket ved underretten, har oplyst, at han vistnok den 16. april telefonisk var i forbindelse med T, der under samtalen meddelte, at han nu rejste til Alaska. Den 20. april har Københavns politi modtaget kvittering fra folkeregistret, ifølge hvilken T den 16. april har anmeldt flytning (1 person)fra Sct. Paulsgade 12 st. tv., til Alaska. Ved henvendelse til hustruen den 19. april på dennes bopæl Koldinggade 5 3. th. har hustruen endelig udtalt at T er rest til udlandet, og at hun ikke vidste hvorhen, eller hvornår han kom tilbage.


Retten finder, at forkyndelsen den 19. marts 1971 af ankemeddelelse og anklageskrift ikke kan anses som lovlig forkyndelse, idet T efter det foreliggende da må anses for at have haft bopæl på adressen Sct. Paulsgade 12 st. tv. Da forkyndelse for T ikke senere har kunne gennemføres, ligesom stævning med underretning om domsforhandling i sagen heller ikke har kunnet forkyndes, og da betingelserne for anvendelsen af bestemmelsen i retsplejelovens § 965 c, stk. 3, 2. punktum, efter det oplyste skønnes at foreligge, vil anklagemyndighedens begæring om afvisning af T's anke være at tage til følge. - - -