UfR.1993.107 VLD

 

 

V.L.D. 28. oktober 1992 i anke 8-S. 816/1992

Anklagemyndigheden mod T (adv. M. Wagner, Viborg, e.o).

Af anke 8-S. 816/1992 - Anklagemyndigheden mod T (adv. M. Wagner, Viborg, e.o). - fremgik, at T og dennes hustru A var tiltalt for overtrædelse af strfl. § 279 i forbindelse med driften af en automobilhandel, der tilhørte A, subsidiært for overtrædelse af nogle bestemmelser i registreringsafgiftsloven.

Politimesteren i Viborg havde ved skrivelse af 19. oktober 1988 forespurgt statsadvokaten i Viborg, om han var enig i, at sagen mod T og A sluttedes i overensstemmelse med den dagældende bestemmelse i rpl. § 749, stk. 1, 3. pkt., for så vidt angik spørgsmålet om overtrædelse af strfl. § 279. Statsadvokaten anmodede ved påtegningsskrivelse af 18. november 1988 om foretagelse af yderligere efterforskning. Ved påtegningsskrivelse af 11. september 1989 fremsendte politimesteren påny sagen, idet han fortsat indstillede, at påtale for overtrædelse af strfl. § 279 undlodes ved hans foranstaltning. Statsadvokaten tilbagesendte den 12. september sagen til politimesteren med stempelpåtegningen »Tiltrædes«. Politimesteren forsynede herefter sagsomslaget med en påtegning, dateret den 26. september 1989, om opgivelse af påtale og underrettede ved skrivelser af samme dato T og A om, at han denne dato i medfør af rpl. § 749, stk. 1, 3. pkt., havde besluttet at opgive tiltale for overtrædelse af strfl. § 279. Politimesteren underrettede Randers Distriktstoldkammer om afgørelsen, idet han tilføjede, at sagen havde været forelagt statsadvokaten, der havde tiltrådt hans beslutning, og at afgørelsen kunne påklages til Rigsadvokaten. Direktoratet for Toldvæsenet påklagede herefter ved skrivelse af 15. november 1989 afgørelsen til Rigsadvokaten, der ved skrivelse af 23. november 1989 meddelte, at han samme dag havde truffet beslutning om, at der skulle rejses tiltale mod T og A for overtrædelse af strfl. § 279. Denne skrivelse blev forkyndt for A den 26. november.


T og A nægtede sig skyldige.

I Kjellerup rets retsbog 26. november 1991 siges:Som forsvarer for T bemærkede advokat Wagner, at fristen i retsplejelovens § 749, stk. 3, for den overordnede myndigheds adgang til at omgøre politimesterens beslutning om at henlægge sagen er overskredet på det tidspunkt, da forkyndelse af den overordnede myndigheds bestemmelse skete. Politimesterens beslutning om at undlade at rejse tiltale mod de tiltalte er truffet den 11. september 1989, og fristen for adgangen til at omgøre denne beslutning er således udløbet den 11. november 1989. Ved skrivelse af 11. september 1989 har politimesteren meddelt statsadvokaten, at politimesteren agter at undlade påtale for overtrædelse af straffelovens § 279, og ved skrivelse af 12. september 1989 har statsadvokaten tiltrådt dette. Afgørelsen om at undlade påtale er således truffet den 11. september 1989, i hvert fald ved statsadvokatens tiltræden den 12. september 1989. Afgørelsen kan ikke anses truffet på det tidspunkt, meddelelse herom er sendt til de sigtede, nemlig ved skrivelsen af 26. september 1989. Hvis retten accepterer, at omgørelsesfristen løber fra denne sidstnævnte dato, vil dette indebære mulighed for vilkårlig klagebehandling, idet anklagemyndigheden blot kan undlade at bekendtgøre datoen for beslutningen om påtaleundladelse og derved på vilkårlig måde forrykke de sigtedes retsstilling.


Politifuldmægtigen fastholdt, at fristen for den stedfundne forkyndelse af rigsadvokatens omgørelse af tiltalebeslutningen ikke var udløbet. Politimesterens afgørelse er truffet den 26. september 1989, og politifuldmægtigen henviser i denne forbindelse til påtegningen herom, skrevet med blæk på omslaget. Indstillingen til statsadvokaten var i en skrivelse af 19. oktober 1988 formuleret således: »hvorfor jeg skal forespørge, hvorvidt statsadvokaten er enig i, at sagen sluttes i overensstemmelse med retsplejelovens § 749, stk. 1, nr. 3, for så vidt angår spørgsmålet om straffelovsovertrædelsen«. Efter denne oprindelige indstilling begærede statsadvokaten nye undersøgelser foretaget, og skrivelsen af 11. september 1989 har indstillingen sålydende ordlyd: »skal jeg fortsat indstille, at påtale for overtrædelse af straffelovens § 279 undlades, jfr. retsplejelovens § 749, stk. 1, 3. punktum, ved min foranstaltning«. - - - Statsadvokatens tiltræden af denne indstilling er sket ved et stempel med ordet »tiltrædes«.


Som forsvarer for tiltalte A tiltrådte advokat Sindberg det af advokat Wagner anførte.


Forsvarerne begærede rettens delafgørelse af det rejste spørgsmål.


Retten blev herefter hævet, og rådslagning vedrørende det rejste spørgsmål fandt sted.


Retten blev påny sat kl. 11.15, og der afsagdes sålydende

kendelse:


Efter det af anklageren oplyste har politimesteren i skrivelsen af 11. september 1989 til statsadvokaten indstillet, at påtale for overtrædelse af straffelovens § 279 »undlades ved min foranstaltning«. Efter ordlyden af forelæggelsen må denne forstås som en anmodning om vejledning for den afgørelse, som politimesteren agtede at træffe, og statsadvokatens påtegning af 12. september 1989 forstås herefter som en tiltrædelse af, at politimesteren træffer den bebudede beslutning. Politimesteren har truffet denne beslutning i en tidsmæssig nær forbindelse med brevvekslingen med statsadvokaten, og beslutningen kan herefter først anses truffet som meddelt af politimesteren i skrivelsen til de tiltalte den 26. september 1989. Fristen for den foretagne forkyndelse af rigsadvokatens omgørelse er herefter overholdt, hvorfor

bestemmes:


Begæringen om frifindelse af de tiltalte allerede på grundlag af det rejste spørgsmål om rettidig forkyndelse af omgørelsesbeslutningen tages ikke til følge. - - -


Ved Kjellerup rets dom 4. marts 1992 blev T fundet delvis skyldig i tiltalen for overtrædelse af strfl. § 279. A blev frifundet.


For landsretten påstod T afvisning af sagen for byretten, subsidiært frifindelse. Anklagemyndigheden påstod skærpelse.


Spørgsmålet om, hvorvidt fristen i den dagældende bestemmelse i rpl. § 749, stk. 3, 2. pkt. var overholdt, blev særskilt forhandlet.

I V.L.D. 28. oktober 1992 siges:


Forkyndelse af rigsadvokatens skrivelse af 23. november 1989 er sket søndag den 26. november 1989 overfor tiltaltes hustru A. Ved forkyndelsen udleveredes rigsadvokatens skrivelse i kopi efter det oplyste i ét eksemplar.


Tiltalte har forklaret, at han ikke selv har fået et eksemplar af rigsadvokatens skrivelse. Han har fra sin kone hørt om forkyndelsen og har set den udleverede skrivelse. Dette skete om mandagen eller tirsdagen, idet han havde været i Tyskland.


Anklagemyndigheden har gjort gældende, at beslutningen om påtaleopgivelse er truffet af politimesteren den 26. september 1989 som påtegnet på sagen og, som det fremgår af meddelelsen af samme dag til tiltalte. Rigsadvokatens redegørelse er således rettidig. Forkyndelsen må anses for sket rettidig over for tiltalte uanset der alene er udleveret ét eksemplar af det forkyndte, da også tiltalte er omfattet af skrivelsen, der er forkyndt for tiltaltes hustru, jfr. retsplejelovens § 152, stk. 1, nr. 2 a). Det gøres ikke gældende, at tiltaltes forhold har medført, at rettidig forkyndelse ikke har kunnet ske.


Tiltalte har anført, at beslutningen om påtaleopgivelsen er truffet allerede ved politimesterens forelæggelse den 19. oktober 1988, eller i hvert fald ved politimesterens fornyede indstilling den 11. september 1989 eller statsadvokatens skrivelse den 12. september 1989. Omgørelsen er således ikke sket rettidigt. Dette gælder, selvom fristen regnes fra den 26. september 1989, da forkyndelsen den 26. november 1989 alene kan anses for sket i forhold til tiltaltes hustru. Det må være anklagemyndighedens risiko, at fristen ikke er overholdt, når afgørelsen er truffet så sent før fristens udløb.

Landsretten skal udtale:Af de grunde, der er anført i byrettens kendelse af 26. november 1991, tiltrædes det, at omgørelsesfristen må regnes fra den 26. september 1989, således at 2 måneders fristen for forkyndelse efter den dagældende retsplejelovs § 749, stk. 2, 2. pkt., udløb den 26. november 1989.


Efter det oplyste er der ved den overfor tiltaltes hustru foretagne forkyndelse alene udleveret én genpart. Den fremgangsmåde, der iøvrigt er foreskrevet i retsplejelovens § 157, stk. 2, 2. pkt. og bekendtgørelse nr. 255 af 20. juni 1972 er således heller ikke iagttaget. Forkyndelse findes derfor ikke at være sket i forhold til tiltalte den 26. november 1989.


Herefter og da det ikke er gjort gældende, at tiltaltes forhold har medført, at rettidig forkyndelse ikke har kunnet ske, finder landsretten, at fristen for omgørelse ikke er overholdt. Tiltalte frifindes derfor for tiltalen for bedrageri efter straffelovens § 279.