TfK2014.933

 
 

V.L.K. 1. juli 2014 i kære 3. afd. S-0898-14

(Lisbeth Parbo, Nikolaj Aarø-Hansen, Gitte Bækgaard Jensen (kst.)).

Sygehus Lillebælt påkærer kendelse om edition.

Retten i Esbjergs kendelse 16. april 2014, 21-1447/2014

- - -

Der blev fremlagt anmodning af 11. april 2014 om edition.

Anklageren har anmodet om, at retten pålægger Kolding Sygehus at udlevere generalia på den person, som den 18. marts 2013 ankom til Kolding Sygehus i besiddelse af 299,4 g hash, og som efterfølgende blev udleveret til politiet.

Anklageren har oplyst, at Kolding Sygehus over for politiet har erklæret, at man ikke ønsker at være til stede i retsmødet eller at udtale sig i sagen.

Baggrunden for anmodningen er, at mandag den 18. marts 2013 kl. 17.55 er M involveret i et færdselsuheld på motorvejen ved Vejen. M blev kørt til skadestuen på Kolding Sygehus.

En person, der ønskede at være anonym, hvis identitet er kendt af politiet, rettede den 18. marts 2013 henvendelse til politiet og forklarede, at han lige havde set en plade hash i lommen på en kvinde, M, som havde været involveret i et færdselsuheld på Esbjerg motorvejen. Kvinden befandt sig nu på skadestuen.

Politiet ransagede i forlængelse heraf den personbil, som M var forulykket i. I bilen fandt man 2 klumper hash, 4 sorte affaldssække med i alt 5 hampplanter. Ejeren af bilen er L, som er mor til M.

M er afhørt til sagen og nægter ethvert kendskab til genstandene fundet i bilen og hashen udleveret til Kolding Sygehus.

Efter endt ransagning kørte politiet til Kolding Sygehus, hvor man fik udleveret en indkøbspose indeholdende skunk og adskillige hash klumper.

Overlæge Lynge Overgaard har oplyst, at man af hensyn til tavshedspligten ikke vil oplyse, hvor hashen stammede fra.

Anklagemyndigheden mener, at der vil være grundlag for at pålægge sygehuset at udlevere oplysningerne, jf. retsplejelovens § 804, idet betingelserne for at pålægge lægen at afgive forklaring efter retsplejelovens § 170, stk. 2, er opfyldt.

Oplysningerne er af afgørende betydning for efterforskningen, idet det ikke har været muligt ad anden vej at finde frem til, hvem der var i besiddelse af de 299,4 g hash på Kolding Sygehus den 18. marts 2013. Endvidere er der tale om en større mængde hash, som må forventes at ville medføre en frihedsstraf, og der er ingen lægefaglig begrundelse for, at oplysningerne ikke kan videregives.

Retten afsagde

Kendelse

Retten finder, at oplysningerne om generalia på den person, der den 18. marts 2013 ankom til Kolding Sygehus i besiddelse af 299,4 g hash, og som efterfølgende blev udleveret til Syd- og Sønderjyllands Politi er af afgørende betydning for sagens udfald, og der er grund til at antage, at de pågældende oplysninger kan tjene som bevis. Sagens beskaffenhed og betydning findes endvidere at berettige hertil, jf. retsplejelovens § 170, stk. 2, hvorfor retten tager anklagemyndighedens anmodning til følge, jf. retsplejelovens § 804, stk. 1. Derfor

bestemmes

Retten pålægger Kolding Sygehus at udlevere generalia på den person, som den 18. marts 2013 ankom til Kolding Sygehus i besiddelse af 299,4 g hash, til Syd- og Sønderjyllands Politi.

- - -

Vestre Landsrets kendelse

Ved kendelse af 16. april 2014 har Retten i Esbjerg pålagt Kolding Sygehus til Syd- og Sønderjyllands Politi at udlevere generalia på den person, som den 18. marts 2013 ankom til sygehuset, og som var i besiddelse af 299,4 gram hash.

Kendelsen er kæret af Sygehus Lillebælt, som Kolding Sygehus er en del af, med påstand om ophævelse af byrettens kendelse, således at editionsbegæringen ikke imødekommes. Til støtte for påstanden har sygehuset navnlig gjort gældende, at der ikke kan meddeles pålæg om edition, da der derved vil fremkomme oplysninger om forhold, som den pågældende læge vil være udelukket fra at afgive vidneforklaring om, jf. retsplejelovens § 170.  Lægens forklaring kan endvidere ikke anses for at være af afgørende betydning for sagens udfald, da der er yderligere et vidne i sagen, ligesom der ikke er foretaget undersøgelser for dna og fingeraftryk mv. Sagens beskaffenhed og samfundsmæssige betydning kan heller ikke begrunde et pålæg.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om stadfæstelse og har til støtte herfor navnlig gjort gældende, at det ikke vil stride mod retsplejelovens § 170 at udlevere oplysningerne, da der er tale om et tilfældighedsfund, der ikke har nærmere tilknytning til den behandling, der i øvrigt blev foretaget i forbindelse med patientens indlæggelse på sygehuset. Det er af afgørende betydning for sagen, at oplysningerne udleveres, og sagens betydning berettiger hertil, da der er tale om en større mængde hash.

Kæremålet er den 5. maj 2014 tillagt opsættende virkning.

Landsretten afsagde

Kendelse

Efter de foreliggende oplysninger er det ikke sandsynliggjort, at det ikke ved andre, sædvanlige efterforskningsskridt vil være muligt for politiet at identificere den person, der var i besiddelse af de 299,4 gram hash, som af sygehuset blev udleveret til politiet. Det kan derfor ikke lægges til grund, at det vil være af afgørende betydning, at Kolding Sygehus udleverer generalia på den person, som ankom til sygehuset den 18. marts 2013 med den nævnte mængde gram hash i sin besiddelse. Der er derfor på nuværende tidspunkt ikke tilstrækkeligt grundlag for at tage anklagemyndighedens editionsbegæring til følge.

Thi bestemmes

Anklagemyndighedens begæring om edition over for Kolding Sygehus tages ikke til følge.

- - -