UfR 1975.254/1 VLK
 

  V. L. K. 15. oktober 1974 i kære I 2782/1974

Af kære I 2782/1974 fremgik, at T ved Århus by- og herredsrets 9. afdeling var sat under tiltale bl. a. for overtrædelse af færdselslovens § 16, stk. 1 ved den 21. november 1973 at have ført sit automobil i spirituspåvirket tilstand. T nægtede at have været fører af sit automobil, som han påstod var blevet ført af en ubekendt mand, og anklagemyndigheden indkaldte T's tidligere samleverske V, der havde været passager i bilen, som vidne. V oplyste i retten, at hun havde samlevet med tiltalte i 3 måneder indtil kort før jul 1973, og begærede sig i henhold til rpl. § 171, stk. 1, fritaget for at afgive vidneforklaring. Ved nævnte afdelings kendelse 16. september 1974 blev V's begæring taget til følge, idet hun fandtes at måtte betegnes som værende en af T's nærmeste, og idet de i rpl. § 171, stk. 3, nævnte grunde ikke fandtes at foreligge Anklagemyndigheden påkærede kendelsen.

Det hedder i V. L. K. 15. oktober 1974:

- - - Idet det således tidligere bestående kortvarige samlivsforhold mellem vidnet og tiltalte ikke findes at kunne begrunde, at vidnet i medfør af retsplejelovens § 171, stk. 1 er berettiget til at nægte afgivelse af forklaring under vidneansvar, vil politimesterens - - - påstand være at tage til følge,

- - -