TfK 2004.538/1 VLD
 

  V.L.D. 10. juni 2004 i anke 7. afd. S-0242-04
(Fritse Hove, Ole Græsbøll Olesen, Stig Westergaard (kst.) med domsmænd).

Anklagemyndigheden mod T (adv. Uffe Skalborg Hansen, Ribe, e.o.).

Ribe Rets dom 14. november 2003.

Under denne sag, der er behandlet under medvirken af domsmænd, tiltales T ifølge anklageskrift af 22. august 2003 fra Politimesteren i Ribe til straf for overtrædelse af

straffelovens § 244 - vold

ved den 5. august 2003 ca. kl. 15.00 på - - - Campingplads, - - -, at have kastet B ned på jorden, hvorefter han tildelte ham ca. 6 slag i ansigtet med flad hånd.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af B og A, hvorom henvises til retsbogen.

Retten skal udtale:

Efter vidneforklaringerne anses det for tilstrækkeligt godtgjort, at tiltalte har forset sig som beskrevet i anklagen, idet det dog kun kan anses for bevist, at tiltalte slog B 3-4 gange.

Straffen fastsættes efter straffelovens § 244 til fængsel i 20 dage, idet der ved udmålingen af straffen er taget hensyn til B's provokerende opførsel, og til at lussingerne ikke medførte skader.

Da det, henset til de nævnte formildende omstændigheder ved voldsudøvelsen, findes upåkrævet, at straffen fuldbyrdes nu, udsættes fuldbyrdelsen af straffen i medfør af straffelovens § 56, stk. 2, som nedenfor bestemt.

Thi kendes for ret:

T straffes med fængsel i 20 dage.

Fuldbyrdelsen af straffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år på vilkår af, at tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden.

- - -

Vestre Landsrets dom.

- - -

Tiltalte har påstået frifindelse, subsidiært stadfæstelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Tiltalte erklærede, at han ikke ønsker at afgive forklaring om episoden. Tiltalte har om sine personlige forhold supplerende forklaret, at han lærte A at kende i januar 2002. Fra marts 2002 boede han sammen med A. De flyttede fra hinanden relativt kort tid efter episoden den 5. august 2003 på grund af denne. De blev kærester på ny og flyttede sammen igen inden julen 2003. De har stort set boet sammen siden. Samlivet har herefter kun været afbrudt kortvarigt i forbindelse med salg af hans hus i - - - i april 2004, og han bor nu reelt hos A sammen med hendes børn, herunder B. Han og A venter barn til september 2004 og planlægger at skulle giftes til næste år.

A bekræftede, at hun nu bor sammen med tiltalte, og hverken hun eller B ønsker at afgive forklaring. Det ønskede de heller ikke i byretten. Hun klagede efter byrettens behandling af sagen skriftligt til Politimesteren og byretten over, at hun og B havde fået en dårlig behandling i byretten. Det kom der imidlertid ikke noget ud af. Klagen er ikke blevet behandlet som en kære over, at hun og B ikke blev fritaget for at afgive forklaring i byretten. Hun bekræftede tiltaltes forklaring om, at de har boet fast sammen siden november/december 2003, og at de venter barn til september 2004.

Landsrettens begrundelse og resultat:

Tiltalte og A havde inden episoden i august 2003 været kærester i ca. 1½ år og havde boet sammen siden marts 2002. Da sagen blev behandlet i byretten, havde de genoptaget forbindelsen, og de flyttede sammen kort efter. Det er oplyst, at B også bor sammen med tiltalte.

Under disse omstændigheder burde både A og B have været fritaget for at afgive forklaring i byretten, jf. retsplejelovens § 171, stk. 1.

På grund af sagens mindre alvorlige karakter har der ikke været spørgsmål om at pålægge vidnerne at afgive forklaring efter retsplejelovens § 171, stk. 3.

Det er herefter ikke ved A og B's forklaringer for byretten, som er de eneste beviser i sagen, godtgjort, at tiltalte har overtrådt straffelovens § 244.

Landsretten frifinder derfor tiltalte.