En kendelse af 6. november 2008 fra advokatnævnet er gengivet (uden sagsnummer) på Advokatsamfundets hjemmeside under "Kronologisk oversigt over advokatnævnets afgørelser" således:

 

Kendelse af 6. november 2008 


Klager var indkaldt som vidne i en straffesag mod indklagedes klient. Under afhøringen spurgte indklagede klager, om han tidligere var straffet. Klager bekræftede, at han havde været straffet 13 år tidligere. Ifølge det til sagen oplyste greb dommeren ind og ”drog den konsekvens, som retten fandt fornøden”. Afhøringen blev i det væsentlige ikke taget til referat. Klager klagede til Advokatnævnet, der afgjorde klagen således: ”Indledningsvis bemærker nævnet, at nævnet har kompetence til at vurdere, om der er sket tilsidesættelse af god advokatskik, uanset at den påklagede episode har fundet sted ved en domstol. Nævnet finder at kunne lægge til grund, at indklagede har spurgt klager som vidne i en straffesag mod indklagedes klient om klager tidligere var straffet. Nævnet finder, at indklagede ved den udviste adfærd er gået videre end berettiget varetagelse af sin klients interesser har tilsagt og herved har tilsidesat god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126, stk. 1. Som følge af det anførte pålægger nævnet indklagede i medfør af retsplejelovens § 147 c, stk. 1, en bøde til statskassen på 10.000 kr.”