Lov nr. 257 af 27. maj 1981
 

 

"Lovforslag nr. L 168. Fremsat den 6. februar 1981 af Bernhard Baunsgaard (RV), Bolvig (RV), Dræbye (RV), Lone Dybkjær (RV), Janne Normann (RV), Aase Olesen (RV) og Niels Helveg Petersen (RV)

 

Forslag

til

Lov om ændring af lov om rettens pleje

 

  Efter radikal opfattelse er retsplejelovens bestemmelser om behandling af ofre for voldtægt ikke fulgt med den udvikling, der har været i det almindelige syn på disse ofre.

Lovforslaget er udarbejdet ud fra følgende opfattelse: Voldtægt er et overgreb mod offerets personlige integritet, og overgrebet kan principielt ske på alle tidspunkter i dette menneskes liv, og afgørende for, om overgreb har fundet sted eller ikke, er, at overgrebet har fundet sted mod den forurettedes vilje.

Da det afgørende er offerets indstilling til netop den bestemte handling, voldtægten, er der ikke grundlag for at foretage undersøgelse af offerets tidligere liv og levemåde, som det almindeligt sker nu i retssager om voldtægt. Da voldtægt er en krænkelse af den personlige integritet, må en hovedsag under retsforhandlingen blive at sikre ofret mod yderligere belastning.

En sådan yderligere belastning kan ske i forbindelse med afgivelse af forklaring, mens den, der har begået overgrebet, er til stede.

Det vil også i visse situationer være stærkt belastende for offeret at skulle afgive sin forklaring for åbne døre, men undertiden vil det ikke være tilstrækkeligt, at dørene lukkes, mens offeret afgiver forklaring. I visse tilfælde vil det være rimeligt at kræve dørene lukket under hele retsforhandlingen.

Over for dette hensyn står hensynet til den anklagede. Derfor ønsker forslagsstillerne ikke, at kravet om lukkede døre skal være ubetinget. Åbne retsforhandlinger indeholder i betydeligt omfang beskyttelse også for den anklagede.

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser


Til nr. 1 (§ 29, stk. 4)

Hensigten har været at sikre den forurettede i højere grad, end det nu er tilfældet, ved at give adgang til at lukke dørene under hele retsforhandlingen, når hensynet til den forurettede tilsiger det.

Til nr. 2 (§ 185)

Da voldtægt er et overgreb mod den forurettedes personlige integritet og foreligger, når den seksuelle handling finder sted mod den forurettedes ønske, er det ikke rimeligt at give adgang til at fremføre beviser om forurettedes tidligere seksuelle adfærd.

Til nr. 3 (overskriften til kapitel 66 a)

Ændringen skal understrege, at der kan være tale om anden bistand end advokatbistand.

Til nr. 4 (§ 741 f)

Ændringen foreslås for at sikre den forurettedes stilling. Det har været hensigten at understrege, at den forurettede skal have adgang til at vælge en bisidder, som vedkommende har tillid til. Med formuleringen "bisidderen underrettes" har forslagsstillerne ønsket at betone, at bisidderen må rette sig efter det tidspunkt, der er bestemt for afhøringer og retsmøder.

Til nr. 5 og 6 (§§ 748 og 848)

For den forurettede kan det være en stærk belastning at skulle afgive forklaring, mens den anklagede er til stede. "