Lovtidende A, 1981, side 692                                       
                                                                                                             27. maj 1981

 

Nr. 257

 

 

Lov om ændring af lov om rettens pleje

 

Vi MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:
 § 1

I lov om rettens pleje, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1 af 2. januar 1980, som ændret ved lov nr. 252 og 253 af 16. juni 1980, foretages følgende ændring:

I § 185 indsættes som stk. 2:
"Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., finder tilsvarende anvendelse med hensyn til bevisførelse om den forurettedes tidligere seksuelle adfærd i sager vedrørende overtrædelse af straffelovens §§ 216, 217 eller 218, stk. 2, samt §§ 224 eller 225, jfr. §§ 216, 217 eller 218, stk. 2. En sådan bevisførelse kan kun tillades, hvis den kan antages at være af væsentlig betydning for sagen."

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 1981.
 

 

Givet på Christiansborg slot, den 27. maj 1981

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R            
                                                                                               /Ole Espersen

 

---------------------

Justitsmin. j.nr. L.A. 1981-40002-90.
Folketingstid. 1980-81: 6200, 7414, 10966; A: 3833, C: 573.