I Folketingssamlingen 1991-92 blev der til Justitsministeren stillet nedenstående § 20-spørgsmål: Om bevisførelse for tiltalte i straffesager.
Spørgsmål. nr. S 924


Til justitsministeren. (19/6 92) af:
Kim Behnke (FP).

Spørgsmål i fuld tekst:

"Agter ministeren at foranledige, at retsplejelovens §
185 bliver ændret, således at tiltalte i straffesager ikke forhindres i at føre vidner til bevis for deres uskyld?"

"Skriftlige begrundelse:

I en straffesag ved Kriminalretten i Viborg blev der den 25. marts 1992 afholdt forberedende retsmøde i anledning af forsvarets begæring om afhøring af vidner og fremlæggelse af forskellige dokumenter. De for de to tiltalte, beskikkede advokater gjorde i straffesagen gældende, at hovedvidnet, en ung pige, var indoktrineret/hjernevasket af en psykolog, som havde haft hende i terapi. For at godtgøre synspunktet ønskede forsvaret at føre dr. med. Thorkil Vanggaard og professor i psykiatri Fini Schulsinger som vidner.

Anklagemyndigheden protesterede mod vidneførslen under henvisning til, at bevisførelsen var uden betydning og i øvrigt irrelevant. Endvidere ønskede forsvaret at føre formanden for socialudvalget i Møldrup Kommune, Børge Fischer, som vidne, idet denne havde overværet psykologens samtale med tiltaltes søn og i øvrigt var bekendt med psykologens arbejde med sagen. Anklageren protesterede, idet vidnet ikke efter hans opfattelse kunne forklare noget af betydning for sagen, og vidnet af forsvareren skulle bruges til at rejse tvivl om psykologens troværdighed.

Dommeren besluttede: "Da de af forsvarerne fremsatte begæringer om vidneafhøring af overlæge, dr. med. Thorkil Vanggaard, professor, dr. med Fini Schulsinger og Børge Fischer samt fremlæggelse af overlæge Vanggaards skrivelse af 21. juni 1991 med bilag til Den særlige Klageret og professor Fini Schulsingers skrivelse af 9. maj 1991 til advokat Mogens Tange efter det foreliggende må antages at have til formål at drage vidnets, psykolog ...s almindelige troværdighed i tvivl, og da en sådan bevisførelse findes at gå ud over den bevisførelse om et vidnes troværdighed, som bestemmelserne i retsplejelovens § 185 forudsætter kan finde sted, BESTEMMES: Den af forsvarerne fremsatte begæring om, at der under sagen mod .... foretages vidneafhøring af de nævnte .... samt fremlæggelse af skrivelser ......., tages ikke til følge."

Denne kendelse kunne ikke kæres til Landsretten. Da det er spørgerens opfattelse, at man ikke kan byde forsvarsadvokater sådanne vilkår, at de forhindres i at føre vidner til de tiltaltes forsvar, forventer jeg, at ministeren vil fremsætte nødvendige ændringer af straffelovens § 185, således at retssikkerheden for tiltalte i straffesager kan genetableres, i og med at beskikkede forsvarer kan føre de vidner, som anses for nødvendige. "