TfK 2004.57 VLK


V.L.K. 31. oktober 2003 i kære 3. afd. S-2241-03
 

  K påkærer beslutning om afslag på vidnegodtgørelse.


(Inger Nørgaard, Fabrin og Annette Dellgren).

I Retten i Aabenraas skrivelse af 26. august 2003 til K var der anført følgende:

Retten har modtaget Deres brev af 14. august 2003, hvori De anmoder om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste for 8,25 timer efter at være indkaldt som vidne i en straffesag, som blev aflyst, hvilket De fik besked om aftenen før.

Efter tidsplanen skulle De være indkaldt til kl. 10.00 og afhøringen forventedes at vare et kvarter.

Der synes derfor ikke at være nogen grund til, at De skulle tage fri en hel dag. Dertil kommer, at der normalt intet er til hinder for, at man møder op på arbejde alligevel, selv om man har meddelt arbejdsgiveren, at man ville være væk nogle timer.

Deres brev indeholder ingen erklæring fra arbejdsgiveren om, at noget andet skulle gøre sig gældende i Deres tilfælde.
På det foreliggende grundlag kan der derfor ikke udbetales godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste.

Vestre Landsrets kendelse:


Den påkærede beslutning om afslag på vidnegodtgørelse er truffet den 26. august 2003 af Retten i Aabenraa.
Det fremgår af sagen, at kærende som forurettet i en voldssag var indkaldt til at afgive vidneforklaring i Retten i Aabenraa fredag den 8. august 2003 kl. 10.00, men at han aftenen forinden blev afvarslet. Af bevisfortegnelsen fremgår, at afhøringen af kærende forventedes at ville vare 15 minutter.

Det fremgår endvidere, at kærende har bopæl i Aabenraa, og at han den pågældende dag skulle have arbejdet i - - - i Haderslev med mødetid kl. 07.00, samt at han mistede 8,25 arbejdstimer, idet en anden medarbejder var blevet indkaldt til at udføre hans arbejde hele den pågældende dag.

Kærende har blandt andet anført, at han på baggrund af tidligere erfaringer ikke kunne påregne, at mødetid og varighed af afhøringen ville blive overholdt, at han på grund af transporttid og tid til omklædning kun ville have kunnet arbejde et par timer den pågældende dag, og at hans arbejdsgiver derfor havde indkaldt en anden medarbejder til hele den pågældende dag.

Landsrettens begrundelse og resultat:

Under hensyn til det oplyste om beliggenheden af kærendes bopæl, arbejdsstedet og tingstedet samt forventningerne om tidspunktet for og varigheden af afhøringen måtte kærende forventes at have kunnet arbejde omtrent den sidste halvdel af den pågældende arbejdsdag. Det må imidlertid tillægges en vis vægt, at kærendes arbejdsgiver, af hensyn til tilrettelæggelsen af arbejdet, sammenholdt med en vis usikkerhed om, hvornår kærende ville kunne møde, disponerede således, at en anden medarbejder blev indkaldt til at møde hele den pågældende dag, og at dette ikke, under hensyn til den sene afvarsling, forsøgtes ændret.

Landsretten tager derfor kærendes påstand til følge, hvorfor

bestemmes:

Den påkærede beslutning ændres, således at kærende tillægges 940,50 kr. i godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste.
Kæreafgiften tilbagebetales kærende.,