B 2 (som vedtaget): Forslag til folketingsbeslutning om kommission til undersøgelse af Farumsagen.

Vedtaget af Folketinget ved 2. (sidste) behandling den 5. december 2002

Folketingsbeslutning

om kommission til undersøgelse af Farumsagen

 

Folketinget beslutter i henhold til lov om undersøgelseskommissioner, at regeringen skal nedsætte en undersøgelseskommission, der har til formål at opklare det, der omtales som Farumsagen, hvilket bl.a. indebærer en undersøgelse af:

• Borgmesterens varetagelse af funktionerne som øverste daglige leder af administrationen, formand for økonomiudvalget og formand for kommunalbestyrelsen.

• Kommunalbestyrelsesmedlemmernes varetagelse af deres hverv.

• Embedsværkets varetagelse af embeder, herunder dets muligheder for at gøre det, og den måde, det har gjort det på.

• Den kommunale revisions måde at fungere på og dens reaktioner på Farum Kommunes dispositioner.

• Farum Kommunes aftaler med organisationer og private virksomheder, herunder sportsklubber og finansieringsinstitutter, set i lyset af kommunalfuldmagten, konkurrenceregler og reglerne for offentlige udbud m.v.

• Dispositioner foretaget af Farum Kommune, som har været til gavn for bestemte politiske partier eller personer, f.eks. i forbindelse med valgkampe.

• De forskellige tilsynsmyndigheders rolle bl.a. i forbindelse med de mange klagesager. Det gælder både Tilsynsrådet for Frederiksborg Amt, Frederiksborg Amtskommune som tilsynsmyndighed og de forskellige ministerier som tilsynsmyndighed samt Arbejdsmarkedsrådet som tilsynsmyndighed.

• Endelig vil det også være relevant at se på Hillerød Politis rolle i forbindelse med anmeldelser af Farum Kommune.