Udvalget for Forretningsordenen 2010-11
UFO alm. del Bilag 29
Offentligt

994148_0001.png
994148_0002.png
994148_0003.png
Lovafdelingen

UDKAST – 2. REVIDEREDE UDGAVE

Dato:Kontor:Sagsnr.:Dok.:3. maj 2011Statsretskontoret2011-750-0500THK40576

Kommissorium for en undersøgelseskommission

i sagen om indfødsret til statsløse personer

1.

Justitsministeren nedsætter herved i medfør af § 1, stk. 1, i lov om under-søgelseskommissioner en kommission til undersøgelse af sagen om indføds-ret til statsløse personer.Undersøgelseskommissionen har efter § 4, stk. 2, i lov om undersøgelses-kommissioner til opgave at undersøge og redegøre for det samlede begiven-hedsforløb, som knytter sig til statslige forvaltningsmyndigheders admini-stration af ansøgninger om indfødsret til statsløse personer omfattet af FN’skonvention fra 1961 om begrænsning af statsløshed og FN’s konvention fra1989 om barnets rettigheder.Undersøgelsen og redegørelsen skal omfatte perioden fra ændringen af ind-fødsretsloven i 1999 (lov nr. 1102 af 29. december 1999 om ændring af lovom dansk indfødsret) til Integrationsministeriet i januar 2010 orienteredeFolketingets Indfødsretsudvalg om sagen.Undersøgelseskommissionen skal, i det omfang den finder det relevant, ogsåinddrage forhold, der vedrører FN’s konvention om barnets rettigheder i pe-rioden fra 1991, hvor Danmark ratificerede denne konvention, og frem.Undersøgelseskommissionen skal bl.a. undersøge og redegøre for, i hvilketomfang ansøgninger om indfødsret fra statsløse personer er blevet behandletefter de almindelige betingelser for meddelelse af indfødsret og ikke efter demere lempelige betingelser, som følger af Danmarks internationale forplig-telser efter de nævnte FN-konventioner. Det forudsættes i den forbindelse,at undersøgelseskommissionen generelt beskriver, hvilke retsvirkninger derer knyttet til opnåelse af dansk indfødsret.I det omfang ansøgninger fra statsløse personer er blevet behandlet efter dealmindelige betingelser for meddelelse af indfødsret og ikke efter de mere
Slotsholmsgade 101216 København K.Telefon 7226 8400Telefax 3393 3510www.justitsministeriet.dkjm@jm.dk
lempelige betingelser, skal undersøgelseskommissionen bl.a. undersøge ogredegøre for, hvad der i givet fald var baggrunden for dette, herunder om dervar iværksat administrative tiltag med henblik på, at de pågældende ansøg-ninger blev behandlet efter de mere lempelige betingelser.Herudover skal undersøgelseskommissionen undersøge og redegøre for, ihvilket omfang de skiftende ministre med ansvar for indfødsretsområdet harhaft kendskab til behandlingen af ansøgninger om indfødsret til statsløsepersoner, herunder til spørgsmål der vedrører forholdet til Danmarks for-pligtelser efter de nævnte FN-konventioner.Undersøgelseskommissionen skal i den forbindelse desuden undersøge ogredegøre for, hvornår Integrationsministeriet blev opmærksom på, at be-handlingen af de pågældende ansøgninger rejste spørgsmål i forhold til FN-konventionerne, samt hvilke skridt der herefter blev taget. Denne del af un-dersøgelsen og redegørelsen skal bl.a. omfatte baggrunden for, at Integrati-onsministeriet efter at være blevet opmærksom på, at der kunne rejsesspørgsmål i forhold til FN-konventionerne, indtil videre fortsatte med at be-handle ansøgningerne efter de almindelige betingelser for meddelelse af ind-fødsret. Undersøgelseskommissionen skal også undersøge og redegøre forIntegrationsministeriets overvejelser om at orientere Folketingets Indføds-retsudvalg efter at være blevet opmærksom på spørgsmålet om forholdet tilFN-konventionerne, herunder om ministeriet forud for orienteringen af Fol-ketingets Indfødsretsudvalg i januar 2010 havde overvejet at orientere ud-valget på et tidligere tidspunkt. Undersøgelseskommissionen skal herudoverundersøge og redegøre for, om nogen i Integrationsministeriet underrettedeStatsministeriet om sagen.Undersøgelseskommissionen skal også inddrage forhold, der vedrører,hvordan Integrationsministeriet – som opfølgning på orienteringen af Folke-tingets Indfødsretsudvalg i januar 2010 – efterfølgende har administreret detpågældende sagsområde.På baggrund af den beskrevne undersøgelse og redegørelse skal undersøgel-seskommissionen efter § 4, stk. 3, i lov om undersøgelseskommissionerkomme med forslag til sådanne ændringer af love, administrative bestem-melser eller administrativ praksis, som undersøgelsen kan begrunde, lige-som kommissionen efter lovens § 4, stk. 4, skal foretage retlige vurderingertil belysning af, om der foreligger grundlag for, at det offentlige søger nogendraget til ansvar.2

2.

Kommissionen bør tilrettelægge sit arbejde således, at den så vidt muligtkan afgive beretning om resultatet af sin undersøgelse senest tre år efter, atkommissionen er endeligt nedsat.Hvis kommissionen ikke kan afgive beretning inden det nævnte tids-punkt,anmodes kommissionen om at orientere justitsministeren skriftligt om bag-grunden herfor og om, hvornår kommissionen forventer at kunne afgive sinberetning.
3