TfK 2005.740/1 VLK
 

  V.L.K. 30. august 2005 i kære 2. afd. S-2151-05
(Deleuran, Kurt Rasmussen, Søren H. Mørup (kst.)).

Horsens Folkeblad påkærer kendelse af navneforbud.

Horsens Byrets 4. afdelings retsbog 23. august 2005.
- - -

Anklageskriftet blev læst op.

De tiltalte nægtede sig skyldige.

Forsvareren anmodede om, at der nedlægges navneforbud vedr. de tiltalte i medfør af retsplejelovens § 31, stk. 1, nr. 2, og f.s.v. angår institutionen J i medfør af retsplejelovens § 31, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 2, idet en offentlig gengivelse vil tilføje de pågældende en ufornøden krænkelse.

Anklagemyndigheden havde ingen bemærkninger hertil.

Der blev afsagt

Kendelse:

Under hensyn til sagens karakter findes betingelserne for at forbyde offentlig gengivelse af de tiltaltes navn, stilling, bopæl og identitet at være opfyldt, jf. retsplejelovens § 31, stk. 1, nr. 2. Med samme begrundelse findes betingelserne for at forbyde offentlig gengivelse af navnet på opholdsstedet J at være opfyldt, jf. retsplejelovens § 31, stk. 2. Derfor:

bestemmes:

Det forbydes offentligt i forbindelse med denne sag at gengive de tiltaltes navn, stilling og bopæl og på anden måde at offentliggøre deres idenditet. På tilsvarende måde forbydes det offentligt at gengive navnet på institutionen J.

- - -

Vestre Landsrets kendelse.

- - -

Ved kendelse af 23. august 2005 har Retten i Horsens nedlagt forbud mod offentlig gengivelse af de tiltaltes navn, stilling, bopæl og identitet. Retten har endvidere nedlagt forbud mod offentlig gengivelse af navnet på opholdsstedet J.

Horsens Folkeblad har kæret kendelsen for så vidt angår offentlig gengivelse af navnet på opholdsstedet J.

De tiltalte blev ved byrettens dom af 24. august 2005 frifundet for den rejste tiltale.

Byretten har i fremsendelsesbrevet til landsretten supplerende anført følgende:

». . .

Navneforbudet i medfør af retsplejelovens § 31, stk. 2, jf. § 31, stk. 1, nr. 2, er ikke så vidtgående som for fysiske personer. Det skal være muligt at lave meningsfulde referater af retssagen, men den juridiske persons navn må ikke fæstne sig i offentlighedens erindring. Hvis navnet på opholdsstedet J bliver offentliggjort er der risiko for, at de tiltalte kan identificeres . . .«

Af de grunde, der er anført af byretten, tiltrædes det, at betingelserne i retsplejelovens § 31, stk. 2, er opfyldt.

Thi bestemmes:

Den påkærede kendelse om, at der ikke må ske offentlig gengivelse af navnet på opholdsstedet J, stadfæstes.