TfK 2006.557/1 ØLK
 

  Ø.L.K. 18. maj 2006 i kære 15. afd. nr. S-1525-06

(B. Vollmond, B. Tegldal, Dorthe Lauritzen (kst.)).

Anklagemyndigheden mod T (adv. Ervin Birk Nielsen, København, besk.).

Hørsholm Rets kendelse 5. maj 2006.

Anklagemyndigheden har anmodet om, at det navneforbud, der blev nedlagt ved Retten i Hørsholms kendelse af 31. marts 2004, ophæves.

Tiltaltes forsvarer har protesteret herimod.

Det fremgår bl.a. af sagen, at der ved Statsadvokaten for Sjællands anklageskrift af 4. april 2006 er rejst tiltale mod T for overtrædelse af straffelovens § 235, stk. 2, ved den 1. juni 2003 mod vederlag at have gjort sig bekendt med utugtige fotografier af personer under 18 år, idet han mod betaling med sit Visa/Dankort opnåede adgang til en betalingswebsite benævnt »- - -« indeholdende 3.636 utugtige fotografier af personer under 18 år, og for overtrædelse af straffelovens § 235, stk. 2, ved i perioden fra den 5.-7. maj 2003 til den 30. marts 2004 på sin daværende bopæl at have været i besiddelse af 246 utugtige fotografier af personer under 18 år, idet fotografierne var lagret i et ham tilhørende pc-anlæg opstillet på bopælen. Der er i anklageskriftet nedlagt påstand om, at T frakendes retten til at udøve advokatvirksomhed, jf. retsplejelovens § 138, jf. straffelovens § 79, subsidiært, at T indtil videre frakendes retten til at beskæftige sig med straffesager og til at udføre sager for parter, der har fri proces.

T har været antaget til at beskikkes som offentlig forsvarer ved retterne i - - -, Østre Landsret og Højesteret. Ved Justitsministeriets brev af 6. februar 2006 har ministeriet indtil videre suspenderet T's antagelse til beskikket offentlig forsvarer disse steder.

Anklagemyndigheden har begrundet sin anmodning med bestemmelsen i retsplejelovens § 31, stk. 1, nr. 2, modsætningsvis, og stk. 3. Anklagemyndigheden har bl.a. gjort gældende, at det fremgår af bemærkningerne til retsplejelovens § 31, stk. 3, at omtale af et navn under den tidlige efterforskning, hvor der endnu ikke er taget stilling til tiltalespørgsmålet, efter omstændighederne vil kunne være en unødig krænkelse. I denne sag er der imidlertid nu rejst tiltale mod T, og grundlaget for navneforbuddet nedlagt den 31. marts 2004 ses derfor at være væsentligt ændret. Dertil kommer, at Justitsministeriet den 6. februar 2006 indtil videre har suspenderet tiltaltes beneficium. Tiltaltes erhvervsmuligheder er således allerede blevet stærkt begrænset. Der må endvidere ved sagens afgørelse lægges vægt på, at køb og besiddelse af børneporno er en straffelovsovertrædelse, som der i de senere år - af gode grunde - har været stort fokus på, og som må anses at have en sådan grovhed og samfundsmæssig betydning, at dette klart taler for, at navneforbuddet på det nuværende stade i sagen bør ophæves. T har endvidere qua sit hverv som advokat indtaget en stilling, som i forhold til offentligheden er særligt betroet.

Forsvareren har gjort gældende, at der ganske vist nu er udfærdiget anklageskrift i sagen, men at dette endnu ikke er indgivet til retten, ligesom anklagemyndigheden endnu ikke har udarbejdet nogen bevisfortegnelse i sagen. Det forekommer tvivlsomt, om T, efter at Justitsministeriet har suspenderet hans beneficium, kan siges at indtage en stilling, som i forhold til offentligheden er særlig betroet, blot fordi han fungerer som almindelig advokat - i øvrigt primært i civile sager. Dette må under alle omstændigheder sammenholdes med, at det på nuværende tidspunkt vil være fuldstændig ødelæggende for T's erhvervsmuligheder, hvis navneforbuddet ophæves. Der er således ingen tvivl om, at netop det forhold, at T er advokat, vil medføre, at sagen bliver en »forsidehistorie«. Dette skal sammenholdes med, at der - trods alt - ikke er tale en lovovertrædelse af stor grovhed. Der er således alene tale om, at T vil blive idømt en kort fængselsstraf udmålt i få måneder, og den retspraksis, hvor navneforbuddet ophæves eller nægtes nedlagt, drejer sig om sager, der vedrører anderledes grov kriminalitet, der er rettet direkte mod 3.-mand, f.eks. drab, brandstiftelse eller grov økonomisk kriminalitet.

Rettens bemærkninger:

Efter det oplyste om sagens karakter og tiltaltes erhverv findes der ikke at være nogen tvivl om, at offentlig gengivelse af tiltaltes navn vil udsætte ham for en unødvendig krænkelse, jf. retsplejelovens § 31, stk. 1, nr. 2. Dette skal imidlertid dels sammenholdes med, at det i retspraksis tillægges væsentlig betydning, på hvilket stade af sagen der kan være tale om nedlæggelse af et navneforbud, dels at dette skal sammenholdes med samme bestemmelses stk. 3, hvorefter der dels skal tages hensyn til lovovertrædelsens grovhed og samfundsmæssige betydning, dels skal tages hensyn til, at tiltalte har indtaget en stilling, som i forhold til offentligheden er særlig betroet. Uanset at der kan gives tiltaltes forsvarer medhold i, at tiltalte næppe kan forventes idømt nogen længerevarende fængselsstraf, findes en overtrædelse af netop straffelovens § 235 både at have karakter af en grov lovovertrædelse og en lovovertrædelse, som må tillægges samfundsmæssig betydning. Tiltalte har desuden utvivlsomt ved sit hverv som advokat indtaget en stilling, som i forhold til offentligheden er særlig betroet. Henset hertil, samt til at der nu er udfærdiget anklageskrift i sagen, findes anklagemyndighedens anmodning om ophævelse af navneforbuddet, herefter at skulle tages til følge.

Thi bestemmes:
Det af Retten i Hørsholm den 31. marts 2004 nedlagte navneforbud ophæves.

Østre Landsrets kendelse.

- - -

Kæremålet er af byretten tillagt opsættende virkning.

- - -

Efter votering afsagdes sålydende

Kendelse:

Den 30. marts 2004 foretog politiet ransagning på T's bopæl. På begæring af anklagemyndigheden afsagde Retten i Hørsholm den 31. marts 2004 kendelse om navneforbud i sagen. Ved anklageskrift af 4. april 2006 blev der rejst tiltale mod T for overtrædelse af straffelovens § 235, stk. 2, ved mod vederlag at have gjort sig bekendt med utugtige fotografier af personer under 18 år og ved at have været i besiddelse af 246 utugtige fotografier af personer under 18 år. Anklagemyndigheden anmodede samtidig med tiltalerejsningen om ophævelse af navneforbuddet. Tiltalte nægter sig skyldig i den rejste tiltale.

Uanset tiltaltes stilling som advokat finder landsretten ud fra en samlet vurdering af sagens forløb og lovovertrædelsens grovhed og art, at en ophævelse af navneforbuddet på nuværende tidspunkt, hvor domsforhandling ikke er påbegyndt, vil indebære en unødvendig krænkelse af tiltalte. På denne baggrund finder landsretten, at det nedlagte navneforbud ikke nu bør ophæves, jf. retsplejelovens § 31, stk. 1, nr. 2.

Begæringen om, at navneforbuddet også skal omfatte retslister og opslag i retsbygningen, har ikke været fremsat over for byretten, hvorfor landsretten ikke kan tage stilling hertil.

Thi bestemmes:
Byrettens kendelse ændres således, at det af Retten i Hørsholm den 31. marts 2004 nedlagte navneforbud opretholdes.