TfK 2005.567 VLD
 

  V.L.D. 12. maj 2005 i anke 9. afd. S-1007-05
(Chr. Bache, Mogens Heinsen, Naja Munk Petersen (kst.)).

Anklagemyndigheden mod T (adv. Niels Fjeldberg, Viborg, e.o.).

Kjellerup Rets dom 15. marts 2005.

- - -

T er tiltalt for overtrædelse af

retsplejelovens § 32, stk. 4, ved den - - - oktober 2004 uden for - - - Rets bygning, - - -, at have optaget billeder af A, der som tiltalt i en straffesag var på vej til eller fra retten, og som ikke havde samtykket i optagelsen.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte bar principalt nedlagt påstand om afvisning og subsidiært påstand om frifindelse.

Sagen har været domsforhandlet på retsmøde den 28. februar 2005.

Tiltalte er indkaldt til dette retsmøde ved indkaldelse af den 12. januar 2005, som tiltalte har modtaget den 14. januar 2005. Med indkaldelsen er sendt kopi af anklageskriftet.

Tiltalte har ved brev af den 14. januar 2005, modtaget i retten den 17. januar 2005, skrevet til retten. Tiltalte har i brevet blandt andet anført, at han på intet tidspunkt er blevet sigtet i en sådan sag, at den i hvert fald ikke er gjort ham bekendt, at han på intet tidspunkt har modtaget en sigtelse eller anklageskrift fra politimesteren i Viborg, og at han på intet tidspunkt har modtaget et bødeforelæg m.m. fra politimesteren i Viborg.

Retten har svaret tiltalte ved brev af 25. januar 2005. Retten har blandt andet svaret, at retten intet kendskab har til sagens forløb forud for, der er indleveret anklageskrift, og har opfordret tiltalte til at rette henvendelse til politimesteren i Viborg vedrørende de forhold, tiltalte har anført i brevet af den 14. januar 2005.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte T og vidneforklaring af A.

T har forklaret, at han er journalist. Han er og var på daværende tidspunkt freelancecejournalist. Han var den pågældende dag uden for retsbygningen i - - -. Det eneste, han vidste, var, at der var en person, der skulle i retten, fordi hun skulle have »lånt 246.000 kr. af - - - kommune«. Han vidste, det var en straffesag. Han stod foran retsbygningen sammen med personer fra TV-MidtVest. De stod midt for udenfor retsbygningen. Der kom en advokat gående, han kendte. Det var advokat X fra - - -. Advokat X kom gående fra gaden ind mod retsbygningen. Han tog billeder af advokat X. Advokat X fulgtes med en dame. Hun gik ved siden af advokat X. Han optog billeder af advokaten. Damen kom med på billederne. Han vidste ikke på daværende tidspunkt, hvem damen var. Der kom en masse mennesker til retten. Han vidste ikke, hvem der var hvem. Han tog mange billeder. Han tog to billeder af advokaten, hvor også damen var med. Så kom advokat X og råbte, at han ikke måtte tage billeder, og så holdt han op. Han kender godt reglen i retsplejelovens § 32, stk. 4. Han tog billederne af advokaten, hvor damen kom med, da advokat X var på den sti, der er hen mod retten. Det var advokat X, han havde fokus på. Der var nok 3-5 meter mellem advokat X og damen. Han var nok 5, 6, 7, 8 meter fra dem, da han tog billederne. Det ene billede blev brugt på hans hjemmeside, hvor han skrev om sagen. Han dækkede damens hoved af og brugte så billedet af advokaten. Han har ikke billederne mere. Han tog mange billeder den pågældende dag. Han tog af mennesker, han kendte. Han tog blandt andet også et af dommeren. Landbetjenten i - - - har ringet til ham og meddelt, at han havde fået en klage over nogle billeder. Landbetjenten sagde ikke yderligere om det, men ønskede oplysninger om en anden sag.

Anklageren har foreholdt tiltalte afhøringsrapport, bilag 3, hvorefter tiltalte er sigtet af landbetjenten.

Tiltalte har forklaret, at han ikke blev sigtet. Han blev gjort bekendt med, at der var kommet en klage. Det blev overhovedet ikke nævnt, at han var sigtet. Hvis det var blevet det, ville han allerede på det tidspunkt have taget affære. Det undrer ham, at han ikke blev gjort bekendt med, at han var sigtet, og hvem der havde indgivet klagen mod ham.

A har forklaret, at hun på tidspunktet den - - - oktober 2004 var tiltalt i en straffesag, Den pågældende dag skulle hun i retten. Hun havde advokat X som forsvarer. Han havde forinden sagt, at hun måtte forvente, at pressen ville være til stede. Hun var derfor kørt sammen med advokat X. Hun og advokat X kom gående ved siden af hinanden frem mod retten, De kom gående op ad stien mod retten. Hun gik ved siden af advokat X. T tog billeder af hende. Hun vidste godt, hvem T var. T stod foran retsbygningen, og der stod folk fra TV MidtVest. Folkene fra TV MidtVest stod med et film-optageapparat, og T stod med et almindeligt kamera. Hun kunne høre kliklyden af et kamera, der blev skudt af. Advokat X sagde til T, at der ikke måtte tages billeder. Hun husker ikke, om det var før eller efter, hun hørte kliklydene. T og folkene fra TV MidtVest stod på pladsen foran retsbygningen. På det tidspunkt hun hørte kliklydene fra kameraet, gik hun og advokat X ved siden af hinanden. Hun har overhovedet ikke selv talt med T. Kameraet blev sigtet mod hende. Det var helt oppe i hovedet af hende. Kameraet var rettet mod hende og advokat X. Hun og advokat X gik sammen. Hun ved ikke, hvor mange knips, der blev taget. Der var ingen episoder, da hun forlod retten igen.

På forespørgsel fra T har vidnet forklaret, at det føltes som om, tiltalte havde kameraet rettet mod hende.

Forevist kopi af det billede, tiltalte har haft offentliggjort på internettet, har vidnet forklaret, at det er hende, der er på billedet ved siden af advokat X, og hovedet er dækket.

T har supplerende forklaret, at han ikke talte med landbetjenten om, at han havde et billede, der var offentliggjort på internettet.

Anklageren har foreholdt tiltalte, tiltaltes forklaring som gengivet i afhøringsrapport, bilag 3, hvorefter tiltalte til landbetjenten har forklaret, at billederne ikke var bragt i nogen aviser, og at billederne ikke eksisterede, at de var destruerede.

T har forklaret, at han ikke har hæftet sig ved, hvad han har talt med landbetjenten om. Han erindrer ikke, at han har forklaret til landbetjenten som anført. Det eneste, landbetjenten sagde, var, at han havde fået en klage, og at så måtte de se, hvad der kom ud af det.

Der har været fremlagt kopi af det ovennævnte billede, som vidnet A er forevist, og som er et af de billeder, tiltalte T har optaget den - - - oktober 2004.

T er tidligere straffet

ved dom afsagt den - - - marts 2004 med en bøde på 5.000 kr., subsidiært fængsel i 8 dage, for overtrædelse af retsplejelovens § 32, stk. 3, og § 32, stk. 1, 2. punktum.

Anklagemyndigheden har anført, at der ikke er grundlag for at afvise sagen. Tiltalte er tidligere sigtet i sagen. Grunden til, at der ikke er udsendt et bødeforelæg, er, at anklagemyndigheden efter tiltaltes tilkendegivelser ikke har haft nogen forventning om, at tiltalte ville vedtage et bødeforelæg. Anklagemyndigheden har videre anført, at det er bevist, at tiltalte har overtrådt retsplejelovens § 32, stk. 4, som anført. Det er selve optagelsen af billederne, der er det strafbare og også uagtsomhed straffes. For så vidt angår straffen, har anklagemyndigheden anført, at der ved straffastsættelsen skal tages hensyn til, at reglen netop er indført for at give sigtede, tiltalte og vidner i en straffesag på vej til eller fra retten beskyttelse. Det må desuden anses for en skærpende omstændighed, at tiltalte tidligere er dømt for ligeartet kriminalitet.

T har for så vidt angår påstanden om afvisning anført, at han på intet tidspunkt er blevet gjort bekendt med, at han var sigtet for noget som helst af politimesteren i Viborg, at han på intet tidspunkt er blevet afhørt - hverken personligt eller telefonisk - med en sigtets rettigheder, at han ikke på noget tidspunkt har modtaget et bødeforelæg fra politimesteren i Viborg, at han først blev bekendt med sagen ved rettens indkaldelse, som han modtog den 14. januar 2005, at det i brevet fra retten blandt andet er skrevet, at »Retsmødet bortfalder, hvis De vedtager eller betaler bøden hos politiet« og at han ikke er klar over, hvilken bøde, der henvises til. Tiltalte har anført, at det på den baggrund er dybt betænkeligt og krænkende, at han er trukket i retten uden på forhånd at vide, at han er sigtet, uden afhøring, rettigheder med mere, at der er tale om grov tilsidesættelse af gældende retsprincipper, og at sagen derfor skal afvises. Vedrørende påstanden om frifindelse har tiltalte anført, at han ikke anede, hvem advokaten, som han kendte, gik sammen med. Det er unormalt, at advokaten og den tiltalte kommer sammen. Det er endvidere uklart, hvor man ikke må tage billeder, er det foran retsbygningen, er det på rettens matr. nr. eller hvor er det? Der ikke bevis for anklagemyndighedens påstand. Det er en sag, der snarere må ses som forsøg på at knægte pressefriheden.

Rettens begrundelse og resultat:


Efter den bevisførelse, der har fundet sted i retten, lægges det efter tiltaltes forklaring til grund, at tiltalte ikke forud for den 14. januar 2005 - hvor tiltalte har modtaget rettens indkaldelse til domsforhandlingen den 28. februar 2005 og kopi af anklageskriftet - har fået tilkendegivelser fra politiet af en sådan karakter, at tiltalte har opfattet sig som sigtet for overtrædelse af retsplejelovens § 32, stk. 4. Efter sagens karakter og de i øvrigt foreliggende oplysninger finder retten ikke, der af denne grund er tilsidesat sådanne rettigheder, at der er grundlag for at afvise sagen, og under hensyn til den tid, der er gået fra tiltalte har modtaget rettens indkaldelse til domsforhandlingen frem til tidspunktet for domsforhandlingen, finder retten ikke, at ovennævnte forhold har været til hinder for, at tiltalte i nødvendigt omfang har kunnet varetage sit forsvar. Tiltaltes påstand om afvisning tages derfor ikke til følge.

Efter tiltaltes forklaring lægges det til grund, at tiltalte var klar over, at der den pågældende dag skulle behandles en straffesag ved Retten i - - -, hvor en person var tiltalt for at have begået økonomisk kriminalitet mod - - - Kommune. Efter vidnet A's forklaring lægges det til grund, at hun som tiltalt i ovennævnte straffesag den pågældende dag var på vej til retten i følge med den advokat, der var hendes forsvarer. Efter tiltaltes forklaring lægges det videre til grund, at tiltalte optog to billeder, hvor både advokaten - som tiltalte vidste var advokat - og A var med. Efter tiltaltes forklaring sammenholdt med A's forklaring lægges det til grund, at hun og forsvareren var i umiddelbar nærhed af indgangen til retsbygningen, da tiltalte optog billederne. Uanset tiltaltes forklaring om, at han havde fokus på advokaten, da han optog billederne, og at han ikke da var klar over, at det var den tiltalte i straffesagen, der kom med på billederne, finder retten det efter en samlet vurdering bevist, at tiltalte - ved at have optaget billederne, hvor A kom med på uden hendes samtykke og uden på forhånd at have sikret sig, at hun ikke var omfattet af den personkreds, der er omfattet af retsplejelovens § 32, stk. 4 - har udvist en sådan uagtsomhed, at tiltalte herved har overtrådt retsplejelovens § 32, stk. 4, som anført i anklageskriftet, hvor A som tiltalt i en straffesag var på vej til retten. Retten har herved lagt vægt på de omstændigheder, hvorunder tiltalte - der var bekendt med straffesagen som ovenfor anført - har optaget billederne. Retten har desuden lagt vægt på de oplysninger, der fremgår af det fremlagte kopi af et af de billeder, tiltalte har optaget, og forklaringerne, om hvordan A kom gående sammen med den advokat, der var hendes forsvarer, og har lagt vægt på A's forklaring om, hvordan tiltalte optog billederne.

Straffen fastsættes til en bøde på 10.000 kr., jf. retsplejelovens § 32 b, stk. 1, jf. § 32, stk. 4. Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage.

Retten har ved fastsættelsen af straffen lagt vægt på, at tiltalte er professionel journalist og har lagt vægt på, at tiltalte relativt kort tid før den - - - oktober 2004 er straffet ved dom afsagt den - - - marts 2004 for en lignende lovovertrædelse.

- - -

Vestre Landsrets dom.

- - -

T har påstået frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Tiltalte og vidnet, A, har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Tiltalte har supplerende forklaret, at han var ved retten for at følge en straffesag med henblik på salg af en artikel herom til medierne. Han stod nok 8-10 m fra trappen ved retsbygningen. Han vidste godt, at advokat X var forsvarer i sagen mod en kvinde, men ikke hvem den tiltalte var. TV MidtVest filmede også. Der kom 4-5 andre kvinder gående til retsbygningen på nogenlunde samme tidspunkt. Da han kom ind i retsbygningen, konstaterede han, at den kvinde, der kom med på billederne, var tiltalte. Et af billederne blev lagt på internettet med en sort afdækning af kvindens hoved. Han fik ikke solgt artiklen.

A har supplerende forklaret, at tiltalte stod et par meter fra trappen til retsbygningen. Både tiltalte og folkene fra TV MidtVest vendte sig mod hende, da hun kom sammen med advokat X. Hun opfattede det som om, det var hende, der blev fotograferet. Hun ved ikke, hvor tæt tiltalte var på hende, da han fotograferede, men han var tæt på. Først da politiet kontaktede hende, blev hun klar over, at billedet havde været offentliggjort. Hun har ikke anmeldt sagen. Grunden til afstanden mellem hende og advokaten på billedet, er at han gik hen mod tiltalte på grund af fotograferingen.

Landsrettens begrundelse og resultat:

Hverken efter ordlyden af retsplejelovens § 32, stk. 4, eller efter forarbejderne til lov nr. 215 af 31. marts 2004, hvorved bestemmelsen blev indsat i retsplejeloven, er det afgørende for bestemmelsens anvendelse, om billedoptagelsen sker på rettens areal. Efter de oplysninger, der foreligger i sagen om tiltaltes og A's placering, da tiltalte fotograferede, anser landsretten optagelsen for sket uden for rettens bygning i lovens forstand.

Efter tiltaltes egen forklaring vidste han, at tiltalte i den sag, han ville dække, var en kvinde, og at hun var repræsenteret af advokat X. Herefter, og da det efter A's forklaring må lægges til grund, at hun gik umiddelbart ved siden af advokat X, da tiltalte fotograferede dem på vej til rettens bygning, findes det godtgjort, at tiltalte i hvert fald har handlet uagtsomt og dermed overtrådt retsplejelovens § 32, stk. 4.

Det tiltrædes derfor, at tiltalte er fundet skyldig i tiltalen.

Det tiltrædes med samme begrundelse, som byretten har anført, at straffen er fastsat som sket.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

- - -