Bekendtgørelse nr. 100 af 30. januar 2012 om
tilskud til retshjælpskontorer og advokatvagter

 

 

I medfør af § 323, stk. 7, og § 324 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1063 af 17. november 2011, fastsættes:

Tilskudsberettigede retshjælpskontorer og advokatvagter

§ 1. Civilstyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt et retshjælpskontor kan godkendes som tilskudsberettiget. Godkendelse forudsætter, at retshjælpskontoret opfylder følgende betingelser:

1) Retshjælpens vedtægter skal være godkendt af Civilstyrelsen.

2) Retshjælpen skal være ledet af en fagligt kvalificeret person.

3) Bistanden i den enkelte sag skal som minimum have et omfang svarende til retshjælp på trin 1.

4) Rådgivning på trin 1 må ikke begrænses til visse sagsområder.

5) Rådgivning udover trin 1 skal mindst omfatte de sagsområder, der er omfattet af retshjælp ved advokater på trin 2 og 3.

6) Rådgivningen skal som minimum være åben for alle, der opfylder de økonomiske betingelser for retshjælp ved advokater på trin 2 og 3.

7) Retshjælpen skal ydes af rådgivere, der er tilstrækkeligt kvalificerede.

8) Rådgivningen skal være vederlagsfri for klienten. Der kan dog for rådgivning ud over trin 1 opkræves et honorar, som ikke overstiger det beløb, der opkræves i forbindelse med behandlingen af forbrugersager i Forbrugerklagenævnet.

9) Retshjælpen skal normalt have åbent mindst én gang om ugen, så vidt muligt både i nogle dagtimer og i nogle aftentimer.

Stk. 2. Ved vurderingen af, om et retshjælpskontor kan godkendes som tilskudsberettiget, kan der lægges vægt på omfanget af øvrige retshjælpstilbud i det pågældende geografiske område. Det kan herved inddrages, om retshjælpskontoret etableres i et område med sociale og/eller integrationsmæssige udfordringer.

§ 2. Civilstyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt en advokatvagt kan godkendes som tilskudsberettiget. Godkendelse forudsætter, at advokatvagten opfylder følgende betingelser:

1) Advokatvagtens vedtægter skal være godkendt af Civilstyrelsen.

2) Rådgivningen må ikke begrænses til visse sagsområder.

3) Bistanden i den enkelte sag skal som minimum have et omfang svarende til retshjælp på trin 1.

4) Rådgivningen skal være åben for alle.

5) Rådgivningen skal ydes af advokater eller advokatfuldmægtige, der ikke modtager vederlag.

6) Rådgivningen skal være vederlagsfri for klienten.

7) Advokatvagten skal normalt have åbent mindst to gange om måneden, så vidt muligt både i nogle dagtimer og i nogle aftentimer.

Stk. 2. Ved vurderingen af, om en advokatvagt kan godkendes som tilskudsberettiget, kan der lægges vægt på omfanget af øvrige retshjælpstilbud i det pågældende geografiske område. Det kan herved inddrages, om advokatvagten etableres i et område med sociale og/eller integrationsmæssige udfordringer.

Tilskuddets beregning

§ 3. Tilskud til retshjælpskontorer kan ydes som basistilskud, aktivitetstilskud og udligningstilskud. Tilskud til advokatvagter kan ydes som basistilskud og udligningstilskud.

Stk. 2. Den samlede retshjælpspulje anvendes med 82,5 % til basistilskud, 5 % til aktivitetstilskud og maksimalt 12,5 % til udligningstilskud. Eventuelt overskydende midler fra udligningspuljen udbetales som basistilskud.

§ 4. Der kan ydes basistilskud til dækning af:

1) Rimelig leje af lokaler eller anskaffelse af lokaler i øvrigt.

2) Et rimeligt honorar til lederen af institutionen og efter omstændighederne til rådgiverne. Honoraret skal som udgangspunkt fastsættes på timebasis.

3) Rimelig løn til eventuelt kontorpersonale.

4) Rimelige kontorholdsudgifter og eventuelt udgifter til uddannelse af rådgivere.

5) Rimelige udgifter til oplysningsvirksomhed.

Stk. 2. Der kan kun ydes basistilskud til udgifter, der afholdes i det pågældende finansår.

Stk. 3. Ved beregning af basistilskuddet lægges der vægt på institutionens budget for det pågældende finansår sammenholdt med regnskabet for det foregående finansår.

Stk. 4. Der kan ved beregningen af, hvad der udgør et rimeligt driftstilskud, lægges vægt på forholdet mellem størrelsen af det ydede tilskud til institutionens driftsudgifter og omfanget af den ydede retshjælp i det foregående finansår.

Stk. 5. Såfremt en advokatvagt eller et retshjælpskontor modtager tilskud fra Justitsministeriet, som ikke er omfattet af reglerne i denne bekendtgørelse, fradrages dette tilskud i de udgifter, der er omfattet af stk. 1, før basistilskud beregnes.

Stk. 6. Såfremt ansøgningerne om basistilskud til dækning af udgifter, der er omfattet af stk. 1, overstiger 82,5 % af den samlede retshjælpspulje, jf. § 3, stk. 2, foretages en forholdsmæssig reduktion af basistilskud til de advokatvagter og retshjælpskontorer, hvis tilskudsberettigede udgifter overstiger 25.000 kr.

§ 5. Ved beregningen af aktivitetstilskuddet lægges der vægt på omfanget af den retshjælp, retshjælpskontoret har ydet i det foregående finansår. For så vidt angår retshjælp ud over trin 1, lægges der kun vægt på omfanget af retshjælp til sager, der emnemæssigt er omfattet af retshjælp ved advokater på trin 2 og 3, og som er ydet til personer, der opfylder de økonomiske betingelser for retshjælp ved advokater på trin 2 og 3. Skønnet udøves på baggrund af retshjælpskontorets årsberetninger.

§ 6. Udligningstilskud ydes til advokatvagter og retshjælpskontorer, der er godkendt som tilskudsberettigede, jf. §§ 1-2, såfremt den enkelte institutions beregnede basistilskud for det pågældende år er enten 10.000 kr. eller 10 % lavere end summen af det tildelte basistilskud og det eventuelle udligningstilskud, den pågældende institution modtog det foregående år.

Stk. 2. Udligningstilskuddet kan maksimalt udgøre differencen mellem summen af det tildelte basistilskud og det eventuelle udligningstilskud, den pågældende institution modtog det foregående år, og institutionens beregnede basistilskud efter § 4.

Stk. 3. Såfremt det samlede udligningsbeløb, jf. stk. 1 og stk. 2, overstiger 12,5 % af den samlede retshjælpspulje, jf. § 3, stk. 2, foretages en forholdsmæssig reduktion af udligningstilskud til samtlige berettigede institutioner.

Vilkår

§ 7. Tilskud ydes på følgende vilkår:

1) Ændringer i vedtægterne og i institutionens forhold, der kan have betydning for tilskuddet, skal indberettes løbende til Civilstyrelsen.

2) Civilstyrelsen skal have adgang til at gennemse regnskaberne, ligesom styrelsen skal have adgang til i øvrigt at kræve oplysninger fra institutionen, der kan have betydning for, om institutionen er berettiget til det ydede tilskud.

3) Institutionen skal udarbejde et regnskab og en årsberetning, der efter regnskabsårets udløb indsendes til Civilstyrelsen til godkendelse. Der kan stilles krav om revision. Civilstyrelsen kan stille krav om, at årsberetningen skal indeholde nærmere specificerede oplysninger om antallet af henvendelser og institutionens aktivitetsniveau i øvrigt.

Forskellige bestemmelser

§ 8. Ansøgning om tilskud skal være Civilstyrelsen i hænde inden den 1. marts i det pågældende finansår. Med ansøgningen skal vedlægges budget for det pågældende finansår samt regnskab og årsberetning for det foregående år.

Stk. 2. Civilstyrelsen træffer afgørelse om tilskud inden den 1. maj i det pågældende finansår.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2012.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1296 af 8. december 2006 om tilskud til retshjælpskontorer og advokatvagter ophæves.

Justitsministeriet, den 30. januar 2012

Morten Bødskov

/ Astrid Mavrogenis