Bekendtgørelse nr. 546 af 18. juni 2004 om retslister og om massemediernes
aktindsigt i og opbevaring af kopier af anklageskrifter og
retsmødebegæringer mv.

 

I medfør af § 28, stk. 3, og § 41 f, stk. 2, 4. pkt., stk. 6, 3. pkt., og stk. 7, 2. pkt., i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 815 af 30. september 2003, som ændret ved lov nr. 215 af 31. marts 2004, fastsættes:

Udarbejdelse og bekendtgørelse af retslister

§ 1. For hver retsdag udarbejdes lister over de retssager, der kommer til behandling ved retten (retslister). På retslisten medtages retsmøder og afsigelse af domme, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. Sager, der behandles ved foged- eller skifteretten, medtages ikke på retslisten. Retten kan dog beslutte at medtage sager, der har offentlig interesse, på retslisten. Endvidere medtages domsafsigelser i skiftesager altid på retslisten, jf. dog stk. 5.

Stk. 3. Retsmøder, der holdes for lukkede døre i medfør af retsplejelovens § 339 a, § 453, 1. pkt., § 456 m, stk. 1, 1. pkt., og § 475 g, stk. 1, medtages ikke på retslisten.

Stk. 4. Retsmøder, som sigtede i medfør af retsplejelovens § 748, stk. 1, 2. pkt., stk. 5 eller stk. 7, ikke underrettes om, medtages ikke på retslisten.

Stk. 5. I borgerlige sager medtages afsigelse af udeblivelsesdomme samt af domme, hvor sagsøgte har taget bekræftende til genmæle, ikke på retslisten.

§ 2. Retslisten skal indeholde oplysning om:

1)   tid og sted for retsmødet eller domsafsigelsen,

2)   karakteren af retsmødet (f.eks. »domsforhandling«),

3)   navnet på sagens juridiske dommer(e) og

4)   sagens journalnummer hos retten og i straffesager tillige hos politiet (anklagemyndigheden).

Stk. 2. I borgerlige sager skal retslisten tillige indeholde oplysning om:

1)   parternes navne, dog ikke i sager, der behandles efter retsplejelovens kapitel 42, 42 a, 43, 43 a eller 43 b,

2)   parternes advokaters navne,

3)   en kort beskrivelse af, hvad sagen drejer sig om (f.eks. »mangler ved fast ejendom« eller »ægteskabssag«), og

4)   en eventuel beslutning om indlevering af endelige påstandsdokumenter, jf. retsplejelovens § 356 a, stk. 1.

Stk. 3. I straffesager skal retslisten vedrørende retsmøder, der ikke afholdes i medfør af retsplejelovens § 747, tillige indeholde oplysning om:

1)   sigtedes eller tiltaltes navn,

2)   forsvarerens navn og

3)   en kort beskrivelse af, hvad sagen drejer sig om (f.eks. »overtrædelse af straffelovens § 276 (tyveri)«, »overtrædelse af færdselslovens § 3 mv. (farlig kørsel)« eller »overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven«).

Stk. 4. Den i stk. 2, nr. 3, og stk. 3, nr. 3, nævnte beskrivelse af, hvad sagen drejer sig om, kan udelades ved ordinære retsmøder samt i tilfælde, hvor der i et retsmøde behandles et betydeligt antal mindre bødesager.

Stk. 5. Er der i en straffesag nedlagt navneforbud i medfør af retsplejelovens § 31 vedrørende sigtede eller tiltalte, anføres sigtedes eller tiltaltes navn på retslisten med tydelig markering heraf. Det skal af retslisten fremgå, hvad et navneforbud indebærer.

Stk. 6. Er der i en straffesag nedlagt navneforbud i medfør af retsplejelovens § 31 vedrørende andre end sigtede eller tiltalte, markeres det tydeligt på retslisten, at der er nedlagt navneforbud vedrørende andre end sigtede eller tiltalte. Det skal af retslisten fremgå, hvad et navneforbud indebærer.

§ 3. I ankesager skal retslisten endvidere indeholde oplysning om, hvornår og af hvilken ret den indankede dom er afsagt.

Stk. 2. Retslisten skal ved anke til landsretten af straffesager tillige indeholde oplysning om, hvorvidt anken vedrører bedømmelsen af sagens beviser eller alene strafudmålingen.

§ 4. Der kan medtages yderligere oplysninger på retslisterne, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. I sager, der behandles efter retsplejelovens kapitel 42, 42 a, 43, 43 a eller 43 b, må parternes navne ikke medtages på retslisten.

Stk. 3. Er der i en straffesag nedlagt navneforbud i medfør af retsplejelovens § 31 vedrørende andre end sigtede eller tiltalte, må disses navne ikke medtages på retslisten.

§ 5. Retslisterne bekendtgøres ved opslag i retsbygningen.

Stk. 2. Der kan udarbejdes foreløbige retslister, der ikke opslås i retsbygningen. Foreløbige retslister bør så vidt muligt indeholde de i §§ 2 og 3 nævnte oplysninger.

Stk. 3. Retslisterne eller foreløbige retslister, jf. stk. 2, offentliggøres på internettet. Retslister, der offentliggøres på internettet, må ikke indeholde oplysning om sigtedes eller tiltaltes navn, eller oplysninger, der er omfattet af § 7, stk. 1, i lov om behandling af personoplysninger (persondataloven). Retslister, der er offentliggjort på internettet, skal slettes senest to uger efter udløbet af den periode, retslisten omfatter.

Stk. 4. Retten kan efter anmodning udlevere kopi af retslister, herunder eventuelle foreløbige retslister, jf. stk. 2. Retslister, der udleveres, må ikke indeholde oplysninger, der er omfattet af § 7, stk. 1, i persondataloven. Der kan ikke udleveres retslister senere end 2 uger efter udløbet af den periode, retslisten omfatter.

Massemediernes aktindsigt i anklageskrifter og retsmødebegæringer

§ 6. Anklagemyndighedens udlevering af kopi af anklageskrift eller retsmødebegæring i medfør af retsplejelovens § 41 f, stk. 2, kan ske en uge efter, at dokumentet er forkyndt for tiltalte eller sigtede.

Stk. 2. Er anklageskriftet eller retsmødebegæringen ikke forkyndt, men sendt til tiltalte eller sigtede med almindelig post, kan udlevering af kopi ske 14 dage efter, at dokumentet blev afsendt, medmindre dokumentet er modtaget retur.

Stk. 3. Uanset stk. 1 og 2 kan udlevering af kopi af anklageskriftet eller retsmødebegæringen altid ske på dagen for domsforhandlingen eller retsmødet.

Massemediernes opbevaring af kopier af anklageskrifter, retsmødebegæringer, indførsler i retsbøgerne og kendelser i straffesager

§ 7. Kopier af anklageskrifter, retsmødebegæringer og indførsler i retsbøgerne, der udleveres i medfør af retsplejelovens § 41 f, stk. 2 og 5, skal efter modtagelsen opbevares særskilt i et aflåst rum, skab eller lignende, som kun massemediets journalister og andre redaktionelle medarbejdere har adgang til.

Stk. 2. Kopier af kendelser i straffesager, der udleveres i medfør af retsplejelovens § 41 b til de i retsplejelovens § 41 f, stk. 1, nævnte personer, skal efter modtagelsen, og indtil sagen er endeligt afsluttet, opbevares særskilt i et aflåst rum, skab eller lignende, som kun massemediets journalister og andre redaktionelle medarbejdere har adgang til.

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 8. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder § 7.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2004.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 811 af 28. oktober 1999 om retslister og om massemediernes aktindsigt i og opbevaring af retsbogsudskrifter og kopier af anklageskrifter og retsmødebegæringer

Stk. 3. Bestemmelsen i § 7, stk. 1, finder også anvendelse på dokumenter og udskrifter, der før den 1. juli 2004 er udleveret i medfør af den hidtil gældende bestemmelse i retsplejelovens § 41 a.

Justitsministeriet, den 18. juni 2004

Lene Espersen

/Ketilbjørn Hertz