UfR. 1995.151 VLD

 

 

V.L.D. 30. november 1994 i sag 9. afd. nr. B-1737-94

H og M (adv. Jens Graven Nielsen, Ølgod, e.o.) mod Den sociale Ankestyrelse (km.adv. v/ adv. Hanne Kragh Ingvardsen)

Af sag 9. afd. nr. B-1737-94 - H og M (adv. Jens Graven Nielsen, Ølgod, e.o.) mod Den sociale Ankestyrelse (km.adv. v/ adv. Hanne Kragh Ingvardsen) - fremgik, at sagsøgte den 19. juli 1994 tiltrådte, at børn og unge-udvalget i Esbjerg Kommune den 2. maj 1994 havde truffet beslutning i medfør af bistandslovens § 35, stk. 1, 1. pkt., nr. 1 og 4, jf. 2. pkt., om anbringelse uden for hjemmet af sagsøgernes H og M barn B, der er født den 3. august 1992. Ankestyrelsen tiltrådte endvidere børn og unge-udvalgets afgørelse om, at sagsøgernes samvær med B for en periode på et år fra udvalgsbeslutningen kun må foregå under tilstedeværelse af en repræsentant fra kommunen, jf. bistandslovens § 67, stk. 3, 1. pkt., jf. stk. 4, 1. pkt. Sagsøgerne, på hvis begæring Ankestyrelsens afgørelse blev indbragt for landsretten, nedlagde principalt påstand om, at Ankestyrelsens afgørelse om anbringelse af B uden for hjemmet ophævedes.

Sagsøgte påstod stadfæstelse af Ankestyrelsens afgørelse.


I et oplæg til børn og unge-udvalget den 2. maj 1994, udarbejdet af Esbjerg Kommunes Socialforvaltning, er blandt andet gengivet følgende:


»Handleplan for B i.h.t. BL's § 66B:


- at B snarest muligt kommer på døgninstitution imens


- der arbejdes på at finde egnet familiepleje til B, som kan sikre B den stabilitet, forudsigelighed og ro som han har brug for, for at kunne udvikle sig i forhold til det potentiale han er i besiddelse af.


- At samkvem foregår overvåget i 2 timer ugentligt i døgninstitution/familiepleje i.h.t. BL's § 67, stk. 3 og 4.«


I V.L.D. 30. november 1994 siges bl.a.:


Sagsøgerne har til støtte for den principale påstand i første række anført, at betingelserne i bistandslovens § 35 ikke er opfyldt. Sagsøgerne har i anden række anført, at den af Esbjerg Kommune udarbejdede handleplan ikke opfylder kravene i bistandslovens § 66 b, hvorfor der ikke foreligger en gyldig afgørelse.


Sagsøgte har heroverfor anført, at betingelsen i bistandslovens § 35 er opfyldt. Over for sagsøgernes subsidiære anbringende har sagsøgte anført, at handleplanen må antages at opfylde kravene i bistandslovens § 66 b, idet der ikke kan stilles krav om en detaljeret plan. Uanset om kravene i § 66 b ikke kan antages at være opfyldt på alle punkter, kan der ikke antages at foreligge så væsentlige mangler ved sagsbehandlingen, at afgørelsen må anses for ugyldig.

Landsretten udtaler:Det fremgår af bistandslovens § 66 b, stk. 1, at kommunalbestyrelsen, forinden der træffes belsutning om at anbringe et barn uden for hjemmet, skal udarbejde en plan for barnets ophold uden for hjemmet. Af samme bestemmelses andet stykke fremgår, at planen skal angive formålet med anbringelsen, samt under hensyn til dette formål tillige angive anbringelsens forventede varighed, særlige forhold vedrørende barnets pleje, behandling, uddannelse m.v. samt foranstaltninger til støtte for familien under barnets ophold uden for hjemmet og i tiden derefter.


Det fremgår endvidere af bistandslovens § 123, nr. 4, at indstillingen til børn og unge-udvalget skal indeholde en redegørelse for planen for anbringelsen, jf. 66 b, stk. 2, herunder den støtte og de initiativer, som er påtænkt for barnet og dettes familie under anbringelsen uden for hjemmet og i tiden derefter.


Da den i sagen foreliggende plan hverken indeholder en angivelse af den forventede varighed af anbringelsen eller en beskrivelse af den påtænkte behandling af barnet samt ej heller en angivelse af, hvilke foranstaltninger der påtænkes iværksat for familien, findes planen ikke at opfylde betingelserne i bistandslovens § 66 b, stk. 2, hvilket burde have været påset af Den Sociale Ankestyrelse. Herefter findes Den Sociale Ankestyrelses afgørelse at lide af så væsentlige mangler, at den må tilsidesættes som ugyldig.


Det bemærkes herved, at landsretten ikke i øvrigt har taget stilling til, om betingelserne i bistandslovens § 35 for at anbringe B uden for hjemmet er opfyldt. - - -


Den Sociale Ankestyrelses afgørelse ophæves. - - -