UfR.1995.529V

V.L.D. 28. marts 1995 i anke 8. A. afd. B-2354-94

(Ole Unmack Larsen, C. Haubek, Eva Skov, (kst.)).

P (adv. Kim Rosenthal Hansen, Rødovre, e.o.) mod Nordjyllands Amt (adv. Hans Philip, Aalborg).
 

 

Af sagen fremgik, at P, der var frivilligt indlagt på Aalborg Psykiatriske Sygehus, den 22. august 1994 havde begæret sig udskrevet, men var blevet tvangstilbageholdt på hospitalet.

Denne afgørelse havde han indbragt for retten med påstand principalt om, at tvangstilbageholdelsen blev kendt ulovlig, subsidiært om, at tilbageholdelsen blev ophævet fra den 10. oktober 1994.

I Aalborg Rets dom 13. oktober 1994 siges bl.a.:Efter bevisførelsen finder retten det godtgjort, at P er og under tvangsindlæggelsen har været sindssyg, og at det ville have været og fortsat er uforsvarligt ikke at tvangstilbageholde ham med henblik på behandling, fordi udsigten til helbredelse eller en betydelig afgørende bedring af tilstanden ellers ville blive væsentligt forringet. Tvangstilbageholdelsen findes derfor at være lovlig, jfr. lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien § 5, nr. 1. - - -

Vestre Landsrets dom.- - - For landsretten har appellanten, P, gentaget sin påstand i 1. instans om, at tvangstilbageholdelsen af ham på Aalborg Psykiatriske Sygehus den 22. august 1994 kendes ugyldig.


Indstævnte, Nordjyllands Amt, har påstået dommen stadfæstet.


Appellanten har yderligere forklaret, at han lige fra starten af indlæggelsen løbende bad om at blive udskrevet, og han gjorde det også, da han om natten blev overført til lukket afsnit. Han kan ikke huske, hvilke læger han talte med i tiden efter overførelsen til lukket afsnit.


Overlæge O har som vidne forklaret, at appellanten første gang blev indlagt den 12. august 1994. Han blev indlagt frivilligt på et lukket afsnit, og blev den 15. august 1994 overført til et åbent afsnit. Hun har gennem kontakt med sine overlægekolleger og det øvrige personale haft kendskab til appellantens tilstand. Efter overførelsen af appellanten til det åbne afsnit, der var på en anden afdeling, havde hun ikke så megen kontakt med ham. Det var i appellantens journal anført, at han - hvis der opstod en akut situation - var »tvangstilbageholdelig«. I den pågældende periode havde hun dagvagt, hvor hun mødte kl. 7.30. På morgenkonferencen den 22. august 1994 blev hun orienteret om tvangstilbageholdelsen af appellanten og baggrunden herfor. Hun var bekendt med, at appellanten ønskede sig udskrevet. Afdelingslæge A har talt med appellanten den 23. og 24. august 1994. Under disse samtaler blev afdelingslæge A bekendt med appellantens ønske om udskrivning. Hun har også selv i disse dage talt med appellanten på afdelingen, men det har været uformelt, og hun ved ikke, om hun har talt med ham om hans ønske om udskrivning. Appellanten blev udskrevet den 7. november 1994, og tvangstilbageholdelsen ophørte først på dette tidspunkt.


Appellanten har til støtte for sin påstand gjort gældende, at tvangstilbageholdelsen er ugyldig som følge af fejl ved den anvendte fremgangsmåde. Efter lov nr. 331 af 24. maj 1989 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien § 10, stk. 1, skal beslutningen om tvangstilbageholdelse træffes af overlægen på den psykiatriske afdeling. Beslutningen om tvangstilbageholdelsen af appellanten den 22. august 1994 om natten kl. 01.30 er imidlertid truffet af reservelæge R, hvilket fremgår af den udfyldte tvangsprotokol.


Appellanten har endvidere gjort gældende, at appellanten ikke inden 24 timer, efter at afgørelsen om tvangstilbageholdelse blev truffet, af overlægen er blevet gjort bekendt med, at begæringen om udskrivning ikke kunne imødekommes, jf. lovens § 10, stk. 3, 1. pkt.

Landsretten udtaler:Af de grunde, der er anført af byretten, tiltrædes det, at de materielle betingelser for den skete tvangstilbageholdelse, jf. § 5, nr. 1, i lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien, er anset for opfyldt.


Om iagttagelsen af lovens bestemmelser om gennemførelsen af tvangstilbageholdelse bemærkes herefter:


Efter det fremlagte »Tvangsprotokol - skema 1« (sagens bilag 1) er beslutningen om tvangstilbageholdelsen af appellanten truffet den 22. august 1994 kl. 01.30 af læge R.


Efter overlæge O's vidneforklaring lægges det til grund, at det på forhånd var skønnet, at lovens betingelser for tvangstilbageholdelse i givet fald ville være opfyldt, eller at appellanten med vidnets ord »var tvangstilbageholdelig«, samt at der i journalen var gjort tilførsel herom.


Det lægges efter overlægens vidneforklaring endvidere til grund, at hun den 22. august 1994 om morgenen blev orienteret om den af læge R trufne beslutning, som hun ikke havde bemærkninger til. Det fremgår af sagen, at der herefter kl. 10.00 blev beskikket patientrådgiver for appellanten.


Det lægges endelig efter indholdet af sygehusets skrivelse af 30. august 1994 til Retten i Aalborg til grund, at appellanten den 22. august 1994 af afdelingens læger er blevet underrettet om tvangstilbageholdelsen og klagemulighederne og orienteret om den sandsynlige varighed af den tilstand hos ham, der lå til grund for tilbageholdelsen.


Efter lovens § 10, stk. 1, træffes beslutning om tvangstilbageholdelse af overlægen, og denne skal efter stk. 3 snarest muligt og senest inden 24 timer efter, at patienten har anmodet om at blive udskrevet, meddele patienten, om denne kan udskrives, eller om tvangstilbageholdelse skal ske.


Landsretten finder ikke, at der i den sidstnævnte bestemmelse kan indlægges noget krav om, at meddelelsen til patienten skal gives af overlægen selv. Derimod kræver bestemmelsen i § 10, stk. 1, at en beslutning om tvangstilbageholdelse, der skal træffes snarest muligt og senest inden 24 timer, efter at begæringen om udskrivning er fremsat, træffes af overlægen selv, og at afgørelsen har form af en selvstændig beslutning og ikke efterfølgende blot fremtræder som en stiltiende accept af en beslutning truffet af en underordnet læge.


Da der i det foreliggende tilfælde ikke som grundlag for tvangstilbageholdelsen har foreligget en sådan beslutning, må landsretten give appellanten medhold i, at tvangstilbageholdelsen - selv om de materielle betingelser har været opfyldt - må anses for ulovlig. - - -


Appellantens påstand tages derfor til følge.

Thi kendes for ret:


Beslutningen den 22. august 1994 om tvangstilbageholdelse på Aalborg Psykiatriske Sygehus af appellanten, P, er ugyldig. - - -