UfR.1997.481V

V.L.D. 22. januar 1996 i anke 8. afd. B-1922-96

(Lars E. Andersen, Eskild Jensen, Kirsten Thorup (kst.)).

Viborg Amt (selv) mod P (adv. Laurits H. Gregersen, Viborg, e.o.).
 

 

Viborg Civilrets dom 5. september 1996.


‐ ‐ ‐ Klageren P blev den 21. august 1996 tvangsindlagt på gule papirer i det psykiatriske hospital, Søndersøparken, Viborg.


Hun blev tvangstilbageholdt den 22. august 1996.


Den 27. august 1996 modtog retten en klage fra P's patientrådgiver over tvangstilbageholdelsen.


Hospitalet har herefter den 2. september indbragt sagen for retten.


‐ ‐ ‐


Klageren har nedlagt påstand om, at både tvangsindlæggelsen den 21. august 1996 og den efterfølgende tvangstilbageholdelse er ulovlige.


Sagsøgte har nedlagt påstand om, at såvel tvangsindlæggelsen som tilbageholdelsen kendes lovlig.Overlæge H har forklaret, at klageren lider af en paranoid psykose domineret af vrangforestillinger. Psykosen, der nu har strakt sig over 2‐3 år, må anses for vedvarende. Klageren har afvist enhver form for ambulant behandling, hvorfor indlæggelse er nødvendig. Tvangsforestillingerne går på, at der er folk i hendes lejlighed, og at der sker aflytning. Hun fortæller spontant herom. Han talte første gang personligt med sagsøgeren den 26. august om eftermiddagen. Tidligere havde han fået forelagt hendes sygehistorie telefonisk. Den direkte konfrontation gav ham ikke anledning til at ændre den stillede diagnose. Han kan ikke stille klageren i udsigt, at hun kan blive helbredt, men der kan blive plads til andre tanker, hvis hendes sygdom behandles. Det er ikke muligt at foretage behandling, hvis hun udskrives. Han kan ikke udtale sig om, hvorvidt hendes tilstand er stationær, eller om den kan frygtes at blive værre ubehandlet, men ubehandlet er der altid en risiko for forværring. Behandlingen skal ikke alene være medikamentel, men også bestå i at skabe struktur i hendes tilværelse. Tilstanden er i øjeblikket ret stabil, men på en utilfredsstillende måde, fordi der ikke er tale om nogen positiv tilstand. Hun er ikke forpint, men har heller ikke den store kontakt med sine omgivelser. Det må befrygtes, at hun ved en udskrivning vil lukke sig inde i sin egen tankegang. Han vil forsøge at få hende til frivilligt at tage medicin. Betingelserne for en tvangsbehandling er ikke opfyldt. Hun vil kunne få det væsentligt bedre gennem behandling, men det forudsætter en medicinering.


Klageren har forklaret, at hendes egen læge forud for indlæggelsen gav hende valget mellem frivilligt at tage medicin eller blive tvangsindlagt. Hun vil ikke have medicin, for hun mener, at de forhold, hun har fortalt om, er virkelige. Hun har anmeldt aflytningen til politiet, der har undersøgt hendes lejlighed, men ikke fundet lytteudstyr. Hun vil fortsat ikke tage medicin, fordi hun ikke ønsker at glemme, hvad der er sket. Hun mener nemlig, at aflytningen og de uretmæssige besøg i hendes lejlighed må være foretaget af personer, der bor i nærheden, og hun vil ikke risikere at komme til at tale med personer, der har opført sig sådan over for hende. Udspioneringen var også begyndt at florere på hendes arbejdsplads. Under hospitalsopholdet har hun ikke mærket nogen form for forfølgelse eller noget til indopererede instrumenter. Lægerne har fortalt hende, at hendes oplevelser beror på tvangstanker. Hun fastholder, at hun ikke ønsker behandling.
Klageren har anført, at betingelserne for tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse ikke er opfyldt. Der er hverken udsigt til helbredelse eller en forbedring af tilstanden, og der vil heller ikke ske nogen behandling, for hun ønsker det ikke, og tvangsmedicinering vil ikke blive foretaget.


Viborg Amt har anført, at betingelserne for tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse er opfyldt. Behandling har ikke kunnet foregå ambulant, og der er udsigt til en forværring af hendes tilstand, hvis hun udskrives nu.

Rettens bemærkninger:


Efter de lægelige oplysninger lægger retten til grund, at klageren på tidspunktet for tvangsindlæggelsen den 21. august 1996 og tvangstilbageholdelsen den 22. august var sindssyg.


Hun havde behov for behandling, som på grund af klagerens afvisning heraf ikke kunne foregå ambulant. Retten lægger endvidere til grund, at der gennem behandling var mulighed for at opnå en væsentlig bedring af klagerens tilstand. Retten mener derfor, at det ville have været uforsvarligt ikke at have tvangsindlagt klageren den 21. august og ikke at have tvangstilbageholdt hende den 22. august. Betingelserne herfor i psykiatrilovens § 5, nr. 1, jf. § 10, nr. 1, er således opfyldt.


Efter overlæge H's forklaring lægger retten endvidere til grund, at en behandling af klageren forudsætter, at hun får medicin. Klageren afviser imidlertid kategorisk at tage medicin, og overlægen mener ikke, at betingelserne for tvangsmedicinering er opfyldt. Da tvangstilbageholdelse alene må ske med henblik på behandling, mener retten ikke, at betingelserne for fortsat tvangstilbageholdelse af klageren er opfyldt. Den fortsatte tvangstilbageholdelse af klageren kendes herefter ulovlig.

Vestre Landsrets dom.For landsretten har appellanten, Viborg Amt, og indstævnte, P, gentaget deres påstande i 1. instans.


P blev udskrevet den 5. september 1996.


Det fremgår af tvangsprotokollen vedrørende P bl.a., at revurderingen den 24. august 1996 (dag 3) og den 30. august 1996 (dag 10) er foretaget af læge E.


Overlæge H har supplerende forklaret, at han den 22. august 1996 blev ringet op af 1. reservelæge K, der beskrev P's symptomer på grundlag af en samtale med hende. P's tankeindhold var præget af vrangforestillinger, der havde stået på i i hvert fald 1 år, og han tiltrådte derfor diagnosen kronisk paranoid psykose. Det fremgår ikke af journalen, at E, der er 1. reservelæge, har forelagt revurderingerne den 24. og 30. august 1996 for ham. Det er sædvanligt, at en reservelæge, der træffer en beslutning vedrørende en patient, efterfølgende konfererer denne beslutning med en overlæge, men han kan ikke afvise, at det ikke er sket med revurderingerne de nævnte to datoer. Den 26. august 1996 blev det besluttet at sætte P i medicinsk behandling, men hun ønskede ikke at modtage tilbudet. Det er ikke usædvanligt, at patienter, der ikke har sygdomserkendelse, i første omgang afslår tilbud om medicinsk behandling, men ofte lykkes det efter en tid at overtale dem. Efter hans opfattelse var der ikke grundlag for en tvangsmedicinering, fordi mulighederne for en frivillig behandling ikke var udtømt, og fordi P's situation ikke var sådan, at hun ikke kunne vente. Det er vigtigt, at en kronisk psykose kommer under behandling for at undgå en forværring af tilstanden.


Afdelingssygeplejerske B har forklaret, at P under indlæggelsen blev undergivet en miljøterapeutisk behandling, der går ud på at skabe så rolige og stabile rammer om patienten som muligt. Efter at P var blevet ordineret medicinsk behandling, fik hun tilbudt medicinen hver morgen og aften. En enkelt gang under indlæggelsen gav P udtryk for, at hun følte sig overvåget af fjernsynet.


P har supplerende forklaret, at hun i den første uge efter udskrivningen var sygemeldt på grund af det chok, hun fik som følge af tvangsindlæggelsen. Hun genoptog derefter sit arbejde som ‐ ‐ ‐. Også efter udskrivningen har der været folk i hendes lejlighed, men hun kan blot ikke bevise det.


Parterne har i det væsentlige gentaget deres procedure for byretten.


P har yderligere gjort gældende, at tvangstilbageholdelsen efter den 24. august eller i hvert fald efter den 30. august 1996 er ulovlig, fordi revurderingen disse datoer ikke er sket af en overlæge, men af en reservelæge.


Appellanten har heroverfor gjort gældende, at revurderingerne er konfereret med overlægen, og at psykiatrilovens § 21 derfor er overholdt. Appellanten har endvidere anført, at tvangstilbageholdelse ikke er udelukket, fordi betingelserne for tvangsmedicinering ikke er opfyldt. Det er tilstrækkeligt, at tilbageholdelsen sker med henblik på behandling, og i overensstemmelse med princippet om, at man altid skal søge den mindst indgribende foranstaltning, kan en sådan behandling være en frivillig medicinering, der søges tilvejebragt gennem overtalelse.

Landsrettens resultat og begrundelse:Af de grunde, der er anført af byretten, tiltrædes det, at tvangsindlæggelsen den 21. august 1996 og den fortsatte tvangstilbageholdelse den 22. august 1996 har været lovlig.


Betingelsen i psykiatrilovens § 5 om, at frihedsberøvelsen skal ske med henblik på behandling, kan ikke antages at indebære et krav om, at betingelserne for tvangsmæssig behandling skal være opfyldt. Det må lægges til grund, at behandling af P's psykiske lidelse har været påkrævet, og at den søgtes iværksat ved medicinering på frivilligt grundlag. I hvert fald under de foreliggende omstændigheder, hvor forsøgene på at overtale P til medicinsk behandling kun har stået på i kortere tid, må kravet om, at frihedsberøvelsen sker i et behandlingsmæssigt øjemed, anses for opfyldt.


Det kan efter bevisførelsen for landsretten ikke anses for godtgjort, at revurderingerne den 24. og 30. august 1996 er foretaget af overlægen. Landsretten tiltræder med denne begrundelse, at tvangstilbageholdelsen efter den 24. august 1996 har været ulovlig.


Landsretten stadfæster derfor dommen.

Thi kendes for ret:


Den indankede dom stadfæstes, således at tvangstilbageholdelsen efter den 24. august 1996 har været ulovlig. ‐ ‐ ‐