UfR 1998.1087 ØLD

 

 

Ø.L.D. 21. april 1998 i anke 16. afd. nr. B-0944-98

(Aamand, Niels Larsen, Peter Gert Jensen (kst.)).

P (adv. Nina Anderskouv, København, e.o.) mod H Hospital (adv. Bjarne Becher Jensen).


Københavns Byrets dom af 27. februar 1998.


Den 24. september 1997 blev klageren, P, frivilligt indlagt på psykiatrisk afdeling, åbent afsnit, efter henvisning af egen læge. Den 25. september 1997 traf hospitalet bestemmelse om tvangstilbageholdelse, som blev opretholdt indtil 23. oktober 1997. Den 27. oktober 1997 blev hun udskrevet. Klageren har den 13. oktober 1997 sammen med patientrådgiver R klaget over tvangstilbageholdelsen.


Ved en fejl fra hospitalets side blev klagen først ved skrivelse af 4. februar 1998 indbragt for Københavns Byret, der modtog sagen den 6. februar 1998.


Klageren, der har opretholdt sin anmodning om retlig prøvelse af tvangstilbageholdelsens lovlighed, jf. retsplejelovens kap. 43 a, har under sagen påstået tvangstilbageholdelsen kendt ulovlig under henvisning til, dels at klagen ikke er indbragt for domstolene inden 5 søgnedage, dels at tvangstilbageholdelsen mangler fagligt belæg. Klageren har endvidere taget forbehold for at nedlægge påstand om erstatning, jvf. retsplejelovens § 469, stk. 6.


Hospitalet, der har påstået tvangstilbageholdelsen kendt lovlig, har oplyst, at det beror på en fejl fra hospitalets side, at klagen ikke rettidigt blev indbragt for retten, idet klageskrivelsen, efter at der var gjort notat om klagen i journalen, ved en fejltagelse blev lagt på journalen.


Hospitalet har i sin skrivelse til retten bl.a. anført følgende:


— — —


Klageren har efter det oplyste ikke ønsket en fremsat klage over tvangsmedicineringen og tvangsfikseringen indbragt for Patientklagenævnet.


Det fremgår af tvangsprotokollen, at tvangstilbageholdelsen den 25. september 1997 er besluttet af overlæge Anton Aggernæs, at der er foretaget revurdering den 27. september 1997 af læge ?/ overlæge K. Monbjerg, at der er foretaget revurdering den 7. oktober 1997 af læge Maj V(ulæseligt) . . ., og at der den 17. oktober 1997 er foretaget revurdering af læge (ulæseligt) og overlæge Hasselbalch.


Klageren har forklaret, — — —


Hun har aldrig set de overlæger, som har skrevet i journalen.


Overlæge Hasselbalch, der i retten har vedstået sin fremsendelsesskrivelse, har oplyst, at overlæge Aggernæs havde en samtale med klageren på førstedagen for tvangstilbageholdelsen. Beslutningerne om tilbageholdelse er i alle tilfælde truffet af en overlæge efter forelæggelse af en anden læge. Hun har ikke selv talt med klageren.


Klageren har til støtte for sin påstand gjort gældende, at frihedsberøvelsen er ulovlig, allerede fordi klagen ikke rettidig, og medens klageren fortsat var frihedsberøvet, blev indbragt for retten. Herudover var der ikke tilstrækkeligt grundlag for tilbageholdelse, idet der ikke forelå en selvmordsrisiko. Hospitalet havde blot kigget i en 10 år gammel journal og konkluderet herudfra. Der foreligger ikke tilstrækkelige overlægebeslutninger, idet overlægerne ikke har talt med klageren, men baseret beslutningerne på en anden læges vurdering.

Rettens bemærkninger:Retten finder det yderst kritisabelt, at hospitalet ikke, således som det fremgår af retsplejelovens § 469, stk. 2, indbragte sagen for retten inden 5 søgnedage. Retten lægger til grund, at den manglende indbringelse skyldtes en fejl, men hospitalet må sikre sig arbejdsgange ved behandling af sådanne spørgsmål, som modvirker, at sådanne fejl kan ske. Retten finder imidlertid ikke, at den skete fejl i sig selv kan medføre, at tvangstilbageholdelsen har været ulovlig.


Efter de foreliggende oplysninger finder retten, at der er grundlag for at antage, at klageren var sindssyg eller befandt sig i en tilstand, der ganske må sidestilles hermed, ved tvangstilbageholdelsen. Retten finder endvidere, at det ville have været uforsvarligt ikke at have tilbageholdt klageren, idet udsigten til helbredelse eller en betydelig og afgørende forbedring af tilstanden ellers ville være blevet væsentlig forringet.


Retten finder det endvidere godtgjort, at de trufne beslutninger om tvangstilbageholdelse i alle tilfælde er truffet af en overlæge.


Tvangstilbageholdelsen findes herefter lovlig, jf. § 5, 1. pkt., jf. § 10 i lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien.

Østre Landsrets dom.


Københavns Byrets dom af 27. februar 1998 — — — er anket af P med påstand om, at tvangstilbageholdelsen fra den 25. september 1997 til den 23. oktober 1997 kendes ulovlig.


Indstævnte, H Hospital, har påstået stadfæstelse.


Der er i landsretten afgivet forklaring af P og overlæge Morten Birket-Smith.


Det tiltrædes, at betingelserne for tvangstilbageholdelse efter § 5, jf. § 10, i psykiatriloven har været opfyldt.


Det er ubestridt, at appellanten den 13. oktober 1998 har klaget over tvangstilbageholdelsen, og at forelæggelsen for retten er sket den 5. februar 1998 uanset den i retsplejelovens § 469, stk. 2, fastsatte frist, hvorefter klagen skulle have været forelagt for retten senest den 18. oktober 1997. Det fremgår af forløbet, at den lovbestemte adgang til rettens prøvelse af tvangstilbageholdelsen har været afskåret, medens den var aktuel. Som følge heraf må tvangstilbageholdelsen den 18. oktober 1997 til den 23. oktober 1997 anses for at have været ulovlig.

Thi kendes for ret:


Tvangstilbageholdelsen i tiden fra den 18. oktober 1997 til den 23. oktober 1997har været ulovlig, medens tvangstilbageholdelsen i øvrigt findes lovlig.